SmartOffice - View & Edit MS Office files & PDFs

Κατάλληλο για όλους
18.043
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

NEW DESIGN! SmartOffice has been redesigned to provide a more intuitive, easy-to-use product. With a sleek new user interface inspired by the familiar UI of a desktop Office document, the new SmartOffice delivers an even better user experience for today’s mobile world.

FULL-FEATURED MOBILE OFFICE DOCUMENT PRODUCTIVITY SUITE
SmartOffice is designed to meet the needs of today's mobile world. Users can view, edit, create, present and share MS Office quality documents directly on or from their mobile devices. Our small file size and screen display that adapts to fit your smartphone or tablet make SmartOffice the perfect match for today’s on-the-go world.

THE POWER TO WORK IS AT YOUR FINGERTIPS
• DOCUMENTS: Create new documents using blank or pre-designed templates. Edit existing MS Office documents on your iPhone or iPad.
• PRESENTATIONS: View, edit your presentations on your mobile device, then deliver it as a slideshow on your device or via a projector.
• SPREADSHEETS: Review/edit budgets, expense reports and more while on the go.
∗ PDF FILES: View and annotate PDF documents. Convert Office documents to PDF directly on your mobile device.
∗ PRINT: Wirelessly print to thousands of supported printers.

COMMON FEATURES ACROSS ALL FORMATS
• View, Edit, Create, Share, Save MS Office documents swiftly and securely.
• Editing: copy, cut, paste, undo and redo.
• Character formatting: bold, italics, underline; font style, size, color & highlight.
• Documents may be saved in original file format or converted to PDFs.
• Screen display adapts to fit smartphone or tablet screen and supports multi-touch gestures.
• All file formats include templates to aid new document creation.
• Password Protection support (Office files) – Open, view, edit and re-save encrypted Office documents on your device.
• Cloud support – Open and save documents to the cloud with effortless synchronization with Box, Dropbox and Google Drive.

WORD
• Paragraph formatting: indent, alignment, bullets, numbering
• Insert images, shapes, and graphics
• Support for tables, shapes, charts (display)
• Reflow mode for easier reading on small device

POWERPOINT
• Comprehensive text, paragraph, content formatting
• Shapes, images, textbox editing
• Insert images, shapes, and graphics
• Slide management and reordering
• Slide transition support
• Slideshow: present directly from mobile device or through a projector

SPREADSHEETS
• Cell formatting options: cell size and alignments, cell/column/row inserts and removal
• Multiple cell types: numeric, date, time, currency, fraction, percentage, scientific & more
• Multiple worksheet support; add/delete sheets
• Chart display and wide range of formulae

PDF, IMAGE FILES & PRINTING
• View, annotate, highlight and share PDF documents
• Convert, export, save Office documents to PDF format
• View and insert major image types (JPG, PNG, GIF)
• Wireless printing supports thousands of printers

FILE FORMATS
• Microsoft Office: all versions since 1997: Word, PowerPoint and Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 - doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx (view & edit)
• PDF Viewer, PDF Reader, Save as PDF
• JPEG, PNG, GIF,TIFF, BMP images (view); HWP (view)
• Vector WMF and EMF diagrams (view)

LANGUAGES – over 35 supported
∗ Application localized for: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, Japanese, French, German, Italian, Korean, Polish, Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Spain), Spanish (Mexico), Hebrew, Dutch and Turkish.
∗ View documents in the following languages: Arabic, Azerbaijani, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Faroese, Finnish, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Kurdish, Latvian, Lithuanian, Maltese, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil), Russian, Scots Gaelic, Slovak, Slovenian, Spanish (Spain), Spanish (Mexico), Swedish, Turkish, Vietnamese, Yiddish.
ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ! SmartOffice έχει επανασχεδιαστεί για να προσφέρει μια πιο διαισθητική, εύκολο στη χρήση προϊόν. Με ένα κομψό νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη εμπνευσμένο από το γνωστό UI ενός εγγράφου στην επιφάνεια εργασίας του Office, η νέα SmartOffice παρέχει μια ακόμα καλύτερη εμπειρία του χρήστη για τη σημερινή κινητό κόσμο.

Πλήρως εξοπλισμένο ΚΙΝΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Productivity Suite
SmartOffice έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της σημερινής κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. Οι χρήστες μπορούν να προβάλετε, να επεξεργαστείτε, να δημιουργήσετε, το παρόν και να μοιράζονται έγγραφα ποιότητας MS Office απευθείας ή από φορητές συσκευές τους. μικρό μέγεθος του αρχείου μας και οθόνη που προσαρμόζεται για να ταιριάζει το smartphone ή το tablet σας κάνει SmartOffice το τέλειο ταίρι για on-the-go κόσμο του σήμερα.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ
• ΕΓΓΡΑΦΑ: Δημιουργία νέων εγγράφων χρησιμοποιώντας κενό ή προ-σχεδιασμένα πρότυπα. Επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα έγγραφα MS Office στο iPhone ή το iPad σας.
• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: Δείτε, επεξεργαστείτε τις παρουσιάσεις σας στην κινητή συσκευή σας, στη συνέχεια, παραδίδει ως παρουσίαση στη συσκευή σας ή μέσω ενός προβολέα.
• Υπολογιστικά φύλλα: Κριτική / επεξεργαστείτε προϋπολογισμούς, αναφορές εξόδων και ενώ βρίσκεστε εν κινήσει.
* Τα αρχεία PDF: Προβολή και να σχολιάσετε τα έγγραφα PDF. Μετατροπή εγγράφων του Office σε PDF απευθείας στην κινητή συσκευή σας.
* PRINT: Εκτυπώστε ασύρματα σε χιλιάδες υποστηρίζονται εκτυπωτές.

