Samsung Internet Browser Beta

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Samsung Internet Beta gives you early access to the newest features of our secure, private and optimized mobile web browser.

Security & Privacy
* Smart Anti-Tracking
Intelligently identify domains which have cross-site tracking ability and block storage (cookie) access.

* Protected Browsing
We will warn you before you can view known malicious sites to prevent you from visiting web sites which may try to steal your data.

* Content Blockers
Samsung Internet for Android allows 3rd party apps to provide filters for content blocking, making browsing safer and more streamlined.

UI Improvements
* History Navigation
By long-pressing on back or forward button at bottom bar, you can easily launch a popup with the full history of the current tab, and click one of them to move the specific web page.

* Easy to see your notifications
We provide collection of notifications you've gotten from web pages at 'Notifications' menu in Settings, so that you can easily check notifications in one place.

* Save All Images
All images from a web page can be saved at once.

* Reader Mode
Reader Mode allows you to read articles clearly and comfortably. Now you can customize Reader Mode's appearance by choosing the font, font size and background.

* URL Bar
The URL bar shows a button for allowing quick access to Reader Mode. Also an Add To Homescreen button which allows installation of web apps in a single tap.

* Download Manager
Download files faster with our new optimised, parallel download system, with availability of pause, resume and cancel download.

* Tab Swipe
Swipe left or right in the URL bar or bottom toolbar, to navigate to your previous/next tab.

* High Contrast Mode
High Contrast Mode can be enabled in the settings of Samsung Internet, for those who require increased contrast to view webpages more comfortably like visually impaired.

More Comfortable
* Quick Access cloud sync
Quick Access data sync is available via Samsung Cloud among devices which have Samsung Internet Browser beta v10.1 or higher.

* Samsung Internet in Share panel
When you want to open a url or search a keyword which presents on android app, you can simply select it and click share menu, then you can find Samsung Internet in Share panel.

* Amazon Shopping Assistant
Amazon Shopping Assistant can be turned on to enable you to get the best deals when shopping on the web by comparing products with Amazon.

Better integrated with Samsung devices
Samsung Internet aims to provide a consistent and continuous user experience among various Samsung devices.

* You can use biometric authentication for website logins, web payments and accessing Secret Mode, on supported Samsung devices.
* Place the phone into a Gear VR headset when you are viewing a web page and it will open in immersive virtual reality.
* Optimized for desktop browsing with Samsung DeX.
* Transfer Quick Access items across devices (where each device has version 8.2+) using Smart Switch.

Engine Version
We are using Chromium 71 as the browser engine.

The following permissions are required for the app service.
For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
none

Optional permissions
Telephone: Used to check device-unique identification information for app analysis information
Location: Used to provide location-based content requested by the user or location information requested by the webpage in use
Camera: Used to provide webpage shooting function and QR code shooting function
Microphone: Used to provide recording function on webpage
Contacts: Used to get the device account information for cloud sync
Storage: Used to store files when downloading from webpages

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device Settings after software update.
Aplikácia Samsung Internet Beta vám poskytuje rýchly prístup k najnovším funkciám nášho zabezpečeného, ​​súkromného a optimalizovaného mobilného webového prehľadávača.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
* Inteligentné sledovanie
Inteligentne identifikujte domény, ktoré majú schopnosť sledovania na viacerých stránkach a blokujú prístup k ukladacím priestorom (súbor cookie).

* Chránené prehliadanie
Varujeme vás pred tým, ako budete môcť zobraziť známe škodlivé stránky, aby ste zabránili v návšteve webových stránok, ktoré sa môžu pokúsiť ukradnúť vaše údaje.

* Blokátory obsahu
Aplikácia Samsung Internet pre Android umožňuje aplikáciám tretích strán poskytovať filtre na blokovanie obsahu, čím je prehliadanie bezpečnejšie a efektívnejšie.

Vylepšenia používateľského rozhrania
* História Navigácia
Dlhým stlačením tlačidla dozadu alebo dopredu v dolnej lište môžete ľahko otvoriť kontextové okno s úplnou históriou aktuálnej karty a kliknutím na jednu z nich presunúť konkrétnu webovú stránku.

* Ľahko vidieť vaše oznámenia
Zbierka oznámení, ktoré ste dostali z webových stránok, poskytujeme v ponuke Upozornenia v Nastaveniach, aby ste mohli ľahko skontrolovať oznámenia na jednom mieste.

