hiree - praca znajduje Ciebie

46
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Znowu tracisz czas na przeszukiwanie ofert pracy, które nie zbliżają Cię do pracy marzeń? Hiree zrobi to za Ciebie, bez wysiłku.

Niejasne opisy, owocowe czwartki i niskie wynagrodzenie, każda oferta pracy podobna do poprzedniej… hiree pomoże Ci w precyzyjnym dobraniu pracy do swoich potrzeb i kompetencji.


Jak działa hiree w praktyce?
Uzupełniasz profil swoimi oczekiwaniami, doświadczeniem i umiejętnościami, a hiree na bieżąco uczy się Twoich wymagań i komunikuje się z Tobą, aby dobrać idealne stanowisko. Otrzymujesz perfekcyjnie dobrane oferty pracy, wybierasz te, które Cię interesują i błyskawicznie wchodzisz w proces rekrutacji. Bez CV, bez oceniania Twojego profilu po okładce, bez scrollowania ofert pracy i ubiegania się o uwagę rekrutera – liczą się tylko Twoje kompetencje!
• ZERO CV– hiree zwalcza ocenę przez pryzmat ładnego CV, stawia
na to co potrafisz i jak praca pasuje do Twoich oczekiwań
• Praca znajduje Ciebie – nie tracisz czasu, poświęcasz go jedynie na
uzupełnienie profilu, potem hiree załatwia sprawy za Ciebie – szybko,
wygodnie, precyzyjnie
• Wynagradzamy Cię za Twój czas – hiree dzieli się z Tobą swoimi
zarobkami, to znaczy zapłaci Ci, jeśli znajdziesz pracę przy pomocy
aplikacji i przejdziesz przez okres próbny
• Twoja kariera pod opieką – gramy w otwarte karty i zależy nam na
Twojej przyszłości, dlatego dzięki aplikacji jesteś na bieżąco z
rynkiem pracy
• Eliminujesz rekrutacyjny bełkot – oferty, które otrzymujesz, zawsze mają podany przedział wynagrodzenia, nie mijają się z prawdą, nie zawierają frazesów i rozbieżnych oczekiwań – jedynie czyste dane o wymaganych umiejętnościach

Czym jest hiree?
Tworząc hiree doszliśmy do wniosku, że w rekrutacji od 100 lat nic się nie
zmieniło. Weszliśmy w erę digitalu, ale dalej mamy do czynienia ze
słupami ogłoszeniowymi i prasowymi rubrykami „praca”, tylko w formie
online. Jakość procesów rekrutacyjnych spadła na rzecz ilości, a
doświadczenie rozmów o pracę jest szorstkie i nieprzyjemne. Kandydaci
oceniani są po jakości CV, a nie swoich kompetencjach, umiejętnościach i
doświadczeniu. CV stało się festiwalem kolorów, pomysłowości i
kreatywności. Co gorsza, zbyt wiele miejsc z ogłoszeniami o pracę i tak
prosi o wypełnianie dokładnie tych samych danych w formularzach
online. Dalej nie wiadomo na jakim momencie utknęło CV, nie ma
informacji o rynku, wynagrodzeniu, a kandydat jest pozostawiony sam
sobie.
Brzmi znajomo? Postanowiliśmy przełamać te schematy!

hiree nie ma job boardu, nie przeglądasz ofert, nie budujesz
obszernego CV, bo apka uczy się Ciebie i sama proponuje rozwiązania.
Otrzymujesz 10 ofert idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb,
decydujesz czy je przyjmujesz, jeśli nie – wyciągamy wnioski i rzucamy
kolejne propozycje.

hiree to błyskawiczny czas reakcji - masz 7 dni na reakcje. Jeśli
akceptujesz naszą propozycję powiadomienie ląduje u pracodawcy, a on
zaprasza Cię na rozmowę. Dzięki temu Twój proces weryfikacji odbywa się
dosłownie w kilka dni, a sama rekrutacja nie rozciąga w nieskończoność.

hiree bazuje na Twoich umiejętnościach - koniec z dziwnymi nazwami
stanowisk - nie ma już success customer team, customer care, customer
excellence, które oznaczają to samo i potrzebują tych samych kompetencji
do wykonywania tych samych zadań.

hiree pokazuje nową, etyczną kulturę rekrutowania - wierzymy w
feedback, transparentności i anonimowości - do końca procesu rekruter nie
zna Twojej płci, orientacji, koloru skóry, czy niepełnosprawności. Liczy się
to, co umiesz, to co wiesz i to, czego chcesz od nowego pracodawcy.

