Asystent Kierowcy PZM

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Pomoc drogowa oraz NOWOŚĆ - możliwość zakupu ubezpieczenia assistance Polskiego Związku Motorowego oraz ubezpieczenia na czas podróży zagranicznej - PZM Bon Voyage. Dodatkowo, po raz pierwszy dostęp do serwisu PZM-INFO poświęconego przepisom drogowym w Europie.


Asystent Kierowcy PZM” jest przydatna dla wszystkich kierowców poruszających się po drogach w Polsce i w Europie. Zapewnia dostęp do sprawdzonych i gwarantowanych usług pomocy drogowej Polskiego Związku Motorowego , a także szereg innych funkcjonalności przydatnych dla zmotoryzowanych. Działa w całej Europie, przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia i roku , Zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa. Zyskasz pewność, że w razie potrzeby znajdziesz się w zaufanych rękach. Jest bezpłatna.

Potrzebujesz „Asystenta Kierowcy PZM” ponieważ:

- lokalizuje miejsce zdarzenia;
- znacząco skraca czas oczekiwania na pomoc drogową,
- zapewnia pomoc realizowaną wyłącznie przez zaufane i doświadczone firmy holownicze stale współpracujące z Polskim Związkiem Motorowym,
- koszty holowania nie będą wygórowane - preferencyjne stawki PZM obowiązują w Polsce i w Europie,
- redukuje koszty prowadzonych rozmów, zwłaszcza za granicą - Centrum Pomocy inicjuje połączenie telefoniczne, aplikacja nie wysyła SMS-ów premium,
- umożliwia zakup unikalnych na polskim rynku pakietów assistance,

Korzystanie z aplikacji nie wymaga zawierania żadnych umów ani przynależności do żadnej organizacji. Jednak członkowie klubów zrzeszonych w PZM mogą korzystać z usług pomocy drogowej lub kupić polisę na czas podróży zagranicznej - na specjalnych warunkach.

Dla kogo?
- Dla wszystkich indywidualnych użytkowników pojazdów,
- Dla Klientów flotowych.
- Dla członków Klubu „SOS PZMOT” i innych klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Członkowie „Klubu SOS PZMOT”, za pomoc wezwaną poprzez aplikację i zrealizowaną zgodnie z klubowymi warunkami ubezpieczenia nie zapłacą ani złotówki.

Jeżeli nie należysz do Klubu, za zorganizowaną pomoc pobierzemy opłatę, jednak możesz być pewny, że nie przepłacisz, a usługa zostanie zrealizowana przez profesjonalistę sprawdzonego przez Polski Związek Motorowy.

W jakich sytuacjach korzystamy z aplikacji?
- Wyjazd na urlop - wyjątkowe ubezpieczenie assistance, Polska i Europa,
- Przebita opona
- Rozładowany akumulator
- Zatankowane niewłaściwe paliwo – w nowoczesnych samochodach wypompowanie paliwa nie jest rzeczą prostą, zazwyczaj konieczne jest odholowanie pojazdu do serwisu.
- Kluczyki zatrzaśnięte w pojeździe
- Awaria pojazdu
- Kolizja lub wypadek – gdy pomimo stresu trzeba szybko reagować, precyzyjnie powiadomić służby ratownicze o miejscu zdarzenia, pomóc ofiarom i zabezpieczyć miejsce wypadku.

„Asystent Kierowcy PZM” jest wyposażony w następujące funkcjonalności:
- ,możliwość zakupu unikalnych pakietów ubezpieczeń drogowych,
wysyłanie zgłoszenia po pomoc drogową do całodobowego Centrum Pomocy Polskiego Związku Motorowego,
- dokładna lokalizacja GPS,
- numery alarmowe
- ilustrowany instruktaż udzielania pierwszej pomocy,
- informacje o limitach prędkości obowiązujących w Polsce,
- pełna wersja taryfikatora mandatów (kwoty mandatów oraz punkty karne),
- latarka.

Wypełniając indywidualny profil – rozszerzysz wachlarz dostępnych funkcjonalności:
- AK przypomni Ci o ważnych datach:
- terminie przeglądu technicznego,
- ważności polisy OC/AC,
- badaniu instalacji LPG itp.,
- AK pomoże Ci przy zakupie odpowiednich części dla Twojego samochodu,
- AK zoptymalizuje proces udzielania pomocy dzięki szczegółowym informacjom o pojeździe (np. o rozmiarze kół, masie całkowitej itp.).

