Nimian Legends : BrightRidge

4 463
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

EXPLORE A BEAUTIFUL, HAND-CRAFTED OPEN WORLD RPG FANTASY WILDERNESS
Run, swim and fly through glistening waterfalls and rivers, overgrown forests, sky-high mountains and ancient dungeons. Shape change into powerful dragons, soaring eagles, quick-footed deer and more. Download BrightRidge today.
Minimum requirements are about a 4-core 2ghz CPU, and at least 2gb of RAM.

I am truly grateful to the Android community for helping my unknown game grow. Thank you for all of your support and encouragement. I am a solo indie developer working on BrightRidge and it is a game from my heart. I enjoyed creating this world and I hope you enjoy exploring it:)

EXPLORE AND STORY MODES
Ready for adventure? The Ballad of BrightRidge and Love & Tin are two magical adventures in Story Mode. Or choose Explore mode and experience BrightRidge without quests or enemies. Can you find the ancient whale that swims the oceans? Or the hidden ruins that dot the land?

SHAPE CHANGE POWERS
Unlock the power to change into several species and explore BrightRidge from a new perspective. Soar through the sky as a golden eagle or a winged dragon. Run through the forests and a wily fox or dashing deer. Barge through the land as a towering Tree Ent and flutter peacefully among the flowers as a delicate butterfly (a fan favourite!).

PHOTO MODE
Become a nature photographer and take and save beautiful pictures of this gorgeous and vast landscape. Will you photograph an elusive deer drinking by the river? Or perhaps capture a golden sunset amid ancient ruins? Need help hunting the animals down? Use your Spirit View to magically track animals, each with their own habitat and behavior.

CUSTOMIZE YOUR WORLD
Extensive options let you customize almost anything at anytime. Change time of day, turn on Watercolor mode and experience a living painting, add effects and filters and more. On newer devices you can turn up the detail for an even more beautiful and immersive experience.

LEGENDS AND LORE
Legend Spots dot the land waiting to be discovered. Each one tells a bit about the people, places and history of BrightRidge. Or visit the cozy halls of BrightRidge Inn, sit by the fireplace, dance with the guests, or listen to their stories.

DYNAMIC WEATHER AND DAY/NIGHT CYCLE
It’s all here. Rainstorms, lightning and thunder, light breezes and gusting wind, and quiet snowfalls. Or use the options to change the weather on the fly.

RELAX AND EXPLORE
There’s no rush. Feeling panic, anxiety or stress? Choose Explore Mode, breathe, and explore the wild rivers, valleys and waterfalls of BrightRidge at your own pace.

FULL GAME
+ No Ads
+ No In-Game Purchases

TRAILER
Watch the trailer at https://www.youtube.com/watch?v=2WMzFkCcQyE

FOLLOW ME
Follow @protopop on Twitter and https://www.facebook.com/protopopgames on Facebook for news and updates

Note: If you experience blue shadows, goto Options > Settings > Resolution and chose Forward Rendering.

I'd like to thank everyone who took time to leave a review. Positive or negative each one helps me understand how the game works in the real world, and I appreciate it. For a solo dev like me hearing that people enjoy BrightRidge is very encouraging:)

Nimian Legends is an original fantasy world and the setting for BrightRidge. See the interactive map at http://NimianLegends.com

...AND A PERSONAL THANK YOU
A big thank you to Nullzone, Liam, Curtis, DK_1287 and Jack for helping me test and supporting BrightRidge. A project of this size is a challenge to create on my own, and your support and encouragement have helped me through difficult times.

NOTE: If you experience blue graphics issues, this can often be fixed in the game by choosing OPTIONS > PLAYGROUND > RESOLUTION > FORWARD RENDER. You can also change things like resolution, quality, and more in the Options screens.

If the game closes after the logo, this can usually be fixed by restarting your device.
Prozkoumejte nádherný rukopis otevřený svět RPG FANTASY WILDERNESS
Běh, plavání a létání skrz lesklé vodopády a řeky, zarostlé lesy, vysokohorské hory a starobylé žaláře. Tvar se změní na silné draky, vzrušující orly, jehlice s rychlým nohama a další. Stáhněte si BrightRidge dnes.
Minimální požadavky se týkají čtyřjádrového procesoru 2ghz a alespoň 2 GB paměti RAM.

