Nko Visual Dictionary Free

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

[Note: On Some phones Such As Galaxy S6 and S6>, you-have to enable Text-to-Speech to your device before the app can work. Please search on Youtube how to enable text-to-speech on Android device, or simply follow this link: https://www.youtube.com/watch?v=qs4ElIPcwIQ&feature=youtu.be]


At valiant heart nothing impossible !!!

Warning !!! This application is the demo version of the application of the same name. Kindly Resulam support so we can develop a more advanced version without advertising.

This trilingual implementation N'ko (Mandingo) - French - English is probably the first of its kind in the world. It combines image, sound and writing, and facilitates learning the language from the most basic level.

 This first version is composed of 12 chapters carefully organized, and other chapters will certainly follow thereafter.

We recommend you to navigate patiently in the application appesantissant on the three factors mentioned above, namely writing, pronunciation and picture.
The application is divided into three parts: Learning mode: learning lessons. Quiz mode to evaluate your understanding and Dictionary mode for a quick search of the terms included in the database. The "Setting" allows you to change the wallpaper of the application, or choosing the sequential mode. Sequential mode allows you to navigate the input order of the data in the database. This mode is required for example in the chapter Learning numbers.
 In the dictionary mode, you can search for a word in French, English or language N'ko.
 Tip 1: squarely stop the music before the beginning of learning. Tip 2: If application crash, as is the case with some Samsung phones, please exit the application before returning. N.B. The application will be developed for all minority languages ​​in the world.
Come on, very good learning and living our tongues forever Warning: If the phone memory is low, the application and spit you should restart your phone and then uninstall and reinstall the application if the problem persists. We will work to address this problem. Thank you for your understanding.

Overview Mandingo languages: The Mandingo languages ​​form a group of West African dialects that are the main group by number of speakers, the family of Mande languages. This is a linguistic continuum, that is to say that even the most remote variants are mutually intelligible and that there are no clear boundaries between each identified dialect. Its main representatives are the Bambara in Mali Dioula in Côte d'Ivoire and Burkina Faso, the Mandinka in Senegal and Gambia or Maninka of Guinea. N'ko is the name of a script designed by Solomana Kante in 1949 as Mandingo language transcription system in West Africa. N'ko means "I say 'in all Manding languages.

Credit: Developed by Resulam collaboration with Youssouf Diaby and Rodrigue Tchamna

ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߞߊ߲ߛߓߊߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ (ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲) - ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ- ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߓߐߞߏߣߊ߲߫ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߘߊ߬ ߁߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏߢߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߌ߰ߘߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߘߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߕߐ߭ ߟߊ߫.
Updated on
Apr 20, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Some images have been replaced