My Backup

Tất cả mọi người
18.148
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

MyBackup is the easiest, most reliable, and feature packed Android backup solution available.

Supporting the most content, and the most Android devices.

For FREE:
* Backup locally to your device or SD card
* Backup and restore using an On The Go (OTG) USB card
* Cloud Backup
* Schedule multiple automatic backups
* Supporting THE MOST content including your Applications, Photos, Music, Videos, Contacts, Call log, Browser Bookmarks, SMS (text messages), MMS (message attachments), Calendar, System Settings, Dictionary, Music Playlists, APNs, Home Screens (Some devices), Alarms (Some devices), and more...
* Users with root access can backup APKs AND DATA!
* Backup and restore one device, to go across another device (data migration) you will need the Pro features

Unlocked Pro features include:
* Backup and Restore to any number of Android devices sharing the same account
* Cloud backup support to any of the following services: 1) Rerware Cloud, 2) Dropbox, 3) Google Drive.
* Direct backup to your computer over the Internet!
* Direct migration from one Android device to another over WiFi
* View your data and application backups online
* Users with Root access can:
- Freeze bloatware, system apps
- Defrost frozen applications
- Wipe Cache of applications
- Wipe Data of applications
- Uninstall applications
- Force Close applications
- And more...


MyBackup will work on all Android mobile devices, regardless if they have root access or not.

Find out why over 5 million people trust MyBackup as their secure source for a Backup Solution.

NOTE: Data and setting of applications can only be supported if you have a rooted device, or if the application integrates with us.

________________________________

NEWS AND REVIEWS:
CNET TV recommends Android users to use MyBackup Pro to backup their personal data.

T-Mobile highlights MyBackup Pro in their quarterly magazine as "an application to have For the Security Minded."

TechHive (PCWorld) gives MyBackup Pro 4.5 stars and recommends Android users to use MyBackup Pro to backup and secure their Android devices.
________________________________
MyBackup là dễ nhất, đáng tin cậy nhất, và tính năng đóng gói giải pháp sao lưu Android có sẵn.

Hỗ trợ các nội dung nhất, và các thiết bị Android nhất.

Miễn phí:
* Sao lưu tại địa phương cho điện thoại hoặc thẻ SD của bạn
* Sao lưu và khôi phục lại bằng cách sử dụng một On The Go (OTG) thẻ USB
* Sao lưu đám mây
* Lịch trình tự động sao lưu nhiều
* Hỗ trợ THE nội dung KHCN bao gồm cả các ứng dụng Applications, Hình ảnh, Âm nhạc, Video, Danh bạ, Nhật ký cuộc gọi, Bookmarks của trình duyệt, tin nhắn SMS (tin nhắn văn bản), MMS (file đính kèm tin nhắn), Calendar, System Settings, từ điển, Music Playlists, APN, Home Screens ( Một số thiết bị), Báo động (số thiết bị), và nhiều hơn nữa ...
* Người sử dụng có thể truy cập root APK backup VÀ DỮ LIỆU!
* Sao lưu và khôi phục lại một thiết bị, đi ngang qua một (chuyển đổi dữ liệu) thiết bị bạn sẽ cần các tính năng Pro

Tính năng mở khóa Pro bao gồm:
* Sao lưu và phục hồi bất kỳ số lượng các thiết bị Android chia sẻ cùng một tài khoản
* Hỗ trợ sao lưu đám mây với bất kỳ của các dịch vụ sau đây: 1) Rerware Cloud, 2) Dropbox, 3) Google Drive.
* Sao lưu trực tiếp vào máy tính của bạn trên Internet!
* Di chuyển trực tiếp từ một thiết bị Android khác qua WiFi
* Xem dữ liệu của bạn và sao lưu ứng dụng trực tuyến
* Người dùng có quyền truy cập root có thể:
     - Freeze bloatware, ứng dụng hệ thống
     - Rã đông ứng dụng đông lạnh
     - Lau sạch bộ nhớ cache của ứng dụng
     - Lau sạch dữ liệu của các ứng dụng
     - Gỡ bỏ các ứng dụng
     - Force Đóng các ứng dụng
     - Và hơn thế nữa...


MyBackup sẽ làm việc trên tất cả các thiết bị di động Android, bất kể họ có quyền root hay không.

Tìm hiểu lý do tại sao hơn 5.000.000 người dân tin tưởng MyBackup như nguồn an toàn của họ cho một giải pháp sao lưu.

Chú ý: Dữ liệu và thiết lập của ứng dụng chỉ có thể được hỗ trợ nếu bạn có một thiết bị bắt nguồn từ, hoặc nếu các ứng dụng tích hợp với chúng tôi.

________________________________

TIN TỨC VÀ ĐÁNH GIÁ:
CNET TV khuyến cáo người dùng Android sử dụng MyBackup Pro để sao lưu dữ liệu cá nhân của họ.

T-Mobile nổi bật Pro MyBackup trong tạp chí hàng quý của họ như là "một ứng dụng để có Đối với an ninh Minded."

TechHive (PCWorld) cho MyBackup Pro 4.5 sao và khuyến cáo người dùng Android sử dụng MyBackup Pro để sao lưu và bảo vệ các thiết bị Android của họ.
________________________________
Đọc thêm
4,1
Tổng 18.148
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

v4.5.4
-Misc fixes.

v4.5.2
-Fixed backup/restore apk+data errors on some rooted devices.
-Misc fixes.

v4.5.1
- Fixed crashes on Android SDK 4.4.x.

v4.5.0
- Added an option for manual IP entry for migrate option for the receiver.
- Fixed root backup Apks+data error.
- Misc fixes.

v4.4.9
- Fix for contacts restore error on some devices.
- Fix for backup apps error on some rooted devices.

4.4.8
- Fix for Android 6 Root restore.
- Fix for duplicate contacts on restore in some situations.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
1 tháng 11, 2017
Kích thước
8,1M
Lượt cài đặt
1.000.000+
Phiên bản hiện tại
4.5.4
Cần có Android
2.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Sản phẩm trong ứng dụng
1,00 US$ - 100,00 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Rerware, LLC
Nhà phát triển
345 Diversion St. Suite 206 Rochester, MI. 48307 USA
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.