Jsem opravdu vděčná společnosti Android, že mi pomohla růst neznámé hry. Děkujeme za veškerou vaši podporu a povzbuzení. Jsem sólový nezávislý vývojář pracující na BrightRidge a je to hra z mého srdce. Moc se mi líbilo vytvářet tento svět a doufám, že se vám to líbí :)

PROVOZNÍ A PŘÍBĚHOVÉ REŽIMY
Připraveno pro dobrodružství? Balada BrightRidge a Love & Tin jsou dvě magické dobrodružství v režimu Story Mode. Nebo zvolte možnost Prozkoumat režim a zažijte BrightRidge bez úkolů nebo nepřátel. Můžete najít starobylou velrybu, která plave v oceánech? Nebo skryté zříceniny, které bodají na zemi?

FORMÁTY ZMĚNY SHAPE
Odemkněte sílu a přeměňte ji na několik druhů a prozkoumejte BrightRidge z nové perspektivy. Stoupat po obloze jako zlatý orel nebo okřídlený drak. Projíždějte lesem a vlkodlakem nebo temperamentním jelenem. Projíždějte po zemi jako stoupající Tree Ent a míříte mezi květinami klidně jako jemný motýl (oblíbený fanoušek!).

REŽIM FOTO
Staňte se přírodním fotografem a vezměte a zachraňte krásné fotografie této nádherné a rozlehlé krajiny. Budete fotografovat nepolapitelný jeleň pití u řeky? Nebo snad zachytit zlatý západ slunce uprostřed starobylé ruiny? Potřebujete pomoc lovit zvířata dolů? Využijte svého Spirit View k magickému sledování zvířat, každý s vlastním stanovištěm a chováním.

Přizpůsobte si svůj svět
Rozsáhlé možnosti umožňují přizpůsobit téměř cokoli kdykoli. Změňte denní čas, zapněte režim akvarel a zažijte živý obraz, přidejte efekty a filtry a další. Na novějších zařízeních můžete zobrazit podrobnosti pro ještě krásnější a ponořující zážitek.

LEGENDY A LORE
Legendy Bodky dotýkají půdy čekající na objevení. Každý z nich vypráví něco o lidech, místech a historii BrightRidge. Nebo navštívit útulné sály hotelu BrightRidge, posedět u krbu, tančit s hosty nebo poslouchat jejich příběhy.

DYNAMICKÁ POČASÍ A DENNÝ / NOCI CYKLUS
Všechno je tady. Bílé bouřky, blesk a hrom, lehký vítr a prudký vítr a tiché sněžení. Nebo použijte volby pro změnu počasí v létě.

RELAX A EXPLORE
Není spěch. Pocit panice, úzkosti nebo stresu? Zvolte Režim prozkoumat, dýchat a prozkoumat divoké řeky, údolí a vodopády BrightRidge svým vlastním tempem.

CELÁ HRA
+ Žádné reklamy
+ Žádné nákupy v hrách

PŘÍVĚS
Sledujte trailer na adrese https://www.youtube.com/watch?v=2WMzFkCcQyE

NÁSLEDUJ MĚ
Sledujte @protopop na Twitteru a https://www.facebook.com/protopopgames na Facebooku pro zprávy a aktualizace

Poznámka: Pokud se objeví modré stíny, přejděte do nabídky Možnosti> Nastavení> Rozlišení a vyberte možnost Vykreslení vpřed.

Rád bych poděkoval všem, kteří si udělali čas a nechali recenzi. Každý pozitivní nebo negativní mi pomáhá pochopit, jak hra funguje v reálném světě, a cením si to. Pro sólo dev jako já slyším, že lidé mají BrightRidge velmi povzbudivý :)

Nimian Legends je originální fantasy svět a nastavení pro BrightRidge. Viz interaktivní mapu na adrese http://NimianLegends.com

... A OSOBNÍ DĚKUJETE
Velké poděkování Nullzone, Liam, Curtis, DK_1287 a Jack za pomoc při testování a podpoře BrightRidge. Projekt této velikosti je výzvou, kterou můžu sám vytvořit, a vaše podpora a povzbuzení mi pomohly v těžkých časech.

POZNÁMKA: Pokud dojde k problémům s modrou grafikou, může to být v hře často vyřešeno volbou OPTIONS> PLAYGROUND> RESOLUTION> FORWARD RENDER. Můžete také měnit věci, jako je rozlišení, kvalita a další, na obrazovkách možností.

Pokud se hra zavírá za logem, může to být obvykle opraveno restartováním zařízení.
Další informace
Sbalit
3,8
Celkem 4 463
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

Fallback support for some unknown gamepads
Expanded gamepad support
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
5. března 2019
Velikost
23M
Instalace
100 000+
Aktuální verze
8.1
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let (T)
Násilí
Od vývojáře
Protopop Games
Vývojář
3035 St Antoine W Suite 277 Westmount, Quebec H3Z1W8
©2022 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiGoogle Play|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.