RTK PowerGPS II PRO

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

RTK PowerGPS II PRO to najnowsza, druga seria (2016-2017) oprogramowania umożliwiającego wykonywanie pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem precyzyjnych odbiorników GNSS RTK.

Oprogramowanie pozwala w całości zastąpić oprogramowanie przeznaczone dla Windows Mobile, oferując tym samym lepszy wybór odpowiedniego kontrolera, którym może stać się zwykły telefon lub tablet.
Dodając pełną współpracę z oprogramowaniem SkyRaster RaportyGPS PRO (Windows PC) otrzymujemy kompletne i rozbudowane rozwiązanie dla współczesnego geodety/inżyniera.

Do uruchomienia programu potrzebne jest nadanie uprawnień w ustawieniach Androida dla tej aplikacji.

STRONA PROJEKTU: http://powergps.pl

Ta wersja jest dedykowana do użycia na rynku polskim, tzn:
- jedynie polska wersja językowa
- obsługuje geoidy (modele wysokościowe) z obszaru całej Polski (Kronsztad 86, Amsterdam, EGM 2008)
- obsługuje polskie układy odniesienia wsp. płaskich (PUWG2000, PUWG1992, 1965, UTM)
- obsługuje listę kodów (id symboli) w języku polskim
- wymagania dostosowane pod rozporządzenie MSWIA w zakresie pomiarów geodezyjnych z użyciem odbiorników GPS

Krótka charakterystyka:
1) POMIARY GNSS
- obsługa pomiarów pikiet met. uśrednienia (dostępny również tryb pomiaru ciągłego), linii, poligonów
- obsługa tyczenia (punktów, linii, poligonów)
- obsługa kontroli na punktach osnowy (do wymaganej przez prawo weryfikacji pomiarów)

2) OBSŁUGIWANY SPRZĘT
- profesjonalne, precyzyjne (zewnętrzne) odbiorniki RTK (najwyższa dokładność) - np. Kolida, South, Ruide, Horizon, Trimble, SpectraPrecision,ComNav, SunNav
- amatorskie odbiorniki zewnętrzne nawigacji Bluetooth (najniższa dokładność)
- wbudowany w Androida moduł GPS (najniższa dokładność)
- komunikacja z dalmierzami z opcją Bluetooth do wsparcia pomiarów offsetowych (Leica Disto, Bosch)
- komunikacja z tachimetrami (Nikon, Topcon) do transferu pikiet z tachimetru oraz do tachimetru (transfer do tachimetru wymaga modułu Extra)

2) FUNKCJE OBLICZENIOWE (COGO)
- kalkulatory umożliwiające uzyskanie miar (np. azymutów, kątów poziomych, pól powierzchni)
- zadania umożliwiające wyznaczanie punktów metodami offsetowymi (wcięcia liniowe, kątowe, przecięcia linii..itd)
- funkcje obliczeniowe związane z kalibracją poziomą XY

3) FUNKCJE EDYCYJNE
- umożliwia import i eksport pikiet TXT,CSV w oknie dialogowym z dużymi możliwościami konfiguracji
- umożliwia import i eksport geometrii - dotyczy formatów takich jak DXF, DGN, SHP, OSM, GML..itd
- umożliwia import podkładów rastrowych typu TIFF+TFW lub JPG+TFW
- umożliwia opisywanie (także dodawanie) pikiet oraz rysowanie innych obiektów - linii, poligonów, krzywych spline i odręcznych

4) FUNKCJE KOMUNIKACYJNE
- możliwość wysyłania projektów na serwer dysku sieciowego https://rtk24.net
- możliwość pobierania map sieciowych (kafelki WMS) Geoportal
- możliwość pobierania map sieciowych (kafelki TMS) OpenStreetMap
- możliwość ściągania map (wektorów) z serwisów OpenStreetMap

Dostępne są trzy dodatkowe odpłatne moduły:
1) moduł Extra - obejmujący dodatkowe funkcje obliczeniowe i komunikacyjne
2) moduł Transformacje - obejmujący dodatkowe funkcje związane z kalibracją/wpasowaniem poziomym
3) moduł Raporty - dostępny bezpłatnie dla każdego posiadacza Windowsowej aplikacji RaportyGPS PRO

Oprogramowanie w wersji testowej umożliwia bezpłatne testowanie przez okres 14 dni (limit 15 punktów pomiarowych na projekt i dostępnego połączenia sieciowego), po wykupieniu licencji wieczystej uzyskujesz dostęp do wersji komercyjnej pozbawionej limitów i wymogu dostępu do sieci.

