Blue Connect

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Francouzština (Kanada)

Blue Connect, l’analyseur de piscine connecté et son application éponyme vous aident à prendre soin de votre piscine 24h/24 même quand vous êtes absent. Plus d’incertitude concernant l’eau de votre piscine grâce à ce nouveau produit signé Fluidra et Riiot Labs.

L’app Blue Connect est compatible avec les analyseurs Blue Connect et Blue by Riiot.

L’analyseur mesure la température, le pH, le taux de désinfectant (chlore, brome,sel) et la conductivité (salinité) de l’eau.
Il transmet automatiquement ces mesures grâce au réseau Sigfox (vérifiez la couverture chez vous sur https://www.blueconnect.io/fr/produits/blue-connect/), ou manuellement en Bluetooth sur votre smartphone.
Il peut également transmettre les mesures via votre réseau Wi-Fi grâce à la passerelle Blue Extender (voir ci-dessous).

L’application Blue Connect donne accès aux données de votre piscine et vous avertit en cas de problème.
Elle se compose de 4 écrans principaux :
- Tableau de bord : il vous informe du statut de Blue Connect, de la température de l’eau, de la météo locale et de la qualité de l’eau de votre piscine.
- Tableau de valeurs : il vous informe précisément des valeurs mesurées par Blue Connect, des tendances, des valeurs idéales ainsi que l’historique des mesures.
- Guide de maintenance : il vous conseille les opérations à effectuer pour maintenir la qualité de l’eau de votre piscine.
- Paramètres : il vous permet de configurer les paramètres de votre piscine et des appareils Blue mais également d’avoir accès à l’assistance et au support technique.

L’application est disponible dans les langues suivantes : Anglais - Français - Espagnol - Catalan - Néerlandais - Allemand - Italien - Portugais - Tchèque - Polonais - Suédois.

Blue est entré dans la grande famille de l’Automation :
• Il est compatible avec Amazon Alexa . Alexa est un assistant personnel intelligent. Alexa peut vous renseigner sur les paramètres de l'eau de votre piscine (température, pH, rédox, conductivité, salinité....) ainsi que sur l'action d'entretien nécessaire. Pour cela il suffit de lui demander par exemple “Alexa, demande à Blue Connect le pH de l'eau”.
• Il fonctionne avec IFTTT. IFTTT est un site web gratuit qui permet d’automatiser des tâches de la vie quotidienne. Ce système fait dialoguer des services web et des objets connectés, comme Blue, qui ne parlent pas toujours la même langue. IFTTT signifie “IF This Then That” (= “Si Ceci Alors Cela”) et permet de créer des automatismes très simples appelées “recette” comme celle-ci par exemple : “Si Blue envoie une mesure, l'inscrire dans un fichier excel.”

La gamme Blue comprend d’autres produits :
- Blue Check : les bandelettes connectées grâce à l’app gratuite Blue Connect. Encodez manuellement le résultat des bandelettes dans l’app et profitez des infos et des conseils qu’elle fourni.
- Blue Fit50 : un collier de prise en charge qui permet d’installer Blue Connect dans le local technique, directement sur la tuyauterie.
- Blue Extender : un boitier qui permet de transmettre automatiquement les mesures via votre réseau Wi-Fi. Particulièrement utile si la position de votre piscine n’est pas couverte par le réseau Sigfox.
- Blue plus : La version avancée de l’app Blue Connect qui comprend encore plus de fonctionnalités (plus de mesures, un historique des mesures complet, un accès multiple à une piscine, …)
- Blue Sensor Au: une sonde optimale pour les piscines au sel.
Aplikace Blue Connect, připojený analyzátor bazénu a jeho eponymní aplikace vám pomohou postarat se o svůj bazén 24 hodin denně, i když jste pryč. Více neurčitosti o vodě v bazénu s tímto novým produktem Fluidra a Riiot Labs.

Aplikace Blue Connect je kompatibilní s analyzátory Blue Connect a Blue by Riiot.

Analyzátor měří teplotu, pH, dezinfekční množství (chlor, brom, sůl) a vodivost (slanost) vody.
Automaticky přenáší tato měření prostřednictvím sítě Sigfox (zkontrolujte doma pokrytí na adrese https://www.blueconnect.io/en/products/blue-connect/) nebo ručně pomocí technologie Bluetooth na vašem smartphonu.
Může také přenášet měření přes vaši síť Wi-Fi prostřednictvím brány Blue Extender Gateway (viz níže).

Aplikace Blue Connect poskytuje přístup k datům fondu a varuje vás v případě problémů.
Skládá se ze 4 hlavních obrazovek:
- Dashboard: informuje o stavu Blue Connect, teplotě vody, místním počasí a kvalitě vody ve vašem bazénu.
- Tabulka hodnot: informuje vás přesně o hodnotách naměřených modelem Blue Connect, trendech, ideálních hodnotách a historii měření.
- Pokyny pro údržbu: doporučuje vám, abyste prováděli údržbu, aby se udržovala kvalita vody v bazénu.
- Nastavení: Umožňuje konfigurovat nastavení fondu a modrých zařízení, ale také mít přístup k podpoře a technické podpoře.

Aplikace je k dispozici v následujících jazycích: angličtina - francouzština - španělština - katalánština - holandština - němčina - italština - portugalština - čeština - polština - švédština.

Blue vstoupila do velké řady automatizace:
• Je kompatibilní s Amazon Alexa. Alexa je chytrý osobní asistent. Alexa vás může informovat o parametrech vody ve vašem bazénu (teplota, pH, redox, vodivost, slanost ....) stejně jako potřebné akce údržby. Za to prostě musíte požádat například "Alexa, zeptá se Blue Connect o pH vody".
• Pracuje s IFTTT. IFTTT je bezplatná webová stránka, která automatizuje úkoly v každodenním životě. Tento systém spojuje webové služby a připojené objekty, například modré, které ne vždy mluví stejným jazykem. IFTTT znamená "IF TO THIS THAT" a dovoluje vytvářet velmi jednoduché automatismy nazvané "recept" jako například: "Pokud modrá pošle měření, zaregistruje se v souboru aplikace Excel . "

Modrá řada obsahuje další produkty:
- Modrá kontrola: připojené pásky díky volné aplikaci Blue Connect. Ručně zadejte výsledek pruhů do aplikace a vychutnejte si informace a rady, které poskytuje.
- Blue Fit50: podpěrný obojek, který umožňuje instalaci Blue Connect v technické místnosti přímo na potrubí.
- Blue Extender: schránka, která může automaticky přenášet měření prostřednictvím vaší sítě Wi-Fi. Zvláště užitečné, pokud pozice vašeho bazénu není pokryta sítí Sigfox.
- Blue plus: Pokročilá verze aplikace Blue Connect, která obsahuje ještě více funkcí (více měření, kompletní historie měření, více přístupů k bazénu, ...)
- Blue Sensor Au: optimální senzor pro solné bazény.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 76
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Correction de bugs
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
2. července 2019
Velikost
40M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
2.20.0
Vyžaduje Android
4.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
23,99 US$–119,99 US$ za položku
Od vývojáře
Riiot Labs SA
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.