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σε όλες τις ΜΟΡΦΕΣ
• Προβολή, Επεξεργασία, δημιουργούν, να μοιράζονται, έγγραφα Αποθήκευση MS Office γρήγορα και με ασφάλεια.
• Επεξεργασία: αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση, αναίρεση και ακύρωση αναίρεσης.
• μορφοποίηση χαρακτήρων: έντονη, πλάγια γραφή, υπογράμμιση? στυλ γραμματοσειράς, το μέγεθος, το χρώμα και αποκορύφωμα.
• Τα έγγραφα μπορούν να αποθηκευτούν στην αρχική μορφή του αρχείου ή να μετατραπούν σε αρχεία PDF.
• Οθόνη προσαρμόζεται για να ταιριάζει στην οθόνη του smartphone ή του tablet και υποστηρίζει multi-touch χειρονομίες.
• Όλες οι μορφές αρχείων περιλαμβάνουν πρότυπα για να βοηθήσει τη δημιουργία νέων εγγράφων.
• Υποστήριξη Προστασία με κωδικό πρόσβασης (Τα αρχεία του Office) - Ανοίξτε, προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε εκ νέου κρυπτογραφημένα έγγραφα του Office στη συσκευή σας.
• υποστήριξη Cloud - Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφων στο σύννεφο με αβίαστη συγχρονισμό με το κιβώτιο, το Dropbox και το Google Drive.

ΛΕΞΗ
• Η παράγραφος μορφοποίηση: περίπτωση, ευθυγράμμιση, σφαίρες, αρίθμηση
• Τοποθετήστε τις εικόνες, σχήματα και γραφικά
• Υποστήριξη για πίνακες, σχήματα, διαγράμματα (οθόνη)
• Λειτουργία αναδιαμόρφωση για ευκολότερη ανάγνωση σχετικά μικρή συσκευή

POWERPOINT
• Ολοκληρωμένη κειμένου, σκέψη, μορφοποίηση περιεχομένου
• σχήματα, εικόνες, επεξεργασία κειμένου
• Τοποθετήστε τις εικόνες, σχήματα και γραφικά
• διαχείριση των διαφανειών και αναδιάταξη
• Υποστήριξη μετάβασης διαφανειών
• Slideshow: παρουσιάσει άμεσα από την κινητή συσκευή ή μέσω ενός προβολέα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
• επιλογές μορφοποίησης κυττάρων: μέγεθος κυψέλης και ευθυγραμμίσεις, / στήλη / ένθετα σειρά κυττάρων και την απομάκρυνση
• Πολλαπλές τύπους κυττάρων: αριθμητική, ημερομηνία, ώρα, νόμισμα, κλάσμα, ποσοστό, επιστημονικά και άλλα
• Υποστήριξη πολλαπλών φύλλο εργασίας? προσθέσετε / διαγράψετε φύλλα
• Οθόνη Διάγραμμα και το ευρύ φάσμα των τύπων

PDF, αρχεία εικόνας & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
• Προβολή, σχολιάσετε, προβολή και κοινή χρήση εγγράφων PDF
• Μετατροπή, εξαγωγή, εκτός από τα έγγραφα του Office σε μορφή PDF
• Προβολή και τοποθετήστε κύριους τύπους εικόνας (JPG, PNG, GIF)
• Η ασύρματη εκτύπωση υποστηρίζει χιλιάδες εκτυπωτές

Μορφές αρχείων
• Microsoft Office: όλες οι εκδόσεις από το 1997: Word, PowerPoint και Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 - doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx (προβολή και επεξεργασία)
• PDF Viewer, PDF Reader, Αποθήκευση ως PDF
• JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP εικόνες (άποψη)? HWP (προβολή)
• διάνυσμα WMF και EMF διαγράμματα (προβολή)
 
ΓΛΩΣΣΕΣ - πάνω από 35 υποστηρίζεται
* Εφαρμογή μεταφραστεί στα Κινέζικα (απλοποιημένα), Κινέζικα (παραδοσιακά), Αγγλικά, Ιαπωνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κορεατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Πορτογαλία), Πορτογαλικά (Βραζιλίας), Ρωσικά, Ισπανικά (Ισπανίας), Ισπανικά (Μεξικό) , εβραϊκά, ολλανδικά και τα τουρκικά.
* Δείτε τα έγγραφα στις ακόλουθες γλώσσες: Αραβικά, Αζερμπαϊτζάν, Κινέζικα (απλοποιημένα), Κινέζικα (παραδοσιακά), Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Νήσων Φερόε, Φινλανδικά, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Κουρδικό, της Λετονίας, λιθουανικά, μαλτέζικα, νορβηγικά, πολωνικά, πορτογαλικά (Πορτογαλία), Πορτογαλικά (Βραζιλίας), ρωσικά, Σκωτσέζοι ιρλανδική, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά (Ισπανίας), Ισπανικά (Μεξικό), σουηδικά, τουρκικά, βιετναμέζικα, γίντις.
Διαβάστε περισσότερα
4,1
18.043 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

SmartOffice 3 is a ground-up rework of the popular SmartOffice app, helping you easily view and edit your documents through a fast, intuitive and beautifully designed UI. Version 3.0.14 contains various fixes and stability improvements including improved SD Card support support.
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
15 Φεβρουαρίου 2018
Μέγεθος
15M
Εγκαταστάσεις
1.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
3.0.14
Απαιτεί Android
4.4 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Οι χρήστες αλληλεπιδρούν, Ψηφιακές αγορές
Προσφέρεται από
Artifex Software Inc.
Προγραμματιστής
©2018 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.