LOGO!

Κατάλληλο για όλους
439
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

This application allows users to connect their smart devices to LOGO! 0BA7 and LOGO! 0BA8 via WIFI access point.

Features:
• Configure a control page to operate and monitor variables with a set of projectable control-types: gauge, button, slider, bar graph and output field. Of each control type, one control can be configured for free. If more controls of one control type are needed, the respective control type needs to be unlocked via in-app-purchasing once. After unlocking, as many controls of the respective type as desired can be configured. However, the maximum number of controls is limited to 50.

NOTICE: To add controls to the control page an internet connection is needed. Usage of the control page is possible without an internet-connection.

• Show IO Status
• Show operating mode (RUN/STOP)
• Read and acknowledge diagnostic information
• Display of webserver websites (0BA8 only)
• Display and modification of variables in a list (max. 20).
• Display up to 8 variables in a trendview
• Languages: English and German

The app supports LOGO! 0BA7 and LOGO! 0BA8. Android versions < 4.1 are not supported.

Terms of Use:
By downloading this application you accept the SIEMENS End User License Agreement for mobile applications on https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109480850
You may not use or otherwise export or re-export the application except as authorized by United States law and the laws of the jurisdiction in which the application was obtained. In particular, but without limitation, the application may not be exported or re-exported (a) into any U.S.-embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals List or the U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List.

By using the application, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. You also agree that you will not use the application for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, or chemical or biological weapons.
Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν έξυπνες συσκευές τους με LOGO! 0BA7 και LOGO! 0BA8 μέσω σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

Χαρακτηριστικά:
• Διαμορφώστε μια σελίδα ελέγχου για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των μεταβλητών με ένα σύνολο εκτοξεύσιμα ελέγχου τύπους: μετρητής, κουμπί, ρυθμιστικό, μπαρ γράφημα και στον τομέα της παραγωγής. Κάθε είδους έλεγχο, ένας έλεγχος μπορεί να διαμορφωθεί για δωρεάν. Αν οι περισσότεροι έλεγχοι από ένα είδος ελέγχου που απαιτούνται, ο αντίστοιχος τύπος ελέγχου θα πρέπει να ξεκλειδωθεί μέσω in-app-αγορά μία φορά. Μετά το ξεκλείδωμα, όπως πολλοί έλεγχοι του αντίστοιχου τύπου, όπως είναι επιθυμητό μπορεί να ρυθμιστεί. Ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός των ελέγχων περιορίζεται σε 50.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου στη σελίδα ελέγχου είναι απαραίτητη μια σύνδεση στο internet. Χρήση της σελίδας ελέγχου είναι δυνατή χωρίς internet-σύνδεσης.

• Εμφάνιση IO Κατάσταση
• Εμφάνιση τρόπο λειτουργίας (RUN / STOP)
• Διαβάστε και αναγνωρίζουν διαγνωστικές πληροφορίες
• Προβολή των ιστοσελίδων διακομιστή (0BA8 μόνο)
• Προβολή και τροποποίηση των μεταβλητών σε μια λίστα (max. 20).
• Προβολή έως και 8 μεταβλητές σε ένα trendview
• Γλώσσες: Αγγλικά και Γερμανικά

Η εφαρμογή υποστηρίζει LOGO! 0BA7 και LOGO! 0BA8. εκδόσεις Android <4.1 δεν υποστηρίζονται.

Οροι χρήσης:
Με τη λήψη αυτής της εφαρμογής μπορείτε αποδεχτείτε την Άδεια χρήσης SIEMENS Τέλος για τις κινητές εφαρμογές για https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109480850
Δεν επιτρέπεται η χρήση ή με άλλο τρόπο εξαγωγή ή επανεξαγωγή της αίτησης, εκτός όπως επιτρέπεται από νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία αποκτήθηκε η αίτηση. Ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμό, η αίτηση δεν μπορεί να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) σε οποιεσδήποτε ΗΠΑ-εμπάργκο χώρες ή (β) σε οποιονδήποτε Ειδικά Ειδικός υπήκοοι Λίστα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ Άρνηση Ατόμων Λίστα ή οντότητα Λίστα.

Με τη χρήση της εφαρμογής, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκονται σε καμία τέτοια χώρα ή σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για σκοπούς απαγορεύεται από το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, ή την παραγωγή πυρηνικών, πυραύλων ή χημικών ή βιολογικών όπλων.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
3,2
439 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

• Security Improvements
• Bug fixing
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
28 Ιουνίου 2018
Μέγεθος
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Εγκαταστάσεις
50.000+
Τρέχουσα έκδοση
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Απαιτεί Android
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
Siemens AG
Προγραμματιστής
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.