* Uložiť všetky obrázky
Všetky obrázky z webovej stránky je možné uložiť naraz.

* Režim čítačky
Režim Reader vám umožňuje čítať články prehľadne a pohodlne. Teraz si môžete prispôsobiť vzhľad režimu snímača výberom písma, veľkosti písma a pozadia.

* Panel s adresou URL
Panel s adresou URL zobrazuje tlačidlo na umožnenie rýchleho prístupu do režimu čítačky. Tiež tlačidlo Pridať na plochu, ktoré umožňuje inštaláciu webových aplikácií jediným kliknutím.

* Správca sťahovania
S naším novým optimalizovaným paralelným systémom sťahovania súborov sťahujte súbory rýchlejšie s možnosťou pozastavenia, obnovenia a zrušenia sťahovania.

* Prejdenie prstom
Prejdením prstom doľava alebo doprava na paneli s adresou URL alebo na dolnom paneli s nástrojmi prejdete na svoju predchádzajúcu alebo nasledujúcu kartu.

* Režim vysokého kontrastu
Režim Vysoký kontrast možno povoliť v nastaveniach spoločnosti Samsung Internet pre tých, ktorí vyžadujú zvýšený kontrast na pohodlnejšie prezeranie webových stránok ako zrakovo postihnutých.

Pohodlnejšie
* Cloudová synchronizácia s rýchlym prístupom
Synchronizácia údajov Quick Access je k dispozícii prostredníctvom Samsung Cloud medzi zariadeniami, ktoré majú Samsung Internet Browser beta v10.1 alebo vyšší.

* Panel Samsung Internet in Share
Ak chcete otvoriť webovú adresu alebo vyhľadať kľúčové slovo, ktoré sa nachádza v aplikácii pre Android, jednoducho si ho vyberte a kliknite na ponuku zdieľania, potom nájdete Samsung Internet na paneli Zdieľať.

* Nákupný asistent Amazon
Môžete zapnúť Asistenta nákupu Amazon, ktorý vám umožní získať tie najlepšie ponuky pri nakupovaní na webe porovnaním produktov s Amazon.

Lepšia integrácia so zariadeniami Samsung
Cieľom spoločnosti Samsung Internet je poskytovať konzistentné a nepretržité užívateľské prostredie medzi rôznymi zariadeniami Samsung.

* Biometrické overenie môžete použiť na prihlásenie do webových stránok, na webové platby a na prístup do tajného režimu na podporovaných zariadeniach Samsung.
* Pri prezeraní webovej stránky vložte telefón do náhlavnej súpravy Gear VR a otvorí sa v pohlcujúcej virtuálnej realite.
* Optimalizované pre prehliadanie stolných počítačov pomocou Samsung DeX.
* Prenášajte položky rýchleho prístupu na zariadenia (kde každé zariadenie má verziu 8.2 alebo vyššiu) pomocou inteligentného prepínača.

Verzia motora
Ako prehliadač používame prehliadač Chromium 71.

Nasledovné povolenia sú vyžadované pre aplikačnú službu.
Pre voliteľné povolenia je predvolená funkčnosť služby zapnutá, ale nie je povolená.

Požadované povolenia
nikto

Voliteľné povolenia
Telefón: Používa sa na kontrolu jedinečných identifikačných informácií týkajúcich sa informácií o analýze aplikácií
Poloha: Používa sa na poskytovanie obsahu založeného na polohe, ktorý požaduje užívateľ, alebo informácií o polohe požadovaných použitou webovou stránkou
Kamera: Používa sa na zabezpečenie funkcie snímania webových stránok a snímania QR kódu
Mikrofón: Používa sa na zabezpečenie funkcie nahrávania na webovej stránke
Kontakty: Používa sa na získanie informácií o účte zariadenia na synchronizáciu v cloude
Úložisko: Používa sa na ukladanie súborov pri sťahovaní z webových stránok

Ak je verzia vášho systémového softvéru nižšia ako Android 6.0, aktualizujte softvér a nakonfigurujte povolenia aplikácií.
Po povolení softvéru je možné predtým povolené povolenia obnoviť v ponuke Aplikácie v Nastaveniach zariadenia.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,5
Celkove 44 068
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

(Notice) Video assistant is being developed and it will be notified when it's done

o Quick Access cloud sync
o Chromium web engine upgrade to M71
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
19. augusta 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
10.1.00.15
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Neobmedzený internet
Od predajcu
Samsung Electronics Co., Ltd.
Vývojár
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.