Pozyczka Pieniedzy

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Ubiegając się o pożyczkę można otrzymać od 300 zł do 3000 zł na okres od 10 do 30 dni
Pożyczki udzielane są obywatelom Polski w wieku od 21 do 75 lat.
Stopa oprocentowania kredytu to — odsetki kapitałowe w wysokoṡci 9% w stosunku rocznym (stopa stała).
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta - jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania –jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, zaznaczona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów.

Inne koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść z powodu z umową
jest to opłata Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie 0,01 zł.

Reprezentatywny przykład: 
Opłata rejestracyjna - 0,01 zł; całkowita kwota pożyczki - 1000 zł; czas obowiązywania umowy - 30 dni; oprocentowanie - 9%; opłata przygotowawcza - 0%; prowizja - 154,93 zł; odsetki kapitałowe - 7,4 zł; całkowita kwota do zapłaty - 1162,33 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 523,51%

Refinansowanie pożyczki, opóźnienie w spłacie pożyczki, wezwanie do spłaty.
 
Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej. Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie. Pełen koszt refinansowania dostępny jest po zalogowaniu do Strefy Klienta.

Szybko:
Otrzymasz szybką pożyczkę online w tym samym dniu, kiedy został złożony wniosek na aplikacje! Środki zostaną przekazane na Twoje konto bankowe tego samego dnia! Złóż wniosek o pożyczkę teraz!
Łatwo:
Aby szybko pożyczyć środki online, Państwo muszȩ tylko pobrać aplikację POŻYCZKAPIENIĘDZY, wypełnić formularz wniosku niezbędnymi informacjami, numerem dowodu osobistego oraz numerem konta bankowego. Proces zatwierdzania pożyczki online trwa średnio 30 minut, po czym otrzymasz wiadomość SMS ze statusem online-pożyczki, dalej zatwierdzone szybkie niezabezpieczone środki zostaną wysłane na Twoje konto bankowe.
POŻYCZKA PIENIĘDZY to internetowy serwis pożyczek niezabezpieczonych na wszelkie pilne potrzeby od 300 zł. do 3 000 zł. na okres od 10 do 30 dni oraz szybkie wpłacenie środków na konto bankowe tego samego dnia.
Pożyczkodawcą jest spółka POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00006863, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 5272813240, REGON 367797959. POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o. o. działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Dane osobowe: 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki jest Pożyczkodawca: POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00006863. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody na działania marketingowe, a także w związku z realizacją umowy pożyczki, dane Pożyczkobiorcy będą ujawniane upoważnionym do ich przetwarzania partnerom biznesowym Pożyczkodawcy. 
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: info@pozyczkapieniedzy.com
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy - Prawo Polskie.
When applying for a loan, you can get from PLN 300 to PLN 3,000 for a period of 10 to 30 days
Loans are granted to Polish citizens aged 21 to 75 years.
The loan interest rate is - capital interest at 9% per annum (fixed rate).
Total amount to be paid by the consumer - this is the sum of all funds that the creditor makes available to you and all costs that you will be required to pay in connection with the loan agreement.

Actual annual interest rate - this is the total cost of the loan borne by the consumer, expressed as a percentage of the total loan amount per annum, marked to help you in comparing the loans offered.

Other costs that the consumer is obliged to pay because of the contract
this is a fee of PLN 0.01 confirming the Registration.

A representative example: Registration fee - PLN 0.01; total loan amount - PLN 1,000; contract duration - 30 days; interest rate - 9%; preparation fee - 0%; commission - 154.93 PLN; capital interest - 7.4 PLN; total amount to be paid - 1,162.33 PLN; Actual Annual Interest Rate (APRC) - 523.51%

Refinancing the loan, delay in loan repayment, request for repayment.
The borrower has the option of using a refinancing loan. Refinancing occurs after the Borrower pays the appropriate amount for using the service depending on the amount of the refinanced loan and the date for which the refinancing is to be made. The full refinancing cost is available after logging into the Customer Area.

Fast:
You will receive a quick online loan on the same day you applied for the application! The funds will be transferred to your bank account on the same day! Apply for a loan now!
Easily:
To quickly borrow online, you only need to download the MONEY LOAN application, complete the application form with the necessary information, ID card number and bank account number. The online loan approval process takes an average of 30 minutes, after which you will receive an SMS with the status of online loans, further approved quick unsecured funds will be sent to your bank account.
MONEY LOAN is an online unsecured loan service for any urgent needs from 300 PLN. up to PLN 3,000 for a period of 10 to 30 days and a quick deposit to a bank account on the same day.
The lender is the company POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Department of the National Register of Entrepreneurs under the number KRS 00006863, having share capital in the amount of PLN 200,000.00, NIP 5272813240, REGON 367797959. MONEY LOAN Sp. z o. o. operates based on the provisions of Polish law specified in particular in the Civil Code and the Consumer Credit Act.
Personal data: The administrator of personal data processed for the purpose of granting a loan and performing the loan agreement is the Lender: POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Department of the National Register of Entrepreneurs under KRS number 00006863. Depending on the voluntary consent for marketing activities, and in connection with the implementation loan agreements, the Borrower's data will be disclosed to the Lender's authorized business partners. The administrator has appointed a Data Protection Officer who can be contacted at: info@pozyczkapieniedzy.com
Law applicable to non-contractual obligations arising from commercial contacts prior to the conclusion of the contract - Polish Law.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

W związku z COVID-19 i uchwaleniem ustawy 31.03 2020 («Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw»), zmieniliśmy sformułowania i dokumenty na stronie i w aplikacji mobilnej.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 14, 2020
Size
7.1M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.0
Requires Android
4.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
POŻYCZKA PIENIĘDZY
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.