Calculate by QxMD

17 yaş ve üzeri yetişkin
11.130
Reklam İçeriyor
Açıklama, Google Çeviri kullanılarak Türkçe (Türkiye) diline çevrilsin mi?Açıklamayı İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) diline geri çevir.

From the maker of the apps 'Read', 'The ECG Guide' and 'Pedi STAT' comes 'Calculate', a next-generation medical calculator and decision support tool, freely available to the medical community.

Also available on the web at http://qxmd.com/calculate

Essential tools in General Practice, Internal Medicine, Cardiology, Surgery, Obstetrics, Nephrology, Hematology, Orthopedics, Pediatrics, Gastroenterology, Neurology, Neurosurgery, Respirology, and more.

"We recommend medical users try the free Calculate by QxMD first..."
-from iMedicalApps review "The best free Medical Calculator apps"

'Calculate' is focused on highlighting tools which are actually useful in clinical practice and serve to impact diagnosis, treatment or determining prognosis.

Helping you make decisions, not just calculate numbers...

Features

• Developed by a collaboration of clinician experts from diverse backgrounds
• Converts recent research publications into practical handheld tools - knowledge translation at its best
• Automatically adapts to your self-described clinical practice
• Unique ‘Question Flow’ technology gets you answers, fast
• Detailed references with Pubmed integration
• Comprehensive and insightful results
• Elegant design and intuitive interface
• SI and Conventional units

More than 300 unique calculators and decision support tools

While too extensive to list them all, here is a small sampling of included content:

Reduce and predict perioperative complications

• WHO Surgical Safety Checklist
• Predictive models for cardiac surgery and coronary angiography

Guide treatment

• Determine cardiovascular risk and guide lipid treatment using the Framingham and Reynolds Risk Scores
• Use the CHA2DS2-VASc score to guide treatment in atrial fibrillation
• Better understand the risk of bleeding from anticoagulation in atrial fibrillation
• ACS using the TIMI risk score
• Burns with rule of 9s and Parkland formula
• Hypernatremia (calculate water deficit)

Determine Prognosis

• Heart failure
• Lymphoma
• Myelodysplastic Syndrome
• Myeloma
• Glomerulonephritis
• Hemodialysis
• COPD
• TIA
• Pancreatitis

Calculate

• Ideal body weight, BMI and BSA
• Due date and gestational age
• Extensive formula used in echocardiogropathy and invasive hemodynamic monitoring
• Kt/V in dialysis patients
• eGFR with CKD-EPI, Cockcroft-Gault and MDRD
• A-a gradient

Classify
• Angina (CCS)
• Congestive heart failure (NYHA)

Manage
• Head, neck, ankle and knee injuries
• DVT and PE
• Pulmonary nodules

Stage
• Lung cancer
• Renal cell carcinoma

Understand
• TTKG (transtubular potassium gradient) in hypokalemia and hyperkalemia
• Dermatomes

Diagnose
• Heparin Induced Thrombocytopenia
• Infective Endocarditis
• ARDS
• Autoimmune Hepatitis

And much more...


Want to keep up with medical research? Get 'Read by QxMD' for Android:
http://qx.md/read

Founded my medical professionals, QxMD is dedicated to creating high quality, point-of-care tools for practicing health care professionals. Recognized as a leading developer of free medical software for mobile devices, QxMD develops content in cooperation with expert physicians from their respective fields.
“Read”, “The ECG Guide” ve “Pedi STAT” uygulamalarının yapımcısından, tıp topluluğuna serbestçe ulaşılabilen yeni nesil bir tıbbi hesap makinesi ve karar destek aracı olan 'Calculate' geliyor.

Web'de http://qxmd.com/calculate adresinde de bulunabilir.

Genel Pratik, Dahiliye, Kardiyoloji, Cerrahi, Doğum, Nefroloji, Hematoloji, Ortopedi, Pediatri, Gastroenteroloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Respiroloji ve daha fazlası gibi temel araçlar.

"Tıbbi kullanıcıların, önce QxMD tarafından ücretsiz Hesaplamayı denemelerini öneririz ..."
iMedicalApps incelemesi "En iyi ücretsiz Tıbbi Hesap Makinesi uygulamaları" gözden geçirin

'Hesapla', klinik pratikte gerçekten yararlı olan ve tanı, tedavi veya prognozu belirlemeye hizmet eden araçları vurgulamaya odaklanmıştır.

Karar vermenize yardım etmek, sadece sayıları hesaplamak değil ...

