Chroń Dzieci w Sieci - Dziecko

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Chroń Dzieci w Sieci to aplikacja ochrony rodzicielskiej stworzona przez rodziców dla rodziców z myślą o bezpieczeństwie ich dzieci w sieci. Jej kluczowe funkcjonalności to klasyfikacja przeglądanych stron internetowych oraz pobranych aplikacji i blokowanie tych nieadekwatnych do wieku dziecka. Bezpieczne wyszukiwanie w Internecie - czyli tryb Safe Search zawsze włączony dla najpopularniejszych wyszukiwarek. Ponad to zarządzanie czasem korzystania z urządzenia przez dziecko - czasy od - do oraz całkowity czas spędzony na zabawie z tabletem lub smartfonem w ciągu dnia. Chroń Dzieci w Sieci zapewnia ochronę dla urządzeń na platformach Android, Windows Phone oraz iOS.

GŁÓWNE FUNKCJE:
• Dostęp do określonych treści w Internecie uzależniony od wieku dziecka – kategorie wiekowe są predefiniowane i dostosowane do wieku dziecka, ale także łatwe do zmiany przez rodzica, który najlepiej zna swoje dziecko;
• Bezpieczne wyszukiwanie w Internecie - tryb Safe Search zawsze włączony dla najpopularniejszych wyszukiwarek (Google, Bing, Yahoo, YouTube);
• Ustawianie czasu surfowania w sieci dla każdego dnia tygodnia poprzez internetowy panel lub aplikację rodzica;
• Blokowanie dostępu do dowolnej strony w Internecie - niezależnie od tego, czy jej treści mieszczą się w kategorii dozwolonej dla grupy wiekowej Twojego dziecka – możliwość wykorzystanie tzw. „białych” i „czarnych” list;
• Zdalna zmiana reguł zdefiniowanych dla dziecka - bez konieczności wprowadzania ich na telefonie lub smartfonie dziecka;
• Zarządzanie czasem korzystania z urządzenia przez dziecko - czasy od - do oraz całkowity czas spędzony na zabawie z urzązeniem w ciągu dnia;
• Raporty pokazujące aktywność dziecka w sieci - np. kategorie odwiedzanych stron internetowych, czas spędzany w Internecie, zablokowane strony; Dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej i wybraniu profilu dziecka;
• Powiadomienia o prośbach wejścia przez dziecko na strony, do których nie powinno mieć dostępu – rodzic dostaje powiadomienie e-mailem, a także poprzez panel internetowy Chroń Dzieci w Sieci, dziecko zostaje poinformowane o decyzji rodzica – odrzuceniu lub akceptacji prośby;
• Zarządzanie dostępem do aplikacji - możesz decydować, które aplikacje mogą być uruchamiane na urządzeniu dziecka – wyświetlanie ekranu z koniecznością wprowadzenia numeru PIN w przypadku próby uruchomienia zablokowanej aplikacji;
• Określanie godzin korzystania ze wskazanych przez rodzica aplikacji na Urządzeniu Dziecka;
• Bezpieczny ekran startowy (launcher) - dziecko widzi na swoim urządzeniu wyłącznie aplikacje, które dla niego zaakceptujesz;
• Raporty - w panelu rodzica znajdziesz informacje dotyczące korzystania przez dziecko z urządzenia. Będziesz miał dostęp do szczegółowego zestawiania przeglądanych stron.
• Ochrona w każdej sieci – niezależnie od sposobu dostarczania Internetu na urządzenie dziecka. Twoje dziecko jest bezpieczne w sieci komórkowej (3G/LTE) oraz w prywatnych i publicznych sieciach Wi-Fi
• Aplikacja umożliwia rodzicowi zablokowanie dostępu do sklepu z aplikacjami na Urządzeniu dziecka;
• Możliwość zablokowania na Urządzeniu dziecka aplikacji już zakupionych.

