Samsung Health

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

Samsung Health provides core features to keep up your body fit and healthy. It will record and analyze your daily activities and habits to help maintain successful diet and lead healthy lifestyle.

Whether you walk or run, hike or bike, play indoor or outdoor sports, you can add and track the various physical exercises and activities in a single step using the various built-in trackers.

Samsung Health helps to create a balanced lifestyle pattern by recording a variety of information like your food, caffeine and water intake details.

Manage health and environmental records such as heart rate, blood pressure, blood glucose levels, stress, weight & SpO₂ using built-in sensors and third party devices.

Set a goal for your Activity, Meals, or Sleep and go with it!

Check out your everyday activities at a glance!
You can easily add items that you want to measure and view records on the Home screen of Samsung Health.

Ask our experts if you have questions about your health! (Available in some countries only)

Compete with your friends and check your ranking. You can compete with your friends once your Samsung account is registered.

Check daily health news of your preference with customized news feed. Keep your body strong and healthy with tips offered by health professionals. (Available in some countries only)

Discover the best health and fitness apps that can connect with Samsung Health. Many health apps including 'Technogym' and 'MyFitnessPal' can be linked with Samsung Health.

Samsung Health protects your private health data securely. All Samsung Galaxy models released after August 2016, Knox enabled Samsung Health service will be available. Please be noted that Knox enabled Samsung Health service will not be available from rooted mobile.
The App supports all Samsung smartphones starting from Galaxy S3 onwards and includes Non-Samsung Android smartphones as well.

Tablets and some mobile devices may not be supported. Some functions may not be available based on regions/service providers/devices. Samsung Health requires Android OS 5.0 or above.

Samsung Health supports over 70 languages, including English, French, and Chinese. An English language version is available for the rest of the world.

Please note that Samsung Health is intended for fitness and wellness purposes only and is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease.
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
- None

Optional permissions
- Body Sensors : Used to measure heart rate, oxygen saturation, and stress
- Camera : When you add a friend using the Together feature, you can use the camera to scan a QR code, take photos of foods, recognize numbers on a blood glucose meter/blood pressure monitor, or video chat while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)
- Contacts : Used to check if you're signed in to your Samsung account
- Location : Your location data is collected during exercise. You can find pharmacies or doctors using the Experts feature. (Available in some countries only)
- Microphone : You can make video calls while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)
- Phone : Used to check device-unique identification information for providing app update and app analysis information
- Storage : You can import/export your exercise data, save exercise photos, save/load food photos, and upload photos saved while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.
Spoločnosť Samsung Health poskytuje základné funkcie, ktoré vám pomôžu udržiavať vaše zdravie a zdravie. Bude zaznamenávať a analyzovať vaše každodenné aktivity a návyky, ktoré pomôžu udržať úspešnú diétu a viesť zdravý životný štýl.

Či už chodíte alebo bežíte, vyrazíte na bicykli alebo na bicykli, môžete si zahrať vnútorné alebo vonkajšie športy, môžete pridať a sledovať rôzne fyzické cvičenia a aktivity v jednom kroku pomocou rôznych zabudovaných sledovačov.

Spoločnosť Samsung Health pomáha vytvárať vyvážený vzor životného štýlu nahrávaním rôznych informácií, ako sú informácie o potravinách, kofeíne a príjme vody.

Správa zdravotných a environmentálnych záznamov, ako sú srdcová frekvencia, krvný tlak, hladina glukózy v krvi, stres, váha & SpO2 pomocou vstavaných snímačov a zariadení tretích strán.

Nastavte cieľ pre aktivitu, jedlo alebo spánok a prejdite s ňou!

Pozrite sa na každodenné aktivity na prvý pohľad!
Môžete ľahko pridať položky, ktoré chcete merať a prezerať si záznamy na úvodnej obrazovke spoločnosti Samsung Health.

Opýtajte sa našich odborníkov, ak máte otázky o vašom zdraví! (K dispozícii iba v niektorých krajinách)

Súťažte so svojimi priateľmi a skontrolujte svoje poradie. Môžete súťažiť so svojimi priateľmi po zaregistrovaní účtu Samsung.