UWAGA! Anteny GPS wbudowane w telefony lub tablety, oraz amatorskie zewnętrzne GPS NIE UMOŻLIWIAJĄ UZYSKANIA PRECYZYJNEJ POZYCJI RTK FIXED (względnie: RTK FLOAT)! Do tego celu musisz posiadać precyzyjny (zazwyczaj kosztowny) odbiornik, dodatkowo trzeba również posiadać dostęp (często płatny) do usługi dystrybucji poprawek sieciowych RTN (lub poprawek RTK z pojedynczych stacji).
RTK PowerGPS II PRO is the latest, second series (2016-2017) of software enabling surveying using precision GNSS RTK receivers.

The software allows to completely replace the software designed for Windows Mobile, thus offering a better selection of the appropriate controller, which can become a regular phone or tablet.
By adding full cooperation with SkyRaster RaportyGPS PRO software (Windows PC), we get a complete and extensive solution for a modern surveyor / engineer.

To run the program, you need to grant permissions in the Android settings for this application.

PROJECT WEBSITE: http://powergps.pl

This version is dedicated for use on the Polish market, i.e.
 - only Polish language version
 - supports geoids (height models) from all over Poland (Kronstadt 86, Amsterdam, EGM 2008)
 - supports Polish flat reference systems (PUWG2000, PUWG1992, 1965, UTM)
 - supports a list of codes (symbol ids) in Polish
 - requirements adapted to the ordinance of the Ministry of the Interior in the field of geodetic measurements using GPS receivers

Short characteristics:
1) GNSS MEASUREMENTS
 - support for picket measurements met. averaging (continuous measurement mode also available), lines, polygons
 - stakeout support (points, lines, polygons)
 - support for control at warp points (to the verification of measurements required by law)

2) SUPPORTED EQUIPMENT
  - professional, precise (external) RTK receivers (highest accuracy) - e.g. Kolida, South, Ruide, Horizon, Trimble, SpectraPrecision, ComNav, SunNav
  - amateur external Bluetooth navigation receivers (lowest accuracy)
  - GPS module built-in Android (lowest accuracy)
  - communication with rangefinders with Bluetooth option to support offset measurements (Leica Disto, Bosch)
  - communication with total stations (Nikon, Topcon) for transfer of stations from total station and to total station (transfer to total station requires Extra module)

2) CALCULATION FUNCTIONS (COGO)
 - calculators to obtain measures (e.g. azimuths, horizontal angles, surface areas)
 - tasks enabling the determination of points by offset methods (linear indentation, angular indentation, line intersection ... etc)
 - calculation functions related to XY horizontal calibration

3) EDITING FUNCTIONS
 - enables import and export of TXT, CSV pickets in a dialog box with large configuration options
 - enables import and export of geometry - applies to formats such as DXF, DGN, SHP, OSM, GML..itd
 - enables the import of TIFF + TFW or JPG + TFW raster sleepers
 - allows describing (also adding) pickets and drawing other objects - lines, polygons, spline and freehand curves

4) COMMUNICATION FUNCTIONS
 - the ability to send projects to the network drive server https://rtk24.net
 - ability to download network maps (WMS tiles) Geoportal
 - the ability to download network maps (TMS tiles) OpenStreetMap
 - the ability to download maps (vectors) from OpenStreetMap websites

Three additional paid modules are available:
1) the Extra module - including additional calculation and communication functions
2) Transformations module - covering additional functions related to horizontal calibration / fitting
3) Reports module - available free of charge to every owner of the Windows application RaportyGPS PRO

The trial version of the software allows free testing for a period of 14 days (limit of 15 measurement points per project and available network connection), after purchasing the perpetual license you get access to the commercial version without limits and the requirement for access to the network.

WARNING! GPS antennas built into telephones or tablets, and amateur external GPS DO NOT ENABLE THE PRECISION POSITION OF RTK FIXED (or RTK FLOAT)! For this you need to have a precise (usually expensive) receiver, in addition you must also have access (often paid) to the RTN network patch distribution service (or RTK patches from individual stations).
Read more
Collapse
3.9
38 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Pełna historia zmian: http://powergps.pl/obsluga/historia-zmian-wersji-2-15/
Najważniejsze zmiany:
-usprawnienia dot. pracy przy wychyleniu dla Ruide R6I
-dodanie obsługi odbiorników CHC X90, Trimble 5800
-dodanie wstępnego profilu dla odbiornika Ruide R6P Pulsar + nowy profil S680P i Nova R6
-dodanie wstępnego profilu dla odbiornika AzusRTN
-dodanie nowego ekranu odzyskiwania punktów
-poprawki w zakresie nowszych wersji Androidów (7.X+)
-poprawki w zakresie obsługi TIF i DXF
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 8, 2019
Size
32M
Installs
1,000+
Current Version
2.15
Requires Android
3.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SkyRaster
Developer
65-762 Zielona Góra al. Wojska Polskiego 70/9
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.