Clinometer + bubble level

Κατάλληλο για όλους
49.205
Περιέχει διαφημίσεις
·
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

This professional tool called Clinometer is the most precise (all you can get with some calculations) slope measurement tool for Android devices using all sides of the device plus the camera. It can be used for simple applications like aligning a frame as well as for more sophisticated fields of applications where an arbitrary slope needs to be measured exactly. Read the reviews (and write your own) for all the applications you find! Thank for all your positive feedback! Please use our support link if you have questions and suggestions, we don't read the Play Store reviews every day.

Common description of an inclinometer

A clinometer or inclinometer is an instrument for measuring angles of slope (or tilt), elevation or depression of an object with respect to gravity. It is also known as a tilt meter, tilt indicator, slope alert, slope gauge, gradient meter, gradiometer, level gauge, level meter, declinometer, and pitch & roll indicator. Clinometers measure both inclines (positive slopes, as seen by an observer looking upwards) and declines (negative slopes, as seen by an observer looking downward) using three different units of measure: degrees, percent, and topo (see Grade (slope). Astrolabes are inclinometers that were used for navigation and locating astronomical objects from ancient times to the Renaissance.

In aircraft, the "ball" in turn coordinators or turn and bank indicators is sometimes referred to as an inclinometer.

Drawing of an inclinometer, Museo Galileo, Florence.
Inclinometers include examples such as Well's in-clinometer, the essential parts of which are a flat side, or base, on which it stands, and a hollow disk just half filled with some heavy liquid. The glass face of the disk is surrounded by a graduated scale that marks the angle at which the surface of the liquid stands, with reference to the flat base. The zero line is parallel to the base, and when the liquid stands on that line, the flat side is horizontal; the 90 degree is perpendicular to the base, and when the liquid stands on that line, the flat side is perpendicular or plumb. Intervening angles are marked, and, with the aid of simple conversion tables, the instrument indicates the rate of fall per set distance of horizontal measurement, and set distance of the sloping line.


The Well's clinometer
The Abney level is a handheld surveying instrument developed in the 1870s that includes a sighting tube and inclinometer, arranged so that the surveyor may align the sighting tube (and its crosshair) with the reflection of the bubble in the spirit level of the inclinometer when the line of sight is at the angle set on the inclinometer.

One of the more famous inclinometer installations was on the panel of the Ryan NYP "The Spirit of St. Louis"—in 1927 Charles Lindbergh chose the lightweight Rieker Inc P-1057 Degree Inclinometer[1] to give him climb and descent angle information.

Measuring slope with a clinometer
A forester using a clinometer makes use of basic trigonometry. First the observer measures a straight-line distance D from some observation point O to the object. Then, using the clinometer, the observer measures the angle a between O and the top of the object. Then the observer does the same for the angle b between O and the bottom of the object. Multiplying D by the tangent of a gives the height of the object above the observer, and by the tangent of b the depth of the object below the observer. Adding the two of course gives the total height (H) of the object.

The forester stands at a fixed distance from the base of the tree. The most common distances in the United States are 50 feet (15.24 m) and 66 feet (20.12 m).[2] To obtain accurate readings it is best to use taped measured distance instead of paced distances. For the most accurate readings it is best to use a distance that is not less than the height of the tree being measured,[3] that is, that the clinometer will measure an angle less than 45° (100%).
Αυτό το επαγγελματικό εργαλείο που ονομάζεται Κλινόμετρο είναι η πιο ακριβή (το μόνο που έχετε να πάρετε με ορισμένους υπολογισμούς) εργαλείο μέτρησης κλίση για συσκευές Android που χρησιμοποιούν όλες τις πλευρές της συσκευής συν την κάμερα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απλές εφαρμογές όπως την ευθυγράμμιση ενός πλαισίου, καθώς και για πιο εξελιγμένες πεδία εφαρμογών όπου πρέπει να μετρηθεί ακριβώς μια αυθαίρετη κλίση. Διαβάστε τα σχόλια (και να γράψετε τη δική σας) για όλες τις εφαρμογές μπορείτε να βρείτε! Ευχαριστώ για όλα τα θετικά σας σχόλια! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο υποστήριξή μας αν έχετε απορίες και προτάσεις, δεν διαβάζουν τα σχόλια Play Store κάθε μέρα.

Κοινή περιγραφή του κλισιόμετρου

Κλισιοσκόπιο ή κλίσης είναι ένα όργανο για τη μέτρηση της γωνίες κλίσης (ή κλίση), ανύψωση ή κατάθλιψη ενός αντικειμένου σε σχέση με τη βαρύτητα. Είναι, επίσης, γνωστό ως μετρητής κλίσης, δείκτης κλίσης, σε εγρήγορση κλίση, μετρητή κλίσης, η κλίση του μετρητή, κλισίμετρα, εύρος επίπεδο, μετρητής επίπεδο, declinometer, και πίσσα & δείκτης ρολό. Clinometers μετρούν δύο κλίσεις (θετική πλαγιές, όπως φαίνεται από έναν παρατηρητή που κοιτάζει προς τα πάνω) και μειώνεται (αρνητική πλαγιές, όπως φαίνεται από έναν παρατηρητή που κοιτάζει προς τα κάτω), χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές μονάδες μέτρησης: μοίρες, τοις εκατό, και topo (βλέπε Βαθμός (κλίση). αστρολάβοι είναι κλίσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την πλοήγηση και τον εντοπισμό αστρονομικά αντικείμενα από την αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση.