Szukanie pracy bez CV i bez obawy o szufladkowanie - praca zgłasza się
do Ciebie, obiektywnie szybciej, dokładniej i z korzyścią dla Twojej kariery.

Pobierz hiree i sprawdź jak szybko praca marzeń znajdzie Ciebie.
Adekwatne zarobki, precyzyjne oczekiwania i jasny proces rekrutacji.
Are you wasting time searching for job offers that don't bring you closer to your dream job? Hiree does it for you, effortlessly.

Unclear descriptions, fruit Thursdays and low salaries, every job offer similar to the previous one ... hiree will help you to precisely match the job to your needs and competences.


How does hiree work in practice?
You complete the profile with your expectations, experience and skills, and hiree learns your requirements on an ongoing basis and communicates with you to choose the perfect position. You receive perfectly matched job offers, choose those that interest you and quickly enter the recruitment process. No CV, no judging your profile by its cover, no scrolling through job offers or seeking recruiter's attention - only your competences count!
• ZERO CV– hiree fights grade through the prism of a nice CV, it puts
what you can do and how the work fits your expectations
• Work finds you - you don't waste your time, you spend it only on
completing the profile, then hiree does things for you - quickly,
conveniently, precisely
• We reward you for your time - hiree shares its own with you
earnings, that is, it will pay you if you find a job with
app and you will go through a trial period
• Your career taken care of - we play open cards and we care about
Your future, so thanks to the app you are up to date with
labor market
• You eliminate recruitment gibberish - the offers you receive always have a given salary range, do not miss the truth, do not contain clichés and divergent expectations - only pure data about the required skills

What is hiree?
By creating hiree, we came to the conclusion that nothing has happened in recruitment for 100 years
changed. We have entered the digital age, but we are still dealing with
advertising and press columns with "work" columns, only in the form
online. The quality of recruitment processes has decreased in favor of quantity and
the job interview experience is rough and unpleasant. Candidates
they are judged on the quality of the CV, not on their competences, skills and
experience. CV has become a festival of colors, creativity and
creativity. Worse, too many job postings anyway
asks you to fill in exactly the same data in the forms
online. It is still not known at what point the CV got stuck, there is no
information about the market, salary, and the candidate is left alone
myself.
Sounds familiar? We decided to break these patterns!

hiree has no job board, you don't browse the offers, you don't build
a comprehensive CV, because the app learns you and proposes solutions itself.
You get 10 offers perfectly suited to your needs,
you decide whether you accept them, if not - we draw conclusions and throw them
more suggestions.

hiree is an instant reaction time - you have 7 days to react. If
you accept our proposal, the notification lands with the employer, and he
invites you to an interview. This allows your verification process to take place
literally in a few days, and the recruitment itself doesn't stretch forever.

hiree is based on your skills - no more weird names
positions - there are no more success customer team, customer care, customer
excellence that mean the same thing and need the same competences
to perform the same tasks.

hiree shows a new, ethical recruitment culture - we believe in
feedback, transparency and anonymity - the recruiter will not until the end of the process
knows your gender, orientation, skin color, or disability. Counts
what you know, what you know and what you want from your new employer.

Looking for a job without a CV and without fear of pigeonholing - the job is submitted
to you, objectively faster, more accurately and for the benefit of your career.

Download hiree and check how quickly your dream job finds you.
Adequate earnings, precise expectations and a clear recruitment process.
Read more
Collapse
3.2
46 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Poprawiliśmy kilka mniejszych błędów.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 26, 2021
Size
29M
Installs
10,000+
Current Version
1.1.12
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Hiree
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.