Adventure Xpress

24,784
May Mga Ad
·
Nag-aalok ng mga in-app na pagbili
Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (Estados Unidos) ang paglalarawan

Adult Swim and PikPok, makers of Robot Unicorn Attack 2 and Giant Boulder of Death bring you their biggest game yet!

• A new twist on Match-3 gameplay - Equip weapons, armor, and spells to personalize your strategy against foes. Match three or more runes to attack.
• A huge journey - As part of the Adventure Xpress you'll travel to over 275 battle locations across a sprawling world map.
• Heartwarming stories - If you’re risking your life as a courier man or woman to deliver these letters you should at least get to read them, right?

Now, if that isn’t enough to sell you - here are some more details:

THE BASICS (in case you’re unfamiliar)

- Match runes to attack - three or more horizontally or vertically will charge up your weapon’s attack and strike when your turn is over.
- Match four or more to make special runes that when matched will clear even MORE.
- Chain reactions and combos will hit for more damage.

THE TWISTS (bet you didn’t think of these!)

At each location you’ll encounter multiple enemies. You keep the same rune board and spell power throughout, so as you match you can strategize your plan against later enemies or final boss characters of each location. Vanquish them all and receive the spoils of coins, potions or stamps to upgrade your weapons, armor, and spells.

- Each weapon’s stats impact how much it will hit and the number of runes you need to match to activate a Critical in your next turn.
- Some weapons will even regenerate health for matching certain rune types!
- The rune’s elemental type determines its strength against the enemy.
- Unlike other Match-3 games, each move doesn’t have to be a match so you can strategize combos (though each time you make a move with no match, your enemy gets a free attack on you).
- Request boosts from friends or spend premium currency to tip the scales further in your favor.

THE FEATURE LIST (download it already!)

• Over 275 battle locations over a huge game map
• Battle over 30 types of enemies
• Play as a male or female courier
• Equip 20 types of weapons and 10 types of armor, both with multiple quality and element enchantments
• 5 elemental spells to learn, upgrade and unleash on your foes
• Connect with friends to boost your stats and smite enemies
• Game Services Achievements
• How have you still not put this on your device?

Follow Us:
Facebook - http://www.facebook.com/adultswimgames ;
Twitter - https://www.twitter.com/adultswimgames ;
Our Website - http://www.games.adultswim.com ;

The Terms of Use for this app includes arbitration for disputes – see http://www.adultswim.com/footer/legal/terms-of-use.html
Adult Swim at PikPok, mga gumagawa ng Robot kabayong may sungay atake 2 at Giant Boulder of Death dalhin sa iyo ang kanilang mga pinakamalaking laro pa!

• Ang isang bagong patabingiin sa Pareha-3 gameplay - Magbigay ng kasangkapan armas, nakasuot, at spells upang i-personalize ang iyong diskarte laban foes. Itugma ang tatlo o higit pang mga runes upang atake.
• Ang isang malaking paglalakbay - Bilang bahagi ng Adventure Xpress makakakita ka maglakbay sa higit sa 275 mga lokasyon labanan sa kabuuan ng isang nababagsak mapa ng mundo.
• Nakakabagbag-damdamin kuwento - Kung ikaw ay risking iyong buhay bilang isang courier lalaki o babae upang maghatid ng mga sulat na ito ay dapat kang hindi bababa sa makakuha ng basahin ang mga ito, i-right?

Ngayon, kung na ay hindi sapat upang magbenta sa iyo - narito ang ilang mga karagdagang mga detalye:

MGA PAUNANG (kung sakaling hindi ka pamilyar)

- Pagtutugma ng rune sa pag-atake - tatlo o higit pang pahalang o patayo sisingilin up pag-atake ang iyong armas at hampasin kapag ang iyong mga turn ay higit.
- Pagtutugma ng apat o higit pa upang gumawa ng espesyal na rune na kapag matched Iki-clear nito kahit KARAGDAGANG.
- Chain reaksyon at combos ay pindutin para sa karagdagang pinsala.

Ang mga twists (taya hindi ka mag-isip ng mga ito!)

Sa bawat lokasyon na ikaw ay magkasalubong ng maramihang mga kaaway. Pananatilihin mo ang parehong rune board at oras ng paggawa ng kapangyarihan sa buong, upang tumugma mo, maaari mong strategize ang iyong plano laban sa ibang pagkakataon kaaway o pangwakas na boss character ng bawat lokasyon. Manlupig ang lahat ng ito at makatanggap ng mga nasamsam sa mga barya, potions o mga selyo upang i-upgrade ang iyong mga armas, nakasuot, at spells.

- stats Ang bawat armas ni makaapekto sa kung magkano aabutin ang hit at ang bilang ng rune kailangan mo upang tumugma upang i-activate ang isang kritikal na sa iyong susunod na tira.
- Ang ilang mga armas ay magbigay ng bagong buhay sa kalusugan para sa pagtutugma ng ilang mga uri rune!
- elemental type ang rune ay nagpasiya ang kanyang lakas laban sa mga kaaway.
- Hindi tulad ng iba pang mga Tugma-3 laro, ang bawat ilipat ay hindi kailangang maging isang tugma para makita mo strategize combos (bagaman sa bawat oras na gumawa ka ng isang ilipat na walang tugma, ang iyong kalaban ay makakakuha ng isang libreng pag-atake sa iyo).
- Humiling magpapalaki mula sa mga kaibigan o magpalipas premium na pera upang Tip ang mga antas sa iyong pabor pa.

ANG FEATURE LIST (i-download ito nagagawa!)

• Mahigit sa 275 mga lokasyon labanan sa loob ng isang malaking mapa game
• Battle higit sa 30 mga uri ng mga kaaway
• I-play bilang isang lalaki o babae courier
• Magbigay ng kasangkapan ang 20 mga uri ng mga armas at 10 mga uri ng baluti, parehong may maramihang kalidad at elemento enkanto
• 5 simple spells upang matuto, mag-upgrade at ipamalas sa iyong mga foes
• Kumonekta sa mga kaibigan upang mapalakas ang iyong stats at banatan mga kaaway
• Serbisyo ng Laro Nakamit
• Paano kayo hindi pa rin ilagay ito sa iyong aparato?

Sundan mo kami:
Facebook - http://www.facebook.com/adultswimgames;
Twitter - https://www.twitter.com/adultswimgames;
Ang aming Website - http://www.games.adultswim.com;

Mga Tuntunin ng Paggamit para sa app na ito ay nagsasama ng arbitrasyon para sa mga hindi pagkakaunawaan - tingnan http://www.adultswim.com/footer/legal/terms-of-use.html
Magbasa pa
4.2
24,784 ang kabuuan
5
4
3
2
1
Ikinakarga...

Ano'ng Bago

- Various Optimizations and bug fixes
Magbasa pa

Karagdagang Impormasyon

Na-update
Oktubre 12, 2015
Laki
30M
Mga Pag-install
100,000+
Kasalukuyang Bersyon
1.2.1
Nangangailangan ng Android
2.3.3 at mas bago
Rating ng Content
Lahat ng 10+
Karahasan sa Fantasy
Mga Interactive na Elemento
Digital na Pagbili
Mga In-app na Produkto
$0.99 - $29.99 bawat item
Inaalok Ng
[adult swim] games
©2018 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperMga ArtistTungkol sa Google|Lokasyon: Estados UnidosWika: Filipino
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.