Pzizz - Sleep, Nap, Focus

Pre všetkých
6 052
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

"I love Pzizz... Best I've used by a mile" - J.K. Rowling

"Let me tell you, if you do have trouble sleeping, try it, because it really works." -His Royal Highness, The Duke of York

“Give Pzizz a try! Love that app and helps me fall asleep or nap on command.” -Daniel Weinard, Co-founder of Shopify

Featured in The New York Times, WIRED, Engadget, Gizmodo, Product Hunt, Lifehacker, Mashable, Newsweek, Sports Illustrated and more!


PRESS MENTIONS

“…Hibbert credits the app for helping cure his insomnia and diminish his postgame dependence on Ambien.” – NBA Star Roy Hibbert speaking to Sports Illustrated

“That night, I nestled under my covers, downloaded the full version of Pzizz and turned it on… I was out before 20 minutes had passed and haven't looked back since.” - Jenna Wortham, New York Times

“Pzizz helps you get to sleep faster and get more restful sleep with a combination of soothing sounds and voice cues aimed at helping you relax, destress, and get to sleep. In my experience, it works really well.” - Adam Pash, Lifehacker


HOW IT WORKS

Pzizz delivers sleep at the push of a button! Using the science of psychoacoustics (see our website for in-depth details), the app's patented system plays you "dreamscapes"— a sleep-optimized mix of music, voiceover, and sound effects that changes each night, to quickly quiet your mind, put you to sleep, keep you asleep, and then wake you up feeling refreshed.

If you want to sleep better at night or take incredible power naps during the day, this is the app for you! All you have to do is listen to Pzizz. Headphones/earbuds are recommended for optimal effectiveness, but your built-in phone speaker will work too.


SLEEP MODULE

Beat your insomnia with our 'sleep module' to fall asleep fast, stay asleep, and wakeup feeling refreshed. Personalize your sleep experience with customizable options including an energetic “Wakeup;” three and a half minutes of music crafted to gently bring you back from slumber and start your day with energy.


NAP MODULE

Napping has been proven to enhance performance, alertness, and improve your mood. Customize your naps with our specially designed nap narrations and music. Get rid of that groggy feeling and improve your overall well-being.


FOCUS MODULE

The 'focus module' is music designed to help you get more work done.

Built around ‘focuscapes,’ environments of sound that help you get in the zone and be productive, backed by the same thorough research we use to create our dreamscapes.

Each focuscape has a ‘focus’ section which gets you into full concentration and a ‘cooldown’ section which brings you back out gently.


WHAT MAKES PZIZZ SO MUCH BETTER?

*Simplicity* Sleep at the push of a button! Unlike other sleep solutions, you don’t have to change your behavior, keep a sleep diary, or limit your activities. Just listen to Pzizz, and enjoy incredible sleep.

*No Side Effects* Our only side effect is sleep! Unlike medications or supplements, you’ll never have to worry about adverse effects.

*Variety* Every time you listen to Pzizz it creates a unique session for you. This ensures your brain doesn’t get fatigued from hearing the same things over and over again, and helps maintain effectiveness over time.

*Highly customizable* Adjust sleep duration, volumes, 3D effect, and voice gender for a fully personalized listening experience.

*Clinically Validated* Pzizz is incredibly effective and clinically validated. Read more about the science behind Pzizz at blog.pzizz.com.


TRY IT NOW FOR FREE

Try Pzizz "Pro" free for seven days (we don't auto-charge after the trial ends). After your trial ends you can choose to keep Pro or use the "Classic" version, which is completely free. There's a break down of what's free vs pro on the app's pricing page.
"Milujem Pzizza ... Najlepšie, čo som použil na míle" - J.K. Rowling

"Dovoľte mi povedať, že ak máte problémy so spánkom, vyskúšajte to, pretože to naozaj funguje." - Jeho kráľovská výsosť, vévoda z Yorku

"Dajte Pizzu skúsiť! Milujem túto aplikáciu a pomáha mi zaspať alebo spať na rozkaz. "-Daniel Weinard, spoluzakladateľ Shopify

Najlepšie v New York Times, WIRED, Engadget, Gizmodo, produktový lov, Lifehacker, Mashable, Newsweek, Sports Illustrated a ďalšie!


