Samsung Internet Browser

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Experience the cutting edge of web browsing with Samsung's fastest, smoothest, safest web browser for Android.
Now supports Android 5.0 and above.

Security & Privacy
Samsung Internet helps you protect your security and privacy while browsing the Internet.

* Protected Browsing
We will warn you before you can view known malicious sites to prevent you from visiting web sites which may try to steal your data.

* Content Blockers
Samsung Internet for Android allows 3rd party apps to provide filters for Content Blocking, making browsing safer and more streamlined.

UI Improvements
* Reader Mode
Reader Mode allows you to read articles clearly and comfortably. Now you can customize Reader Mode's appearance by choosing the font, font size and background.

* URL Bar
The URL bar redesign now makes room for helpful badges. A badge for allowing quick access to Reader Mode. Also an Add To Homescreen button which allows installation of Web Apps in a single tap.

* Download Manager
It is now more efficient to manage download history. You can pause, resume and cancel the download directly from the notification.

* Tab Swipe
Swipe left or right in the URL bar or bottom toolbar, to navigate to your previous/next tab.

* High Contrast Mode
High Contrast Mode can be enabled in the Accessibility settings of Samsung Internet, for those who require increased contrast to view webpages more comfortably like visually impaired.

More Comfortable
Samsung Internet supports features that make your everyday browsing more comfortable.

* Web Payments
Shopping on the web will get more secure and easier than ever with support for the new Web Payments API, letting you check out and pay securely with only a few taps.

* Amazon Shopping Assistant
Amazon Shopping Assistant can be turned on to enable you to get the best deals when shopping on the web by comparing products with Amazon.

* Video Assistant
Video Assistant lets you switch between various viewing modes while watching videos. Pop-up player lets you browse the web while watching videos.

* 360 Video
You can also view immersive videos right in the browser without needing to wear a GearVR headset. You can swipe to pan 360 videos to look around.

Better integrated with Samsung devices
Samsung Internet aims to provide a consistent and continuous user experience among various Samsung devices.

* You can now use Intelligent Scan biometric authentication for website logins, Web Payments and accessing Secret Mode, on supported Samsung devices.

* Virtual Reality is available for the web! Place the phone into a Gear VR headset when you are viewing a web page and it will open in immersive Virtual Reality.

* Samsung Internet is now optimized for desktop browsing with the DeX dock.

Engine Upgrade
We have upgraded the browser engine to Chromium 59.

The following permissions are required for the app service.
For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
none

Optional permissions
Telephone: Used to check device-unique identification information for app analysis information
Location: Used to provide location-based content requested by the user or location information requested by the webpage in use
Camera: Used to provide webpage shooting function and QR code shooting function
Microphone: Used to provide recording function on webpage
Contacts: Used for cloud sync by getting the device account information
SMS: Used to provide automatic SMS authentication function for Wi-Fi sign-in
Storage: Used to store files when downloading from webpages

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.
Vychutnajte si špičku prehliadania webu najrýchlejším a najbezpečnejším webovým prehliadačom spoločnosti Samsung pre Android.
Teraz podporuje systém Android 5.0 a novší.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Internet spoločnosti Samsung vám pomáha chrániť bezpečnosť a súkromie počas prehliadania internetu.

* Chránené prehliadanie
Predtým, ako budete môcť zobraziť známe škodlivé stránky, zabránime vám navštevovať webové stránky, ktoré sa môžu pokúsiť o ukradnutie vašich údajov.

* Blokátory obsahu
Aplikácia Samsung Internet for Android umožňuje aplikáciám tretích strán poskytovať filtre pre blokovanie obsahu, takže prehliadanie je bezpečnejšie a efektívnejšie.

Vylepšenia používateľského rozhrania
* Režim čítačky
Režim Reader vám umožňuje čítať články prehľadne a pohodlne. Teraz môžete prispôsobiť vzhľad čitateľského módu výberom písma, veľkosti písma a pozadia.

* Bar URL
Redesign baru URL teraz umožňuje priestor pre užitočné odznaky. Odznak umožňujúci rýchly prístup do režimu čítačky. Tiež tlačidlo Pridanie k domovskej obrazovke, ktoré umožňuje jedinú klepnutie na inštaláciu webových aplikácií.

