KVALITET VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

PROJEKAT IPA 2012 "Establishment of an integrated environmental monitoring system for air and water quality" deo " Supply of ICT equipment and software for Air Quality Monitoring System" ima za glavni cilj da omogući nadležnoj nacionalnoj instituciji, Agenciji za zaštitu životne sredine, prikupljanje, ažuriranje i obradu rezultata automatskog monitoringa kvaliteta vazduha iz državne mreže automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha za potrebe izveštavanja na nacionalnom i EU nivou. Cilj projekta je takođe da za javnost obezbedi prikaz rezultata automatskog monitoringa kvaliteta vazduha, u realnom vremenu, iz državne i lokalnih mreža sa područja Vojvodine, Pančeva i Beograda. Pored Agencije, kao krajnjeg korisnika, u Projektu učestvuju Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Projekat je realizovan kao distribuirani sistem sa centralnim serverom u Agenciji za zaštitu životne sredine i odgovarajućim vezama sa centrima postojećih lokalnih mreža u Novom Sadu, Pančevu i Beogradu.

Zakonska osnova Oblast kvaliteta vazduha u Republici Srbiji je uređena postojećom domaćom regulativom. Krovni zakon je Zakon o zaštiti vazduha („Sl. gl. RS” br. 36/09 i 10/13). Njegove odredbe, u oblasti monitoringa i ocene kvaliteta vazduha, preciziraju podzakonska akta: Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. gl. RS” br.11/10 , 75/10 i 63/13), Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži (“Sl. gl. RS” br. 58/11), Uredba o utvrđivanju zona i aglomeracija (“Sl. gl. RS” br. 58/11 i 98/12).

Mandat Agencija vrši praćenje kvaliteta vazduha u državnoj mreži, saglasno čl. 13. Zakon o zaštiti vazduha. Agencija priprema i objavljuje Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji saglasno čl. 67 Zakon o zaštiti vazduha.

Uspostavljanje državnog sisitema za automatsko praćenje kvaliteta vazduha Agencija za zaštitu životne sredine je prve stanice za automatski monitoring kvaliteta vazduha postavila krajem 2006. godine u Smedervu i Boru. Zaključkom Vlade Republike od 30.08.2008 Agencija za zaštitu životne sredine je određena za odgovornog izvršioca poslova uspostavljanja i operativnog funkcionisanja sistema za automatski monitoring kvaliteta vazduha u Republici Srbiji. Glavni impuls uspostavljanju nacionalnog automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji dao je CARDS projekat “SUPPLY OF EQUIPMENT FOR AIR QUALITY MONITORING”. Ovim EU projektom je donirana oprema za 28 mernih stanica, kalibracionu laboratoriju, analitičku laboratoruju, jedna mobilna stanica i jedno vozilo. Pripremne aktivnosti i veći deo projekta je realizovan u periodu 2008-2010, a okončan je 2011. Pored Agencije za zaštitu životne sredine ključnu podršku projektnim aktivnostima dao je Fond za zaštitu životne sredine. Fond je finansirao pripremu lokacija za postavljanje automatskih stanica, participirao u dogradnji laboratorije za kvalitet vazduha i finansirao nabavku opreme za postavljanje automatskih stanica na lokacijama od interesa a koje nisu bile obuhvaćene donacijom. Ukupna finansijska podrška Fonda za zaštitu životne sredine je uporediva sa EU donacijom.
PROJECT IPA 2012 "Establishment of an integrated environmental monitoring system for air and water quality" part of the "Supply of ICT equipment and software for Air Quality Monitoring System" has as its main aim is to enable the competent national institution, the Agency for Environmental Protection, collect, update and processing results of the automatic air quality monitoring from the national network of automatic measuring stations for air quality for reporting at national and EU level. The project also aims to provide the public presentation of the results of automatic air quality monitoring, in real time, from state and local networks in Vojvodina, Pancevo and Belgrade. In addition to the Agency, as the end user, the project involved the Provincial Secretariat for Urban Planning, Construction and Environmental Protection, Novi Sad, Secretariat for Environmental Protection of the City of Pancevo and the City Institute of Public Health of Belgrade. The project was implemented as a distributed system with a central server at the Agency for Environmental Protection and relevant links with centers of existing local networks in Novi Sad, Pancevo and Belgrade.

The legal basis for air quality in the Republic of Serbia is regulated by the existing local regulations. The umbrella law is the Law on Air Protection ( "Sl. Gl. RS" no. 36/09 and 10/13). Its provisions, in the field of monitoring and assessment of air quality, specify the bylaws: Regulation on conditions and requirements for monitoring air quality ( "Sl. Gl. RS" No.11 / 10, 75/10 and 63/13), Regulation on the establishment air quality control program in the state network ( "Sl. gl. RS" no. 58/11), Regulation on the establishment of zones and agglomerations ( "Sl. gl. RS" no. 58/11 and 98/12).

The mandate of the Agency monitors the air quality in the state network, in accordance with Art. 13. Law on Air Protection. The Agency shall prepare and publish an annual report on the state of air quality in the Republic of Serbia in accordance with Art. 67 Law on Air Protection.

The establishment of the State Transport System for automatic monitoring of air quality, the Agency for Environmental Protection is the first stop for the automatic monitoring of air quality set by the end of 2006 in Smederevo and Bor. Resolution of the Government of the Republic of 30.08.2008 the Agency for Environmental Protection is designated as responsible for business managing the establishment and functioning of the operating system for automatic monitoring of air quality in the Republic of Serbia. The main impulse to the establishment of a national automatic monitoring of air quality in the Republic of Serbia gave the CARDS project "SUPPLY OF EQUIPMENT FOR AIR QUALITY MONITORING". This EU project has donated equipment to 28 metering stations, calibration laboratory, analytical laboratoruju, one mobile station and one vehicle. Preparatory activities and most of the project was implemented in the period 2008-2010, and ended in 2011. In addition to the Agency for Environmental Protection crucial support project activities gave the Fund for Environmental Protection. The Fund has funded the preparation of locations for automatic stations, participated in the upgrading of laboratories for air quality and financed the purchase of equipment for the installation of automatic stations at locations of interest that were not included in the donation. The total financial support of the Fund for Environmental Protection is comparable to the EU donation.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

OBJEDINJENI PRIKAZ AUTOMATSKOG MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI - Preliminarni, neverifikovani podaci
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 2, 2018
Size
6.8M
Installs
10,000+
Current Version
1.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Predrag Katanić
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.