Özellikler

• Farklı geçmişlerden gelen klinisyen uzmanların işbirliği ile geliştirilmiştir.
• Son araştırma yayınlarını pratik el aletlerine dönüştürür - bilgi dönüşümünü en iyi şekilde yapar
• Kendi kendini tanımlayan klinik uygulamanıza otomatik olarak uyum sağlar
• Benzersiz ‘Soru Akışı’ teknolojisi size hızlı cevaplar alır
• Pubmed entegrasyonu ile ayrıntılı referanslar
• Kapsamlı ve anlayışlı sonuçlar
• Zarif tasarım ve sezgisel arayüz
• SI ve Geleneksel birimler

300'den fazla benzersiz hesap makinesi ve karar destek aracı

Hepsini listelemek için çok kapsamlı olsa da, dahil edilen içeriğin küçük bir örneklemesini burada bulabilirsiniz:

Perioperatif komplikasyonları azaltın ve tahmin edin

• WHO Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi
• Kardiyak cerrahi ve koroner anjiyografi için öngörü modelleri

Kılavuz tedavisi

• Framingham ve Reynolds Risk Skorlarını kullanarak kardiyovasküler riski belirleyin ve lipit tedavisini yönlendirin
• Atriyal fibrilasyonda tedaviye rehberlik etmek için CHA2DS2-VASc skorunu kullanın
• Atriyal fibrilasyonda antikoagülasyondan kanama riskinin daha iyi anlaşılması
• TIMI risk skorunu kullanan ACS
• 9'lu kurallar ve Parkland formülü ile yanıklar
• Hipernatremi (su açığını hesaplar)

Prognozu Belirle

• Kalp yetmezliği
• Lenfoma
• Miyelodisplastik Sendrom
• Miyeloma
• Glomerülonefrit
• Hemodiyaliz
• KOAH
• TIA
• Pankreatit

Hesaplamak

• İdeal vücut ağırlığı, BMI ve BSA
• Son tarih ve gebelik yaşı
• Ekokardiogropati ve invaziv hemodinamik izlemede kullanılan kapsamlı formül
• Diyaliz hastalarında Kt / V
• CKD-EPI, Cockcroft-Gault ve MDRD ile eGFR
• A-a gradyanı

Sınıflandırmak
• Angina (CCS)
• Konjestif kalp yetmezliği (NYHA)

yönetme
• Baş, boyun, ayak bileği ve diz yaralanmaları
• DVT ve PE
• Pulmoner nodüller

evre
• Akciğer kanseri
• Renal hücreli karsinom

Anlama
• Hipokalemi ve hiperkalemi tedavisinde TTKG (transtübuler potasyum gradyanı)
• Dermatomlar

Teşhis koymak
• Heparin Kaynaklı Trombositopeni
• İnfektif Endokardit
• ARDS
• Otoimmün Hepatit

Ve daha fazlası...

 
Tıbbi araştırmalara devam etmek ister misiniz? Android için 'QxMD tarafından Oku':
http://qx.md/read

Tıp uzmanlarımı kurmuş olan QxMD, sağlık profesyonellerini uygulamak için yüksek kalitede, bakım noktası araçları yaratmaya kendini adamıştır. Mobil cihazlar için ücretsiz tıbbi yazılımların lider geliştiricisi olarak tanınan QxMD, kendi alanlarındaki uzman hekimlerle işbirliği içinde içerik geliştirmektedir.
Devamı
Daralt
4,6
Toplam 11.130
5
4
3
2
1
Yükleniyor...

Yenilikler

In this version we continued fixing minor bugs, and enhanced the app's performance.

Have questions or concerns? Send us an email at support@QxMD.com
Devamı
Daralt

Ek Bilgi

Güncellendi
30 Mayıs 2019
Boyut
Cihaza göre değişir
Yükleme sayısı
1.000.000+
Mevcut Sürüm
Cihaza göre değişir
Gereken Android sürümü
Cihaza göre değişir
İçerik Derecelendirmesi
17 yaş ve üzeri yetişkin
Sunan:
QxMD Medical Software Inc.
Geliştirici
62 19th Avenue East Vancouver, BC V5V 1H7
©2019 GoogleSite Hizmet ŞartlarıGizlilikGeliştiricilerSanatçılarGoogle Hakkında|Konum: Amerika Birleşik DevletleriDil: Türkçe
Bu öğeyi satın alarak Google Payments ile işlem yapıyorsunuz ve Google Payments Hizmet Şartları ile Gizlilik Uyarısı'nı kabul etmiş oluyorsunuz.