TLAČOVÉ MENU

"... Hibbert započítava aplikáciu za pomoc pri liečbe nespavosti a znižuje svoju postgamovú závislosť od Ambienu." - NBA Star Roy Hibbert hovorí k Sports Illustrated

"V ten večer som sa usadil pod mojimi obalmi, stiahol si plnú verziu Pzizzu a zapol som ju ... Bol som mimo, predtým, než uplynulo 20 minút a odvtedy som sa nevrátil." - Jenna Wortham, New York Times

"Pzizz vám pomôže spať rýchlejšie a dosiahnuť pokojnejší spánok s kombináciou ukľudňujúcich zvukov a hlasových pokynov s cieľom pomôcť vám relaxovať, zničiť a spať. Podľa mojich skúseností to funguje veľmi dobre. "- Adam Pash, Lifehacker


AKO TO FUNGUJE

Pizzz prináša spánok po stlačení tlačidla! Použitím vedy o psychoakustickej funkcii (podrobnosti nájdete na našich webových stránkach) patentovaný systém aplikácie prehráva "spánku" - spánku optimalizovanú zmes hudby, hlasu a zvukových efektov, ktoré sa každú noc menia, aby ste spali, aby ste spali, a potom vás zobudili pocit osvieženia.

Ak chcete lepšie spať v noci alebo mať neuveriteľný výkon nAP počas dňa, to je aplikácia pre vás! Jediné, čo musíte urobiť, je počúvať Pizzu. Slúchadlá / sluchátka sa odporúčajú pre optimálnu účinnosť, ale vstavaný reproduktor telefónu bude pracovať taky.


MODUL SLEEP

Porazte nespavosť s naším "spánkovým modulom", aby ste zaspali rýchlo, zostali spať a pocit prebudenia bol prebudený. Prispôsobte si svoj zážitok z režimu spánku pomocou prispôsobiteľných možností, vrátane energického "Wakeup", tri a pol minúty hudby vytvorené tak, aby vás jemne priviedli späť do spánku a začali svoj deň energiou.


NAP MODUL

Napping bolo preukázané, že zvyšuje výkon, bdelosť a zlepšuje náladu. Prispôsobte svoje spánky špeciálne navrhnutými vyprázdňovaniami a hudbou. Zbavte sa toho horkého pocitu a zlepšujte celkovú pohodu.


MODUL FOCUS

"Zaostrovací modul" je hudba navrhnutá tak, aby vám pomohla urobiť viac práce.

Postavený okolo "focuscapes", prostredí zvuku, ktoré vám pomôžu dostať sa do zóny a byť produktívne, podporované rovnakým dôkladným výskumom, ktorý používame na vytvorenie našich dreamscapes.

Každá fiktívna oblasť má sekciu "zaostrenie", ktorá vás dostane do plnej koncentrácie a sekcie "chladenia", ktorá vás jemne vráti späť.


Čo robí PZIZZ oveľa lepšie?

* Jednoduchosť * Spánok po stlačení tlačidla! Na rozdiel od iných riešení spánku nemusíte meniť svoje správanie, udržiavať denný spánok alebo obmedzovať svoje aktivity. Stačí počúvať Pizzu a užívať si neuveriteľný spánok.

* Žiadne vedľajšie účinky * Náš jediný vedľajší účinok je spať! Na rozdiel od liekov alebo doplnkov sa nikdy nebudete musieť obávať nepriaznivých účinkov.

* Variety * Pokaždé, keď počúvate Pzizz, vytvorí pre vás jedinečné sedenie. To zaručuje, že váš mozog nebude unavený, že bude počuť rovnaké veci znova a znova a pomôže udržiavať účinnosť v priebehu času.

* Vysoko prispôsobiteľné * Upravte trvanie spánku, zvuk, 3D efekt a hlasové pohlavie pre úplne osobný zážitok z počúvania.

* Klinicky validovaný * Pzizz je neuveriteľne účinný a klinicky validovaný. Prečítajte si viac o vede za Pzizzom na blog.pzizz.com.


Snažte sa ZDARMA

Vyskúšajte Pzizz "Pro" zadarmo po dobu siedmich dní (nevykonávame automatické nabíjanie po skončení skúšky). Po skončení skúšobnej verzie sa môžete rozhodnúť, že budete mať Pro alebo používať verziu "Classic", ktorá je úplne zadarmo. Existuje rozpis toho, čo je zadarmo vs pro na cenovej stránke aplikácie.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,3
Celkove 6 052
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Pzizzers! We have a new update for you:

New Dreamscape, "Of Blue and Green"
New Focuscape, "Plans"
New Narration, "Breathe, Imagine, Release"
Bug fixed: Built-in Alarms not activating in certain circumstances
Bug fixed: Back button does not respond correctly at certain spots
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
23. novembra 2018
Veľkosť
26M
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
4.9.11
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Produkty v aplikácii
1,99 USD – 319,99 USD za položku
Od predajcu
Pzizz
Vývojár
48 Bank Chambers, 25 Jermyn Street, London, UK SW1Y 6HR
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.