TrackR - Lost Item Tracker

16 189
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Find more and search less with the TrackR app. Our Bluetooth trackers are small and lightweight so you can attach them to anything you don’t want to lose: keys, wallets, bags, remotes….Pair them with our easy app and use your phone to find them fast.

TrackR is also built into products from leading brands like Amazon, DoCoMo, Cross Pens and more.

As seen in The Wall Street Journal, TechCrunch, Business Insider, USA Today, Macworld, Gizmodo, SlashGear, among others.

Keep finding with TrackR. With the TrackR app you can:
* Ring and find your missing keys, wallet, bag or any item.
* Ring and find your phone quickly—even when it’s on silent mode.
* View your item’s last seen location on a map.
* If you lose something, receive a confidential location alert when another TrackR app user passes near it.
* Find your phone just by asking your Alexa device.
* Be alerted when the battery is running low.
* Keep finding with free in-app orders of replacement batteries for all your TrackRs!***

Helpful hints:
* Leave Bluetooth and Location Services enabled so your phone can communicate with your lost item and flag the area where it was last seen.
* Keep the app running in the background so you can record your item’s whereabouts or ring your phone if you misplace it.
* If you are beyond the Bluetooth range (up to 110 ft.), turn on Crowd Locate notifications to be alerted when someone passes nearby your item and updates your item’s location.

There’s just so much you can do with TrackR!

Features:
* Rings your item *
Just tap the app to make your missing keys ring and light up so you can find it fast.

* Phone finder *
Press the button on your TrackR Bluetooth tag to ring and find your lost phone.

* Alexa Skill *
Use TrackR’s Find My Phone Skill with any Alexa-enabled device to find your missing phone. Just say, “Alexa, ask TrackR to find my phone,” and Alexa will ring it loudly, even on silent, or tell you the address of its last known location.

* View the last seen location *
With the app running in the background you can view where and when you last had your stuff. And you can enable Item History to view the last four locations it was seen.

* Crowd Locate *
Rely on TrackR’s global network of users to help you find what’s lost. When a TrackR app user passes by your lost item, the app sees it and automatically sends you a private, secure and anonymous location update.

Compatibility:
* Works with the entire TrackR product suite: sticker, wallet, bravo, pixel and spot
* Requires Bluetooth 4.0
* Requires Android 4.4 or later
* Works with Android phones, including Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S5, Google Nexus 5X, Sony Xperia A, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z5—and more. If you don't see your device listed, please contact TrackR Customer Support for more details.
* Amazon Alexa-enabled devices

For further questions, please contact Customer Support at support@thetrackr.com

*** Battery replacement is free for U.S. only. International customers pay $2.50 shipping.
Znajdź więcej i poszukać mniej z aplikacją TrackR. Nasze trackery Bluetooth są małe i lekkie, dzięki czemu można dołączyć je do niczego nie chcesz stracić: klucze, portfele, torby, piloty ... .Pair je z naszej łatwej aplikacji i korzystać z telefonu, aby znaleźć je szybko.

TrackR jest również wbudowany w produkty wiodących marek, takich jak Amazon, DoCoMo, krzyż długopisy i więcej.
 
Jak widać w The Wall Street Journal, TechCrunch, Business Insider, USA Today, Macworld, Gizmodo, SlashGear, między innymi.
 
Przechowywać znalezienia z TrackR. Dzięki aplikacji TrackR można:
* Pierścień i znaleźć brakujące klucze, portfel, torebkę lub dowolny element.
* Pierścień i znaleźć swój telefon szybko, nawet kiedy jest na tryb cichy.
* Zobacz ostatni widziano lokalizację Twojego elementu na mapie.
* Jeśli stracisz coś otrzymać poufne zawiadomienie o lokalizacji, gdy inna aplikacja TrackR użytkownik przechodzi obok niego.
* Znajdź swój telefon tylko prosząc urządzenie Alexa.
* Bądź informowany, gdy bateria jest na wyczerpaniu.
* Zachowaj znalezienia z bezpłatnych zleceń w aplikacji akumulatorów zamiennych dla wszystkich TrackRs! ***

Pomocne wskazówki:
* Leave Bluetooth i usług lokalizacyjnych włączony więc telefon może komunikować się z utraconą pozycję i flagi obszar, w którym był ostatnio widziany.
* Utrzymuj aplikacji działających w tle, dzięki czemu można nagrywać pobytu Twojego elementu lub zadzwoni telefon, jeśli go zgubić.
* Jeśli jesteś poza zasięgiem Bluetooth (do 110 ft.), Włącz Tłum Zlokalizuj powiadomienia być powiadamiani, gdy ktoś przechodzi w pobliżu swój przedmiot i aktualizuje lokalizację swojego przedmiotu.
 
Jest tylko tyle można zrobić z TrackR!
 
Cechy:
* Krążki swój przedmiot *
Wystarczy dotknąć aplikację, aby brakujące klucze pierścień i zapalić więc można go znaleźć szybko.

* Telefon znajdź *
Naciśnij przycisk na tagu TrackR Bluetooth dzwonić i znaleźć zgubiony telefon.

* Alexa Umiejętności *
Użyj TrackR Znajdź mój telefon Umiejętności z dowolnym urządzeniem obsługującym Alexa, aby znaleźć brakujące telefon. Wystarczy powiedzieć: „Alexa, zapytać TrackR znaleźć mój telefon”, a Alexa będzie to dzwonił głośno, nawet milczy, albo powiedzieć, adres jego ostatniej znanej lokalizacji.

* Zobacz ostatni widziano lokalizację *
Dzięki aplikacji uruchomiony w tle można zobaczyć, gdzie i kiedy ostatnio miał swoje rzeczy. I można włączyć Historię element, aby wyświetlić ostatnie cztery lokalizacje Widać było.

* * Tłum Zlokalizuj
Oparcie się na globalnej sieci TrackR za użytkowników, aby pomóc Ci znaleźć to, co stracił. Gdy użytkownik TrackR aplikacja przechodzi przez utraconej pozycji, aplikacja widzi go i automatycznie wysyła prywatne, bezpieczne i anonimowe aktualizacji lokalizacji.
 
Zgodność:
* Współpracuje z całego pakietu produktów TrackR: naklejki, portfel, Bravo, piksel i Spot
* Wymaga Bluetooth 4.0
* Wymaga Android 4.4 lub nowszy
* Działa z systemem Android, w tym Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S5, Google Nexus 5X, Sony Xperia A, Sony Xperia X wydajność, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z5-a jeszcze. Jeśli nie widzisz swojego urządzenia na liście, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta TrackR więcej szczegółów.
* Urządzenia obsługujące Amazon Alexa
 
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod support@thetrackr.com

*** Wymiana baterii jest wolny tylko dla USA. Międzynarodowi klienci płacą $ +2,50 wysyłka.
Więcej informacji
2,6
Łącznie: 16 189
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

*Email verification for new user accounts
*User experience improvements
*Additional bug fixes and performance improvements
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 lipca 2018
Rozmiar
36M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
4.0.0-SNAPSHOT
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
TrackR Inc.
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.