Sledujte denné zdravotné správy o vašich preferenciách s prispôsobeným spravodajským kanálom. Udržujte svoje telo silné a zdravé s tipmi, ktoré ponúkajú odborníci v oblasti zdravotníctva. (K dispozícii iba v niektorých krajinách)

Objavte najlepšie aplikácie v oblasti zdravia a fitness, ktoré sa môžu pripojiť k aplikácii Samsung Health. Mnoho zdravotných aplikácií vrátane technológií "Technogym" a "MyFitnessPal" môže byť spojené so spoločnosťou Samsung Health.

Spoločnosť Samsung Health chráni vaše súkromné ​​zdravotné údaje bezpečne. Všetky modely Samsung Galaxy, ktoré boli vydané po auguste 2016, budú k dispozícii služby Knox spoločnosti Samsung Health. Majte na pamäti, že služba Knox s povolenou službou Samsung Health nebude dostupná od zakoreneného mobilného telefónu.
Aplikácia podporuje všetky smartphony Samsung začínajúce od Galaxy S3 a zahŕňa aj smartphony Android od iných výrobcov.

Tablety a niektoré mobilné zariadenia nemusia byť podporované. Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii na základe regiónov / poskytovateľov služieb / zariadení. Spoločnosť Samsung Health vyžaduje systém Android OS 5.0 alebo novší.

Spoločnosť Samsung Health podporuje viac ako 70 jazykov vrátane angličtiny, francúzštiny a čínštiny. Verzia v anglickom jazyku je k dispozícii pre zvyšok sveta.

Upozorňujeme, že Samsung Health je určený len na fitness a wellness účely a nie je určený na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov alebo pri liečení, zmierňovaní, liečbe alebo prevencii ochorenia.
Pre službu aplikácií sú potrebné nasledujúce povolenia. Pre voliteľné povolenia je predvolená funkcia služby zapnutá, ale nie je povolená.

Požadované povolenia
- Žiadne

Voliteľné povolenia
- Body Sensors: Používa sa na meranie tepovej frekvencie, nasýtenia kyslíkom a stresu
- Fotoaparát: Keď pridáte priateľa pomocou funkcie Spoločne, môžete použiť fotoaparát na skenovanie QR kódu, snímanie potravín, rozpoznávanie čísel na glukometre / monitoru krvného tlaku alebo videohovor pri prijímaní služby telehealth. (K dispozícii iba v niektorých krajinách)
- Kontakty: slúži na overenie, či ste prihlásení do svojho účtu Samsung
- Miesto: Vaše údaje o polohe sa zhromažďujú počas cvičenia. Lekárne alebo lekári nájdete pomocou funkcie Experti. (K dispozícii iba v niektorých krajinách)
- Mikrofón: Počas telefonického hovoru môžete uskutočňovať videohovory. (K dispozícii iba v niektorých krajinách)
- Telefón: Používa sa na skontrolovanie jedinečných identifikačných informácií o zariadení, ktoré poskytujú informácie o aktualizácii aplikácií a analýze aplikácií
- Skladovanie: Môžete importovať / exportovať údaje o cvičení, uložiť fotografie cvičenia, uložiť / načítať fotografie potravín a odovzdať fotografie uložené počas prijímania služby telehealth. (K dispozícii iba v niektorých krajinách)

Ak je verzia vášho systémového softvéru nižšia ako Android 6.0, aktualizujte softvér a nakonfigurujte povolenia aplikácie.
Predchádzajúce povolené povolenia je možné obnoviť v ponuke aplikácií v nastaveniach zariadenia po aktualizácii softvéru.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,3
Celkove 603 179
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

-Various bug fixes and improvements applied.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
3. decembra 2018
Veľkosť
72M
Inštalácie
500 000 000+
Aktuálna verzia
6.1.0.047
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Samsung Electronics Co., Ltd.
Vývojár
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.