* Správca stiahnutých súborov
Teraz je efektívnejšie spravovať históriu sťahovania. Môžete pozastaviť, obnoviť a zrušiť prevzatie priamo z upozornenia.

* Záložka prstom
Prejdite prstom doľava alebo doprava v paneli s adresou URL alebo v dolnom paneli s nástrojmi a prejdite na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kartu.

* Režim s vysokým kontrastom
Režim s vysokým kontrastom môže byť povolený v nastaveniach Prístupnosť služby Samsung Internet, pre tých, ktorí vyžadujú zvýšený kontrast, aby mohli pohodlnejšie vidieť webové stránky ako zrakovo postihnutí.

Viac pohodlné
Spoločnosť Samsung Internet podporuje funkcie, ktoré vám uľahčia každodenné prehliadanie.

* Webové platby
Nákupy na internete budú bezpečnejšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým s podporou nového rozhrania API pre webové platieb, ktoré vám umožnia bezpečne sa odhlásiť a zaplatiť bezpečne iba niekoľkými kohútikmi.

* Nákupný asistent Amazon
Amazon Shopping Assistant môže byť zapnutý, aby ste mohli získať najlepšie ponuky pri nakupovaní na webe porovnaním produktov s Amazonom.

* Video Assistant
Aplikácia Video Assistant umožňuje prepínať medzi rôznymi režimami sledovania počas sledovania videí. Pop-up prehrávač umožňuje prehliadať web počas sledovania videí.

* 360 videí
Môžete si tiež pozrieť ponorné videá priamo v prehliadači bez toho, aby ste museli nosiť náhlavnú súpravu GearVR. Môžete posunúť prstom k posúvaniu 360 videí.

Lepšie integrované so zariadeniami Samsung
Cieľom spoločnosti Samsung je poskytovať konzistentné a nepretržité používateľské prostredie medzi rôznymi zariadeniami Samsung.

* Teraz môžete používať biometrické autentifikácie Inteligentného skenovania pre prihlasovanie webových stránok, webové platby a prístup k tajnému režimu na podporovaných zariadeniach Samsung.

* Virtuálna realita je dostupná pre web! Pri prezeraní webovej stránky umiestnite telefón do náhlavnej súpravy Gear VR, ktorá sa otvorí v virtuálnej realite.

* Internet Samsung je teraz optimalizovaný pre surfovanie na pracovnej ploche pomocou doku DeX.

Inovácia motora
Aktualizovali sme prehliadač na Chromium 59.

Pre službu aplikácií sú potrebné nasledujúce povolenia.
Pre voliteľné povolenia je predvolená funkcia služby zapnutá, ale nie je povolená.

Požadované povolenia
nikto

Voliteľné povolenia
Telefón: slúži na skontrolovanie informácií o identifikácii aplikácií, ktoré sú jedinečné pre zariadenie
Umiestnenie: Používa sa na poskytovanie obsahu založeného na umiestnení požadovaného používateľom alebo informácie o polohe požadovanej používanou webovou stránkou
Kamera: Používa sa na poskytovanie funkcie natáčania webových stránok a funkcie snímania kódom QR
Mikrofón: Používa sa na poskytovanie funkcie nahrávania na webovej stránke
Kontakty: Používa sa na synchronizáciu v cloude získaním informácií o účte zariadenia
SMS: slúži na automatickú autentifikáciu SMS pri prihlasovaní cez Wi-Fi
Skladovanie: slúži na ukladanie súborov pri sťahovaní z webových stránok

Ak je verzia vášho systémového softvéru nižšia ako Android 6.0, aktualizujte softvér a nakonfigurujte povolenia aplikácie.
Predchádzajúce povolené povolenia je možné obnoviť v ponuke Aplikácie v nastaveniach zariadenia po aktualizácii softvéru.
Ďalšie informácie
4,4
Celkove 639 491
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

o Improvement of Download Manager
. Add the setting to turn on/off the download confirmation popup
. Fix the bug for downloading files into the root folder
o Improvement of Reader Mode
o Bug fixing and stabilization
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
16. októbra 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
500 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Neobmedzený internet
Od predajcu
Samsung Electronics Co., Ltd.
Vývojár
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.