Galaxy Wearable (Samsung Gear)

634.769
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

The Galaxy Wearable application connects your wearable devices to your mobile device. It also manages and monitors the wearable device features and applications you've installed through Galaxy Apps.

Use the Galaxy Wearable application to set up and manage the following features:
- Mobile device connection/disconnection
- Software updates
- Clock settings
- Application download and settings
- Find my Watch
- Notification type and settings, etc.

Install the Galaxy Wearable application on your mobile device, then pair your wearable devices via Bluetooth to enjoy all of its features.

※ Settings and features provided by the Galaxy Wearable application are only available when your wearable device is connected to your mobile device. Features will not work properly without a stable connection between your wearable device and your mobile device.

※ The Galaxy Wearable application does not support the Gear VR or Gear 360.

※ only for Galaxy Buds and IconX(2018), The Galaxy Wearable application can be used with tablets .

※ Supported devices vary depending on your region, operator, and device model.

※ Keywords: Galaxy Watch Active, Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fitⓔ, Galaxy Watch, GearS3, GearS2, GearSport, GearFit2, GearFit2Pro, Samsung, SamsungGear, Manager, Galaxy Wearable, Galaxy, Wearable

※ This application is for the Galaxy Watch Active, Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fitⓔ, Galaxy Watch, Gear S3, Gear S2, Gear Sport, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro and Gear IconX.

※ Please allow the Galaxy Wearable application permissions in Android Settings so you can use all the functions in Android 6.0.
Settings > Apps > Galaxy Wearable > Permissions

※ App permissions
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required permissions]
• Location: Used to search for nearby devices for Gear through Bluetooth
• Storage: Used to transmit and receive the stored files with Gear
• Telephone: Used to check device-unique identification information for updating apps and installing plug-in apps
• Contacts: Used to provide services that need to be linked with accounts using registered Samsung account information
Ứng dụng Galaxy Wea Wear kết nối các thiết bị đeo của bạn với thiết bị di động của bạn. Nó cũng quản lý và giám sát các tính năng và ứng dụng của thiết bị đeo được mà bạn đã cài đặt thông qua Ứng dụng Galaxy.

Sử dụng ứng dụng Galaxy Wea Wear để thiết lập và quản lý các tính năng sau:
- Ngắt kết nối / ngắt kết nối thiết bị di động
- Nâng cấp phần mềm
- Cài đặt đồng hồ
- Cài đặt và tải xuống ứng dụng
- Tìm đồng hồ của tôi
- Loại thông báo và cài đặt, v.v.

Cài đặt ứng dụng Galaxy Wea Wear trên thiết bị di động của bạn, sau đó ghép nối các thiết bị đeo được của bạn qua Bluetooth để tận hưởng tất cả các tính năng của nó.

※ Cài đặt và tính năng được cung cấp bởi ứng dụng Galaxy Wea Wear chỉ khả dụng khi thiết bị đeo được của bạn được kết nối với thiết bị di động. Các tính năng sẽ không hoạt động đúng nếu không có kết nối ổn định giữa thiết bị đeo được và thiết bị di động của bạn.

※ Ứng dụng Galaxy Wea Wear không hỗ trợ Gear VR hoặc Gear 360.

※ chỉ dành cho Galaxy Buds và IconX (2018), ứng dụng Galaxy Wea Wear có thể được sử dụng với máy tính bảng.

※ Các thiết bị được hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào khu vực, nhà điều hành và kiểu thiết bị của bạn.

※ Từ khóa: Galaxy Watch Active, Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fitⓔ, Galaxy Watch, GearS3, GearS2, GearSport, GearFit2, GearFit2Pro, Samsung, SamsungGear, Manager, Galaxy Wea Wear, Galaxy, Wear

※ Ứng dụng này dành cho Galaxy Watch Active, Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fitⓔ, Galaxy Watch, Gear S3, Gear S2, Gear Sport, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro và Gear IconX.

※ Vui lòng cho phép các quyền ứng dụng Galaxy Wea Wear trong Cài đặt Android để bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng trong Android 6.0.
Cài đặt> Ứng dụng> Galaxy đeo được> Quyền

※ Quyền ứng dụng
Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng. Đối với quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật, nhưng không được phép.

[Quyền yêu cầu]
• Vị trí: Được sử dụng để tìm kiếm các thiết bị lân cận cho Gear thông qua Bluetooth
• Lưu trữ: Được sử dụng để truyền và nhận các tệp được lưu trữ bằng Gear
• Điện thoại: Được sử dụng để kiểm tra thông tin nhận dạng duy nhất của thiết bị để cập nhật ứng dụng và cài đặt ứng dụng trình cắm
• Danh bạ: Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ cần được liên kết với các tài khoản bằng thông tin tài khoản Samsung đã đăng ký
Đọc thêm
Thu gọn
4,5
Tổng 634.769
5
4
3
2
1
Đang tải...

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
5 tháng 4, 2019
Kích thước
13M
Lượt cài đặt
100.000.000+
Phiên bản hiện tại
2.2.24.19031361
Cần có Android
4.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Samsung Electronics Co., Ltd.
Nhà phát triển
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.