Samsung Internet Browser Beta

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Introducing the Samsung Internet Beta, giving you early access to the newest features of the secure, private and optimized mobile web browser.

Security & Privacy
* Protected Browsing
We will warn you before you can view known malicious sites to prevent you from visiting web sites which may try to steal your data.

* Content Blockers
Samsung Internet for Android allows 3rd party apps to provide filters for Content Blocking, making browsing safer and more streamlined.

* Do Not Track
Switch on the new Do Not Track setting to ask websites not to collect your data or track your browsing.

UI Improvements
* Reader Mode
Reader Mode allows you to read articles clearly and comfortably. Now you can customize Reader Mode's appearance by choosing the font, font size and background.

* URL Bar
The URL bar redesign now makes room for helpful badges. A badge for allowing quick access to Reader Mode. Also an Add To Homescreen button which allows installation of Web Apps in a single tap.

* Download Manager
Download files faster with our new optimised, parallel download system. It is also easier to manage your downloads - you can pause, resume and cancel downloads directly from the notification.

* Tab Swipe
Swipe left or right in the URL bar or bottom toolbar, to navigate to your previous/next tab.

* High Contrast Mode
High Contrast Mode can be enabled in the Accessibility settings of Samsung Internet, for those who require increased contrast to view webpages more comfortably like visually impaired.

More Comfortable
Samsung Internet supports features that make your everyday browsing more comfortable.

* Web Payments
Shopping on the web will get more secure and easier than ever with support for the new Web Payments API, letting you check out and pay securely with only a few taps.

* Amazon Shopping Assistant
Amazon Shopping Assistant can be turned on to enable you to get the best deals when shopping on the web by comparing products with Amazon.

* Video Assistant
Video Assistant lets you switch between various viewing modes while watching videos. Pop-up player lets you browse the web while watching videos.

* 360 Video
You can also view immersive videos right in the browser without needing to wear a GearVR headset. You can swipe to pan 360 videos to look around.

Better integrated with Samsung devices

* You can use Intelligent Scan biometric authentication for website logins, Web Payments and accessing Secret Mode, on supported Samsung devices.

* Place the phone into a Gear VR headset when you are viewing a web page and it will open in immersive Virtual Reality.

* Optimized for desktop browsing with DeX.

* Transfer Quick Access items across devices (where each device has version 8.2+) using Smart Switch.

Engine Upgrade
We have upgraded the browser engine to Chromium 63.

The following permissions are required for the app service.
For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
none

Optional permissions
Telephone: Used to check device-unique identification information for app analysis information
Location: Used to provide location-based content requested by the user or location information requested by the webpage in use
Camera: Used to provide webpage shooting function and QR code shooting function
Microphone: Used to provide recording function on webpage
Contacts: Used to get the device account information for cloud sync
SMS: Used to provide automatic SMS authentication function for Wi-Fi sign-in
Storage: Used to store files when downloading from webpages

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.
Predstavujeme Samsung Internet Beta, čo vám včas umožní prístup k najnovším funkciám zabezpečeného, ​​súkromného a optimalizovaného mobilného webového prehliadača.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
* Chránené prehliadanie
Predtým, ako budete môcť zobraziť známe škodlivé stránky, zabránime vám navštevovať webové stránky, ktoré sa môžu pokúsiť o ukradnutie vašich údajov.

* Blokátory obsahu
Aplikácia Samsung Internet for Android umožňuje aplikáciám tretích strán poskytovať filtre pre blokovanie obsahu, takže prehliadanie je bezpečnejšie a efektívnejšie.

* Nepátraj
Ak chcete požiadať webové stránky, aby nezhromažďovali vaše údaje alebo sledovali prehliadanie, zapnite nové nastavenie Nesledujte.

Vylepšenia používateľského rozhrania
* Režim čítačky
Režim Reader vám umožňuje čítať články prehľadne a pohodlne. Teraz môžete prispôsobiť vzhľad čitateľského módu výberom písma, veľkosti písma a pozadia.

* Bar URL
Redesign baru URL teraz umožňuje priestor pre užitočné odznaky. Odznak umožňujúci rýchly prístup do režimu čítačky. Tiež tlačidlo Pridanie k domovskej obrazovke, ktoré umožňuje jedinú klepnutie na inštaláciu webových aplikácií.