Στο αεροσκάφος, η "μπάλα" με συντονιστές τη σειρά ή τη σειρά και οι δείκτες τράπεζα είναι μερικές φορές αναφέρεται ως κλίσης.

Σχέδιο κλισιόμετρου, Museo Galileo, Φλωρεντία.
Κλισιόμετρα περιλαμβάνουν παραδείγματα όπως Καλά in-κλινόμετρο, τα βασικά μέρη από τα οποία είναι μια επίπεδη πλευρά, ή βάση, στην οποία βρίσκεται, και ένα κοίλο δίσκο μόλις μισό γεμάτο με κάποιο βαρύ υγρό. Το γυαλί όψη του δίσκου περιβάλλεται από ένα βαθμολογημένη κλίμακα που σηματοδοτεί την γωνία στην οποία η επιφάνεια του υγρού έχει, σε σχέση με την επίπεδη βάση. Η μηδενική γραμμή είναι παράλληλη προς τη βάση, και όταν το υγρό βρίσκεται σε αυτή τη γραμμή, η επίπεδη πλευρά είναι οριζόντια? ο βαθμός 90 είναι κάθετο προς τη βάση, και όταν το υγρό βρίσκεται σε αυτή τη γραμμή, η επίπεδη πλευρά είναι κάθετος ή βαρίδι. παρεμβαίνουν γωνίες που σημειώνονται, και, με τη βοήθεια των απλών πινάκων μετατροπής, το όργανο δείχνει την ταχύτητα της πτώσης ανά σετ απόσταση της οριζόντιας μέτρησης, και ρυθμίστε απόσταση της γραμμής κλίση.


κλινόμετρο του πηγαδιού
Το επίπεδο Abney είναι ένα φορητό μέσο αποτύπωση αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1870, που περιλαμβάνει ένα σωλήνα παρατήρησης και κλίσης, τοποθετημένα έτσι ώστε ο επιθεωρητής μπορεί να ευθυγραμμίσει το σωλήνα παρατήρησης (και σταυρόνημα του) με την αντανάκλαση της φούσκας του επιπέδου πνεύμα της κλίσης, όταν το γραμμή της όρασης είναι στη γωνία που στην κλίσης.

Ένα από τα πιο διάσημα εγκαταστάσεις εγκλισιόμετρο ήταν στον πίνακα του Ryan NYP "The Spirit of St. Louis" -σε 1927 Charles Lindbergh επέλεξε το ελαφρύ Rieker Inc P-1057 Πτυχίο Κλισιόμετρο [1] για να δώσει τον αναρριχηθεί και πληροφορίες γωνία καθόδου.

Η μέτρηση της κλίσης με ένα κλινόμετρο
Μια δασολόγο χρησιμοποιώντας ένα κλινόμετρο κάνει χρήση των βασικών τριγωνομετρία. Πρώτα ο παρατηρητής μετρά μια ευθεία απόσταση D από κάποιο σημείο παρατήρησης O με το αντικείμενο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το κλινόμετρο, ο παρατηρητής μετρά την γωνία α μεταξύ O και την κορυφή του αντικειμένου. Στη συνέχεια, ο παρατηρητής κάνει το ίδιο για τη γωνία β μεταξύ Ο και στο κάτω μέρος του αντικειμένου. Πολλαπλασιάζοντας D από την εφαπτομένη ένα δίνει το ύψος του αντικειμένου πάνω από τον παρατηρητή, και από την εφαπτομένη b το βάθος του αντικειμένου κάτω από τον παρατηρητή. Προσθέτοντας τα δύο φυσικά δίνει το συνολικό ύψος (Η) του αντικειμένου.

Ο δασολόγος βρίσκεται σε σταθερή απόσταση από τη βάση του δέντρου. Οι πιο κοινές αποστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 50 πόδια (15,24 m) και 66 πόδια (20,12 m). [2] Για να αποκτήσετε ακριβείς μετρήσεις είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μαγνητοσκοπημένο μετριέται απόσταση αντί ρυθμό αποστάσεις. Για τις πλέον ακριβείς μετρήσεις είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσει μια απόσταση που δεν είναι μικρότερη από το ύψος του δέντρου που μετράται, [3], ότι είναι, ότι ο κλινόμετρο θα μετρήσει μία γωνία μικρότερη από 45 ° (100%).
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,3
49.205 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

✔ Fix inverted Camera with Nexus 5X and 6P
✔ Fix sporadic crashes
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
30 Μαΐου 2016
Μέγεθος
15M
Εγκαταστάσεις
5.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
2.4
Απαιτεί Android
2.3 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Ψηφιακές αγορές
Προϊόντα εντός εφαρμογής
0,99 $ - 1,50 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
plaincode™
Προγραμματιστής
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.