Robinhood: Invest in Stock, Crypto, ETF & Coin

За всички възрасти
88 823
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Invest for free.
Invest in stocks, ETFs, options, and cryptocurrencies, all commission-free, right from your phone or desktop.

No fees. No commissions. No problems.
We use technology to cut the fat that makes other financial institutions costly. Then we pass the savings on to you in the form of no-commission trading. Invest your money in the markets, trade stocks, shares, options, and cryptocurrencies like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) without any commission fees. Plus, get instant deposits up to $1,000 or more with Robinhood Gold.

Invest wisely
Robinhood helps you invest in the markets responsibly. Before buying a stock, coin, or any other investment option, read information on your investment portfolio. Access real-time market data for a specific stock, options, and cryptos, and get notified about changes.

Endless investment options
No matter what you want to trade, Robinhood has it. From a crypto coin like Bitcoin (BTC) or Ethereum (ETC), to stocks and options, your chance to invest is now.

Simple and intuitive
With no complicated paperwork, signing up for Robinhood is easy. Robinhood integrates with 3,500+ banks including Chase, Wells Fargo, and Bank of America.

Secure and trusted
Investor security is top-of-mind. Robinhood uses cutting-edge security measures to protect investor assets and personal information.

Disclosure
Investing without fees means that Robinhood Financial LLC receives $0 commissions on self-directed individual cash or margin brokerage accounts that trade U.S. listed securities via mobile app or online. Relevant SEC & FINRA or other fees may still apply. Please see Robinhood’s Commission and Fee Schedule at https://about.robinhood.com/legal/ to learn more.

All investments involve risk and the past performance of a security, other financial product or cryptocurrency does not guarantee future results or returns. While diversification may help spread risk, it does not assure a profit or protect against loss. You can always lose money when you invest in securities, cryptocurrencies, or other financial products. Investors should consider their investment objectives and risks carefully before investing.

The cash management program is expected to be offered by Robinhood Financial LLC. The cash management program, when operational, will be an added program to Robinhood brokerage accounts and will not be a separate account or a bank account. Robinhood Financial will provide additional information on the cash management program once it is operational to help customers, including those with “early access,” to determine if they want to add the program to their brokerage account.

Robinhood Financial LLC and Robinhood Crypto, LLC are subsidiaries of Robinhood Markets, Inc. Equities and options are offered to self-directed customers by Robinhood Financial, member of FINRA and SIPC. Cryptocurrency trading is offered through Robinhood Crypto. Cryptocurrencies are not stocks. Any information about Robinhood Crypto on any Robinhood website, platform, emails or other communications, are for informational purposes only and not intended as a solicitation or advertisement for Robinhood Crypto.

Free stock offer only valid for selected individuals and are subject to the terms and conditions at https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/115002796903-Overview. Free stock randomly chosen as detailed on the website. Individual must sign up through referral link to be eligible.
Инвестирайте безплатно.
Инвестирайте в акции, ETF, опции и криптовалути, всички без комисиона, направо от телефона или от работния плот.

Без такси. Няма комисионни. Няма проблеми.
Ние използваме технология за намаляване на мазнините, което прави другите финансови институции скъпи. След това прехвърляме спестяванията върху вас под формата на безкомисионна търговия. Инвестирайте парите си в пазарите, търговията със запаси, акциите, опциите и криптовалютите като Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) без комисионни. Освен това получавайте незабавни депозити до $ 1000 или повече с Robinhood Gold.

Инвестирайте разумно
Robinhood Ви помага да инвестирате отговорно в пазарите. Преди да закупите акции, монети или други инвестиционни опции, прочетете информацията за инвестиционния си портфейл. Получавайте достъп до пазарни данни в реално време за конкретен запас, опции и криптоси и получавайте известия за промените.

Безкрайни инвестиционни опции
Без значение какво искате да търгувате, Робинхуу го има. От крипто-монета като Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETC), до акции и опции, вашият шанс да инвестирате сега.

Просто и интуитивно
Без сложна документация, регистрирането за Robinhood е лесно. Robinhood се интегрира с 3500 банки, включително Chase, Wells Fargo и Bank of America.

Сигурни и надеждни
Сигурността на инвеститорите е върховен. Robinhood използва съвременни мерки за сигурност, за да защити инвестиционните активи и личната информация.

Разкриване
Инвестиране без такси означава, че Robinhood Financial LLC получава $ 0 комисионни за самостоятелни индивидуални парични или брокерски сметки, които търгуват с ценни книжа на САЩ чрез мобилно приложение или онлайн. Съответните SEC и FINRA или други такси могат да продължат да се прилагат. За да научите повече, моля, вижте Ръководството на Комисията и Ценоразписа на Robinhood на адрес https://about.robinhood.com/legal/.

Всички инвестиции включват риск, а предишното изпълнение на ценна книга, друг финансов продукт или криптовалута не гарантира бъдещи резултати или възвръщаемост. Въпреки че диверсификацията може да спомогне за разпространението на риска, тя не осигурява печалба или защитава от загуба. Винаги можете да загубите пари, когато инвестирате в ценни книжа, криптовалути или други финансови продукти. Инвеститорите трябва внимателно да вземат предвид инвестиционните си цели и рискове, преди да инвестират.

Програмата за управление на паричните средства се очаква да бъде предложена от Robinhood Financial LLC. Програмата за управление на паричните средства, когато е в експлоатация, ще бъде добавена програма към брокерските сметки на Robinhood и няма да бъде отделна сметка или банкова сметка. Robinhood Financial ще предостави допълнителна информация за програмата за управление на паричните средства, след като тя започне да работи, за да помогне на клиентите, включително тези с “ранен достъп”, да определят дали искат да добавят програмата към своя брокерски профил.

Robinhood Financial LLC и Robinhood Crypto, LLC са дъщерни дружества на Robinhood Markets, Inc. Акциите и опциите се предлагат на самостоятелно насочени клиенти от Robinhood Financial, член на FINRA и SIPC. Търговията с криптовалута се предлага чрез криптирането на Robinhood. Криптовалутите не са запаси. Всяка информация за Robinhood Crypto на всеки уебсайт, платформа, електронна поща или други съобщения на Robinhood е само за информационни цели и не е предназначена за покана или реклама за криптирането на Robinhood.

Безплатна оферта за акции е валидна само за избрани физически лица и са предмет на правилата и условията на адрес https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/115002796903- Преглед. Безплатни акции, избрани на случаен принцип, както е описано на уебсайта. Индивидуалното лице трябва да се регистрира чрез препращаща връзка, за да отговаря на условията.
Прочетете повече
Свиване
4,4
Общо 88 823
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Допълнителна информация

Актуализирано
20 септември 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
5 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Robinhood
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.