Życzymy szerokiej drogi!

Simto Sp. z o.o.
http://asystentkierowcy.pl/
Roadside assistance and NEW - the opportunity to purchase insurance assistance Polish Motor Association and travel insurance abroad - PZM Bon Voyage. In addition, for the first time access to the service ASN-INFO devoted to the provisions of the road in Europe.


Assistant Drivers PZM "is useful for all drivers on the roads in Poland and in Europe. Provides access to proven and guaranteed roadside assistance services Polish Motor Association, and a number of other functions useful for motorists. It operates in Europe, around the clock, every day of the week and the year, will give you a sense of security. You will gain confidence that if necessary you will be in trusted hands. It's free.

Need "Assistant Drivers PZM" because:

- Locates the scene;
- Significantly reduces the time to wait for roadside assistance,
- Provides assistance implemented only by trusted and experienced towing company continuously cooperating with the Polish motor,
- Towing costs are not prohibitive - preferential rates PZM in force in Poland and in Europe,
- Reduces the cost of calls, especially abroad - Help Center initiates a phone call, the application does not send SMSs Premium,
- It allows you to buy unique on the Polish market assistance packages,

Using the application does not require the conclusion of any contracts or membership in any organization. However, members of clubs affiliated to the PZM can make use of roadside assistance or buy insurance for the duration of a trip abroad - on special conditions.

For whom?
- For all individual users of vehicles,
- For customers fleet.
- For the members of the Club "SOS PZMOT" and other clubs affiliated to the Polish Association of motorsport.

Members of the "Club of SOS PZMOT" for assistance requested by the application, and implemented in accordance with the terms of the club insurance will not pay a penny.

If you do not belong to the Club for organized assistance we will charge, but you can be sure that you do not overpay, and the service will be performed by a professional proven by the Polish Motor Union.

In what situations we use the application?
- Departure on holiday - exceptional assistance insurance, Poland and Europe,
- Pierced tire
- Discharged battery
- Refueled with the incorrect fuel - in modern cars pump out the fuel is not a simple thing, usually it is necessary to tow the vehicle to the site.
- The keys locked in the vehicle
- Failure of the vehicle
- The collision or accident - despite the stress you have to react quickly, accurately notify the emergency services on the scene, help the victims and secure the scene of the accident.

"Assistant Drivers PZM" has the following functionality:
-, The opportunity to purchase unique insurance packages road
send notification to roadside assistance for around the clock Help Center Polish Motor Association,
- The exact GPS location,
- emergency numbers
- Illustrated instruction in first aid,
- Information about the speed limits in force in Poland,
- Full version of tariffs seats (the amount of fines and penalty points)
- a flashlight.
 
By completing individual profile - you expand the range of available functionality:
- AK remind you of important dates:
  - Date technical review
  - Validity of the policy OC / AC,
  - Examination of LPG, etc.,
- AK help you when you buy the appropriate parts for your car,
- AK optimize the process to provide assistance through the detailed information about the vehicle (eg. The size of the wheels, total weight, etc.).
 
We wish you a good trip!

Simto Sp. o.o.
http://asystentkierowcy.pl/
Read more
Collapse
3.9
139 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

v1.1.12 Zaktualizowano numery telefonów do PZMot i POT
v1.1.10 Naprawiono błąd przy zamawianiu pakietów przez zarejestrowanego klubowicza w sytuacji, kiedy aktualny pakiet zbliża się do końca terminu ważności.
v1.1.9 Dodano serwis PZM-INFO poświęcony przepisom drogowym w Europie oraz udostępniono ubezpieczenie pakietowe PZM Bon Voyage
v1.1.6 Aktualizacja taryfikatora mandatów
v1.1.5 Integracja z serwisem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz dodany przewodnik po Pakietach Klubowych SOS PZMOT
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 25, 2017
Size
20M
Installs
10,000+
Current Version
1.1.12
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SIMTO
Developer
Strefowa 38 05-805 Kanie Polska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.