Light Flow Pro - LED Control

18 029
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Light flow allows you to take control of the notifications on your device.

It's main features are:
- Controlling the notification LED for phones that have them (cycling colors through outstanding notifications)
- Sound control, including repeating sounds
- Vibration control, including custom vibration patterns and repeating vibrations
- Android wear vibration support
- Sleep times
- Lock screen based notifications (on phones that support live wallpapers on lock screens)
- Contact specific notifications for certain notification types

If you've come from a Blackberry device and miss the features of BeBuzz / BerryBuzz then give LightFlow a try!

This app will allow you to control the notification color for the over 600 applications and system events such as:
* Missed calls
* Voice mail
* Calendar reminders
* gmail
* email
* SMS messages
* MMS messages
* Low battery
* No signal
* Google talk
* Facebook
* Twitter
...and many many more

See our website for a full list of applications supported:
http://www.reactle.com/p/features.html

It allows the colors to flash in succession, so if you have a new SMS and a missed call it can alternate between the two colors. You can also set which notification type has the highest priority and let it flash in just that one color.

It'll even push notifications out to your pebble smart watch, Sony smart Watch and the DashClock lock screen extension.


For a full changelog see here: For a full changelog see here:
http://www.reactle.com/p/change-log.html

For a full list of permissions required and why see here:
http://www.reactle.com/2014/06/app-permissions.html

Known issues/Limitations
-------------------------
Samsung phones when accessibility is enabled may cause the phone to start talking, warnings about air view and a few other issues. These are confirmed samsung bugs (see here: http://developer.samsung.com/forum/board/thread/view.do?boardName=GeneralB&messageId=204387) but the app can be run without the accessibility service and still work (but with a reduced notification list)


Not all phones support all colors.
For example: Most HTC phones only support 3 colors and require "Rooting" and running the app in "direct mode"

Some phones can only light up the notification while the screen is off.

Some phones cannot have their notification light always on

Some phones cannot have their notification blink and it will always be on

Note that it will take over control of your notifications and you will therefore only get notifications for categories that the app allows.


★ We recommend you try the "lite" version first before purchasing to avoid any disappointment if it doesn't work for you. Some phones require root privileges to access the LEDs. ★

★ For the differences between this version and the lite version see here: http://www.reactle.com/p/features.html ★

★ If after updating you have problems we recommend you reboot your phone ★

** Most HTC phones require "direct mode" setting. Most gingerbread builds for HTC phones require root access due to HTC changing the permissions on the LED control files. **

** If upgrading from the "lite" version, please uninstall the lite version first but you can backup and restore settings between versions **

===================================


Smart Connect extension for SmartWatch 2
LiveWare™ extension for SmartWatch
Světelného toku umožňuje převzít kontrolu oznámení na vašem přístroji.

To je hlavní rysy jsou:
 - Ovládání oznámení LED pro telefony, které mají je (cyklistické barvy prostřednictvím vynikajících oznámení)
 - Ovládání zvuku, včetně opakujících se zvuky
 - Kontrola vibrací, včetně vlastní vibrační vzory a opakujících se vibrací
 - Android opotřebení podpora vibrací
 - doba spánku
 Oznámení založené Zamknout displej (na telefonech, které podporují živé tapety na zámek obrazovky) -
 - Kontaktní zvláštní oznámení pro určité typy oznámení

Pokud jste přišel ze zařízení BlackBerry a chybět funkce BeBuzz / BerryBuzz pak dát LightFlow vyzkoušet!

Tato aplikace vám umožní ovládat notifikační barvy pro více než 600 aplikací a systémové události, jako jsou:
   * zmeškané hovory
   * Hlasová schránka
   * Kalendář připomenutí
   * Gmail
   * Email
   * SMS zprávy
   * MMS
   * Vybitá baterie
   * Žádný signál
   * Google Talk
   * Facebook
   * Twitter
   ... A mnoho mnoho dalších

Podívejte se na naše webové stránky pro Úplný seznam podporovaných aplikací:
http://www.reactle.com/p/features.html
 
To umožňuje barvy blikat za sebou, takže pokud máte novou SMS a zmeškaných volání se může přepínat mezi dvěma barvami. Můžete také nastavit, jaký typ upozornění má nejvyšší prioritu a nechat ji blikat jen v té jedné barvě.

Bude to dokonce tlačit oznámení ven do vašeho oblázková inteligentní hodinky, Sony inteligentní Watch a rozšíření obrazovky DashClock zámku.


Pro úplný changelogu najdete zde: Pro úplný changelog najdete zde:
http://www.reactle.com/p/change-log.html

Úplný seznam oprávnění nutná a proč najdete zde:
http://www.reactle.com/2014/06/app-permissions.html

Známé problémy / Omezení
-------------------------
Samsung telefony, když je dostupnost povolen, může způsobit, že telefon začít mluvit, varování o letecký pohled a pár dalších otázek. Ty jsou potvrzeny samsung chyby (viz zde: http://developer.samsung.com/forum/board/thread/view.do?boardName=GeneralB&messageId=204387), ale aplikace lze spustit bez přístupnosti služby a stále fungují (ale s menším seznamu oznámení)


Ne všechny telefony podporují všechny barvy.
Například: Většina telefonů HTC podporují pouze 3 barvy a vyžadují "zakořenění" a spuštění aplikace v "přímém režimu"

Některé telefony mohou rozsvítit jen oznámení, zatímco obrazovka je vypnutý.

Některé telefony nemohou mít oznamovací světlo vždy zapnuto

Některé telefony nemohou mít oznamovací blikat a bude vždy na

Všimněte si, že to bude převzít kontrolu nad svými oznámení a budete tedy jen získat oznámení pro kategorie, které aplikace umožňuje.


★ Doporučujeme vyzkoušet "lite" verzi jako první před nákupem, aby se zabránilo zklamání, pokud to nebude pracovat pro vás. Některé telefony vyžadují práva superuživatele pro přístup k LED. ★

★ Pro rozdíly mezi touto verzí a verzí lite najdete zde: http://www.reactle.com/p/features.html ★

★ Pokud po aktualizaci máte problémy doporučujeme restartovat telefon ★

** Většina HTC telefony vyžadují nastavení "direct mode". Většina perník staví pro HTC telefony vyžadují přístup uživatele root kvůli HTC změně oprávnění na LED kontrolních souborů. **

** Pokud přecházíte z "lite" verzi, odinstalujte verzi lite první, ale můžete zálohovat a obnovovat nastavení mezi verzemi **

===================================


Inteligentní Connect rozšíření pro SmartWatch 2
Rozšíření LiveWare ™ pro SmartWatch
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 18 029
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

See here for details https://www.reactle.com/2018/10/features-removed.html
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
24. října 2018
Velikost
16M
Instalace
100 000+
Aktuální verze
3.99.00
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Reactle
Vývojář
First Floor, Telecom House, 125-135 Preston Road, Brighton, England, BN1 6AF
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.