* Správca stiahnutých súborov
Stiahnite si súbory rýchlejšie pomocou nášho nového optimalizovaného paralelného systému na prevzatie. Je tiež ľahšie spravovať vaše sťahovanie - pozastaviť, obnoviť a zrušiť sťahovanie priamo z upozornenia.

* Záložka prstom
Prejdite prstom doľava alebo doprava v paneli s adresou URL alebo v dolnom paneli s nástrojmi a prejdite na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kartu.

* Režim s vysokým kontrastom
Režim s vysokým kontrastom môže byť povolený v nastaveniach Prístupnosť služby Samsung Internet, pre tých, ktorí vyžadujú zvýšený kontrast, aby mohli pohodlnejšie vidieť webové stránky ako zrakovo postihnutí.

Viac pohodlné
Spoločnosť Samsung Internet podporuje funkcie, ktoré vám uľahčia každodenné prehliadanie.

* Webové platby
Nákupy na internete budú bezpečnejšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým s podporou nového rozhrania API pre webové platieb, ktoré vám umožnia bezpečne sa odhlásiť a zaplatiť bezpečne iba niekoľkými kohútikmi.

* Nákupný asistent Amazon
Amazon Shopping Assistant môže byť zapnutý, aby ste mohli získať najlepšie ponuky pri nakupovaní na webe porovnaním produktov s Amazonom.

* Video Assistant
Aplikácia Video Assistant umožňuje prepínať medzi rôznymi režimami sledovania počas sledovania videí. Pop-up prehrávač umožňuje prehliadať web počas sledovania videí.

* 360 videí
Môžete si tiež pozrieť ponorné videá priamo v prehliadači bez toho, aby ste museli nosiť náhlavnú súpravu GearVR. Môžete posunúť prstom k posúvaniu 360 videí.

Lepšie integrované so zariadeniami Samsung

* Môžete použiť biometrické overovanie inteligentného skenovania pre prihlasovanie webových stránok, webové platby a prístup k tajnému režimu v podporovaných zariadeniach Samsung.

* Pri prezeraní webovej stránky umiestnite telefón do náhlavnej súpravy Gear VR a otvorí sa v virtuálnej realite.

* Optimalizované pre surfovanie na pracovnej ploche pomocou DeX.

* Preneste položky rýchleho prístupu naprieč zariadeniami (kde má každé zariadenie verziu 8.2+) pomocou inteligentného prepínača.

Inovácia motora
Aktualizovali sme prehliadač na Chromium 63.

Pre službu aplikácií sú potrebné nasledujúce povolenia.
Pre voliteľné povolenia je predvolená funkcia služby zapnutá, ale nie je povolená.

Požadované povolenia
nikto

Voliteľné povolenia
Telefón: slúži na skontrolovanie informácií o identifikácii aplikácií, ktoré sú jedinečné pre zariadenie
Umiestnenie: Používa sa na poskytovanie obsahu založeného na umiestnení požadovaného používateľom alebo informácie o polohe požadovanej používanou webovou stránkou
Kamera: Používa sa na poskytovanie funkcie natáčania webových stránok a funkcie snímania kódom QR
Mikrofón: Používa sa na poskytovanie funkcie nahrávania na webovej stránke
Kontakty: Používa sa na získanie informácií o účte zariadenia na synchronizáciu v oblakoch
SMS: slúži na automatickú autentifikáciu SMS pri prihlasovaní cez Wi-Fi
Skladovanie: slúži na ukladanie súborov pri sťahovaní z webových stránok

Ak je verzia vášho systémového softvéru nižšia ako Android 6.0, aktualizujte softvér a nakonfigurujte povolenia aplikácie.
Predchádzajúce povolené povolenia je možné obnoviť v ponuke Aplikácie v nastaveniach zariadenia po aktualizácii softvéru.
Ďalšie informácie
4,6
Celkove 34 001
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

o Bug fixing and stabilization
: fix an issue with playing HLS video
o Improvement of Download Manager
o Quick Access sync via 'Smart Switch' (version 8.2+ between devices)
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
15. novembra 2018
Veľkosť
62M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
8.2.01.2
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Neobmedzený internet
Od predajcu
Samsung Electronics Co., Ltd.
Vývojár
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.