Asystent Kierowcy PZM

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Pomoc drogowa oraz możliwość zakupu ubezpieczenia assistance Polskiego Związku Motorowego oraz ubezpieczenia na czas podróży zagranicznej - PZM Bon Voyage w nowej szacie graficznej.
Dodatkowo, po raz pierwszy dostęp do pozostałych usług świadczonych przez PZM.


Asystent Kierowcy PZM” jest przydatna dla wszystkich kierowców poruszających się po drogach w Polsce i w Europie. Zapewnia dostęp do sprawdzonych i gwarantowanych usług pomocy drogowej Polskiego Związku Motorowego , a także szereg innych funkcjonalności przydatnych dla zmotoryzowanych. Działa w całej Europie, przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia i roku , Zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa. Zyskasz pewność, że w razie potrzeby znajdziesz się w zaufanych rękach. Jest bezpłatna.

Potrzebujesz „Asystenta Kierowcy PZM” ponieważ:

- lokalizuje miejsce zdarzenia;
- znacząco skraca czas oczekiwania na pomoc drogową,
- zapewnia pomoc realizowaną wyłącznie przez zaufane i doświadczone firmy holownicze stale współpracujące z Polskim Związkiem Motorowym,
- koszty holowania nie będą wygórowane - preferencyjne stawki PZM obowiązują w Polsce i w Europie,
- redukuje koszty prowadzonych rozmów, zwłaszcza za granicą - Centrum Pomocy inicjuje połączenie telefoniczne, aplikacja nie wysyła SMS-ów premium,
- umożliwia zakup unikalnych na polskim rynku pakietów assistance,

Korzystanie z aplikacji nie wymaga zawierania żadnych umów ani przynależności do żadnej organizacji. Jednak członkowie klubów zrzeszonych w PZM mogą korzystać z usług pomocy drogowej lub kupić polisę na czas podróży zagranicznej - na specjalnych warunkach.

Dla kogo?
- Dla wszystkich indywidualnych użytkowników pojazdów,
- Dla Klientów flotowych.
- Dla członków Klubu „SOS PZMOT” i innych klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Członkowie „Klubu SOS PZMOT”, za pomoc wezwaną poprzez aplikację i zrealizowaną zgodnie z klubowymi warunkami ubezpieczenia nie zapłacą ani złotówki.

Jeżeli nie należysz do Klubu, za zorganizowaną pomoc pobierzemy opłatę, jednak możesz być pewny, że nie przepłacisz, a usługa zostanie zrealizowana przez profesjonalistę sprawdzonego przez Polski Związek Motorowy.

W jakich sytuacjach korzystamy z aplikacji?
- Wyjazd na urlop - wyjątkowe ubezpieczenie assistance, Polska i Europa,
- Przebita opona
- Rozładowany akumulator
- Zatankowane niewłaściwe paliwo – w nowoczesnych samochodach wypompowanie paliwa nie jest rzeczą prostą, zazwyczaj konieczne jest odholowanie pojazdu do serwisu.
- Kluczyki zatrzaśnięte w pojeździe
- Awaria pojazdu
- Kolizja lub wypadek – gdy pomimo stresu trzeba szybko reagować, precyzyjnie powiadomić służby ratownicze o miejscu zdarzenia, pomóc ofiarom i zabezpieczyć miejsce wypadku.

„Asystent Kierowcy PZM” jest wyposażony w następujące funkcjonalności:
- ,możliwość zakupu unikalnych pakietów ubezpieczeń drogowych,
wysyłanie zgłoszenia po pomoc drogową do całodobowego Centrum Pomocy Polskiego Związku Motorowego,
- dokładna lokalizacja GPS,
- numery alarmowe
- ilustrowany instruktaż udzielania pierwszej pomocy,
- informacje o limitach prędkości obowiązujących w Polsce,
- pełna wersja taryfikatora mandatów (kwoty mandatów oraz punkty karne),
- latarka.