Instalacja aplikacji Chroń Dzieci w Sieci:
• Pobierz aplikację Chroń Dzieci w Sieci ze Sklepu Play,
• Zarejestruj aplikację Chroń Dzieci w Sieci na urządzeniu dziecka, stwórz profil dziecka i ustaw czas dostępu do Internetu i aplikacji
• Wybierz poziom ochrony dla Twojego dziecka
• Przejdź przez proces konfiguracji urządzenia, który umożliwia aplikacji Chroń Dzieci w Sieci zarządzać treściami dostępnymi dla Twojego dziecka.

Misją Chroń Dzieci w Sieci jest wspieranie rodziców w tym, co dla nich najważniejsze, – czyli w zapewnianiu właściwej ochrony dziecku w wirtualnym świecie, z którym najmłodsi mają kontakt od wczesnych lat życia.

Ta aplikacja wykorzystuje uprawnienie Administratora Urządzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=WFpBwnwlrSk
Protect Children on the Web is an application created by parental parents for parents for the safety of their children online. Its key features include the classification of web pages viewed and downloaded applications, and blocking of inappropriate to the child's age. Safe Search on the Internet - Safe Search mode that is always on for the most popular search engines. This time management over the use of the device by a child - of times - and the total time spent playing with a tablet or smartphone during the day. Protect Children Network provides security for devices on the platform Android, Windows Phone and iOS.

MAIN FEATURES:
• Access to specific content on the Internet depends on the age of the child - age categories are predefined and adapted to the age of the child, but also easy to change the parent who knows your child best;
• Safe Search on the Internet - Safe Search mode is always turned on for the most popular search engines (Google, Bing, Yahoo, YouTube);
• Setting of time surfing the net for each day of the week through the web interface or the parent application;
• Blocking access to any page on the Internet - regardless of whether its contents fall into the category permitted for the age group your child - the ability to use the so-called. "White" and "black" lists;
• Remote changing the rules defined for the child - without putting them on your phone or smartphone child;
• Time management using the device for a child - of times - and the total time spent playing with urzązeniem during the day;
• Reports showing the child's activity on the network - eg. Categories of websites visited, time spent on the Internet, blocked sites; Available by logging on to the website and select a profile of the child;
• Requests notifications enter the child on the side to which access should not have - a parent gets the e-mail notification, as well as through online panel Protect Children on the Web, the child is informed of the decision of a parent - acceptance or rejection of the requests;
• Manage access to applications - you can decide which applications can be run on your child's device - display screen with the need to enter a PIN number in case you try to run a blocked application;
• Determine the hours of use indicated by the parent application Device for Children;
• Secure startup screen (launcher) - child sees on your device only applications that accept him;
• Reports - parent panel you can find information about using the child device. You will have access to a detailed compilation of the pages.
• Protection on each network - regardless of the method of delivering the Internet to the device the child. Your child is safe in the mobile network (3G / LTE) and in the public and private Wi-Fi networks
• The application allows the parent to block access to the app store on your Device child;
• Possibility to block the child Device applications already purchased.

Application Installation Protect Children on the Web:
• Download the application on the Web Protect Children from the Play Store
• Register your app Protect Children on the Web on your child, create a profile of the child, and set the time access to the Internet and applications
• Select the level of protection for your child
• Go through the setup process, which allows the application to Protect Children on the Web to manage content available for your child.

The mission Protect Children on the Web is to support parents in what is most important to them - that is, in ensuring adequate protection for the child in the virtual world, of which the youngest are in contact from an early age.

This application uses the authorization Administrator devices.

https://www.youtube.com/watch?v=WFpBwnwlrSk
Read more
Collapse
2.9
97 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dostosowanie do Android 9.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 17, 2019
Size
35M
Installs
5,000+
Current Version
2.6.8o
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Orange Polska
Developer
AL. JEROZOLIMSKIE 160 WARSZAWA, 02-326 Poland
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.