Wypełniając indywidualny profil – rozszerzysz wachlarz dostępnych funkcjonalności:
- AK przypomni Ci o ważnych datach:
- terminie przeglądu technicznego,
- ważności polisy OC/AC,
- badaniu instalacji LPG itp.,
- AK pomoże Ci przy zakupie odpowiednich części dla Twojego samochodu,
- AK zoptymalizuje proces udzielania pomocy dzięki szczegółowym informacjom o pojeździe (np. o rozmiarze kół, masie całkowitej itp.).

Życzymy szerokiej drogi!

Simto Sp. z o.o.
http://asystentkierowcy.pl/
Roadside assistance and the possibility of buying assistance insurance of the Polish Motor Association and insurance for the time of travel abroad - PZM Bon Voyage in a new graphic layout.
Additionally, for the first time access to other services provided by PZM.


PZM Driver Assistant "is useful for all drivers on the roads in Poland and in Europe. It provides access to tested and guaranteed roadside assistance services of the Polish Motor Association, as well as a number of other functionalities useful for motorists. It works all over Europe, around the clock, on all days of the week and year, It will give you a sense of security. You will gain confidence that you will find yourself in trusted hands if necessary. It's free.

You need "PZM Driver Assistant" because:

- locates the place of the event;
- significantly shortens the waiting time for roadside assistance,
- provides assistance provided only by trusted and experienced towing companies constantly cooperating with the Polish Motor Association,
- towing costs will not be excessive - preferential rates of PZM apply in Poland and in Europe,
- reduces the costs of conversations, especially abroad - the Help Center initiates a telephone connection, the application does not send premium SMSes,
- enables the purchase of unique assistance packages on the Polish market,

Using the application does not require any agreements or affiliation to any organization. However, members of clubs affiliated with PZM may use roadside assistance services or buy a policy for travel abroad - on special conditions.

For whom?
- For all individual vehicle users,
- For fleet customers.
- For members of the "SOS PZMOT" Club and other clubs associated in the Polish Motor Association.

Members of the "SOS PZMOT Club", for the help requested through the application and implemented in accordance with club insurance conditions, will not pay a single zloty.

If you do not belong to the Club, we will charge a fee for the organized help, but you can be sure that you will not overpay and the service will be provided by a professional checked by the Polish Motor Association.

In what situations do we use the application?
- Holiday trip - exceptional assistance insurance, Poland and Europe,
- A punctured tire
- Discharged battery
- Refueled fuel - in modern cars, pumping out fuel is not a simple thing, it is usually necessary to tow the vehicle for service.
- Keys slammed into the vehicle
- Vehicle failure
- Collision or accident - when you have to react quickly in spite of stress, precisely inform the emergency services about the place of the accident, help the victims and secure the scene of the accident.

"PZM ​​Driver Assistant" is equipped with the following functionalities:
-, the possibility of buying unique road insurance packages,
sending a notification for roadside assistance to the 24/7 Help Center of the Polish Motor Association,
- exact GPS location,
- emergency numbers
- illustrated instruction on first aid,
- information on speed limits in force in Poland,
- full version of the mandate pricing (the amount of seats and penalty points),
- a flashlight.
 
Filling out an individual profile - you will expand the range of available functionalities:
- AK will remind you about important dates:
  - the date of the technical inspection,
  - the validity of the OC / AC policy,
  - testing of LPG installations, etc.,
- AK will help you when buying the right parts for your car,
- AK will optimize the process of providing help thanks to detailed information about the vehicle (eg wheel size, total weight, etc.).
 
We wish you a wide road!

Simto Sp. z o.o.
http://asystentkierowcy.pl/
Read more
Collapse
3.8
142 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

v2.1.0 Dodano obsługę wiadomości PUSH
v2.0.0 Nowa odświeżona szata graficzna, dodanie nowych funkcji: lokalizacja, kontakty oraz usługi
v1.1.12 Zaktualizowano numery telefonów do PZMot i POT
v1.1.9 Dodano serwis PZM-INFO poświęcony przepisom drogowym w Europie oraz udostępniono ubezpieczenie pakietowe PZM Bon Voyage
v1.1.6 Aktualizacja taryfikatora mandatów, optymalizacja zgłoszenia dla usługi Naprawa/holowanie
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 2, 2019
Size
27M
Installs
10,000+
Current Version
2.1.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SIMTO
Developer
Strefowa 38 05-805 Kanie Polska
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.