RTK PowerGPS II PRO

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

RTK PowerGPS II PRO to najnowsza, druga seria (2016-2017) oprogramowania umożliwiającego wykonywanie pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem precyzyjnych odbiorników GNSS RTK.

Oprogramowanie pozwala w całości zastąpić oprogramowanie przeznaczone dla Windows Mobile, oferując tym samym lepszy wybór odpowiedniego kontrolera, którym może stać się zwykły telefon lub tablet.
Dodając pełną współpracę z oprogramowaniem SkyRaster RaportyGPS PRO (Windows PC) otrzymujemy kompletne i rozbudowane rozwiązanie dla współczesnego geodety/inżyniera.

STRONA PROJEKTU: http://powergps.pl

Ta wersja jest dedykowana do użycia na rynku polskim, tzn:
- jedynie polska wersja językowa
- obsługuje geoidy (modele wysokościowe) z obszaru całej Polski (Kronsztad 86, Amsterdam, EGM 2008)
- obsługuje polskie układy odniesienia wsp. płaskich (PUWG2000, PUWG1992, 1965, UTM)
- obsługuje listę kodów (id symboli) w języku polskim
- wymagania dostosowane pod rozporządzenie MSWIA w zakresie pomiarów geodezyjnych z użyciem odbiorników GPS

Krótka charakterystyka:
1) POMIARY GNSS
- obsługa pomiarów pikiet met. uśrednienia (dostępny również tryb pomiaru ciągłego), linii, poligonów
- obsługa tyczenia (punktów, linii, poligonów)
- obsługa kontroli na punktach osnowy (do wymaganej przez prawo weryfikacji pomiarów)

2) OBSŁUGIWANY SPRZĘT
- profesjonalne, precyzyjne (zewnętrzne) odbiorniki RTK (najwyższa dokładność) - np. Kolida, South, Ruide, Horizon, Trimble, SpectraPrecision,ComNav, SunNav
- amatorskie odbiorniki zewnętrzne nawigacji Bluetooth (najniższa dokładność)
- wbudowany w Androida moduł GPS (najniższa dokładność)
- komunikacja z serwerami poprawek NTRIP oraz bezpośrednio (TCP)
- komunikacja z dalmierzami z opcją Bluetooth do wsparcia pomiarów offsetowych (Leica Disto, Bosch)
- komunikacja z tachimetrami (Nikon, Topcon) do transferu pikiet z tachimetru oraz do tachimetru (transfer do tachimetru wymaga modułu Extra)

2) FUNKCJE OBLICZENIOWE (COGO)
- kalkulatory umożliwiające uzyskanie miar (np. azymutów, kątów poziomych, pól powierzchni)
- zadania umożliwiające wyznaczanie punktów metodami offsetowymi (wcięcia liniowe, kątowe, przecięcia linii..itd)
- zadania umożliwiające wyznaczanie siatek punktów oraz podział powierzchni
- funkcje obliczeniowe związane z kalibracją poziomą XY

3) FUNKCJE EDYCYJNE
- umożliwia import i eksport pikiet TXT,CSV w oknie dialogowym z dużymi możliwościami konfiguracji
- umożliwia import i eksport geometrii - dotyczy formatów takich jak DXF, DGN, SHP, OSM, GML..itd
- umożliwia import podkładów rastrowych typu TIFF+TFW lub JPG+TFW
- umożliwia opisywanie (także dodawanie) pikiet oraz rysowanie innych obiektów - linii, poligonów, krzywych spline i odręcznych

4) FUNKCJE KOMUNIKACYJNE
- możliwość wysyłania projektów na serwer dysku sieciowego https://rtk24.net
- możliwość pobierania map sieciowych (kafelki WMS) Geoportal
- możliwość pobierania map sieciowych (kafelki TMS) OpenStreetMap
- możliwość ściągania map (wektorów) z serwisów OpenStreetMap

Dostępne są trzy dodatkowe odpłatne moduły:
1) moduł Extra - obejmujący dodatkowe funkcje obliczeniowe i komunikacyjne
2) moduł Transformacje - obejmujący dodatkowe funkcje związane z kalibracją/wpasowaniem poziomym
3) moduł Raporty - dostępny bezpłatnie dla każdego posiadacza Windowsowej aplikacji RaportyGPS PRO

Oprogramowanie w wersji testowej umożliwia bezpłatne testowanie przez okres 14 dni (limit 15 punktów pomiarowych na projekt i dostępnego połączenia sieciowego), po wykupieniu licencji wieczystej uzyskujesz dostęp do wersji komercyjnej pozbawionej limitów i wymogu dostępu do sieci.

UWAGA! Anteny GPS wbudowane w telefony lub tablety, oraz amatorskie zewnętrzne GPS NIE UMOŻLIWIAJĄ UZYSKANIA PRECYZYJNEJ POZYCJI RTK FIXED (względnie: RTK FLOAT)! Do tego celu musisz posiadać precyzyjny (zazwyczaj kosztowny) odbiornik, dodatkowo trzeba również posiadać dostęp (często płatny) do usługi dystrybucji poprawek sieciowych RTN (lub poprawek RTK z pojedynczych stacji).
RTK PowerGPS II PRO is the latest, the second series (2016-2017) software that enables the performance of geodetic measurements using precision RTK GNSS receivers.

The software allows complete alternative software designed for Windows Mobile, thus offering a better selection of a suitable controller, which can become a regular phone or tablet.
Adding full cooperation with SkyRaster RaportyGPS PRO software (Windows PC), we obtain a complete and powerful solution for the modern surveyor / engineer.

HOME PROJECT: http://powergps.pl

This version is dedicated for use on the Polish market, ie:
 - Polish language version only
 - supports the geoid (elevation models) from the whole Polish (Kronstadt 86, Amsterdam, The EGM 2008)
 - Polish support frames of reference et al., Flat (PUWG2000, PUWG1992 1965 UTM)
 - supports the list of codes (id symbols) in Polish
 - customized requirements under Regulation MSWIA in the field of surveying using GPS receivers

Short description:
1) Measurements of GNSS
 - service measurements pickets meth. averaging (also available continuous measurement), lines, polygons
 - staking service (points, lines, polygons)
 - service control points on the warp (required by law to verify the measurements)

2) SUPPORTED EQUIPMENT
  - professional, precision (external) RTK receivers (highest accuracy) - eg. Kolida, South Ruide, Horizon, Trimble SpectraPrecision, ComNav, SunNav
  - amateur external receivers navigation Bluetooth (minimum accuracy)
  - a built-in GPS Android (minimum accuracy)
  - communication with servers amendments NTRIP and direct (TCP)
  - communication with rangefinders with a Bluetooth option to support offset measurements (Leica Disto, Bosch)
  - communication with tachimetrami (Nikon, Topcon) to transfer pickets with TPS and the total station (TPS requires a transfer to the module Extra)

2) calculation functions (COGO)
 - calculators capable of providing a measurement (eg. Azimuths, horizontal angles, surface areas)
 - tasks you can set the points methods offset (indentation linear, angular, cut linii..itd)
 - tasks you can set the grid points and divide the area
 - calculation functions related to the calibration of the horizontal XY

3) The EDITING FUNCTIONS
 - allows you to import and export pickets TXT, CSV dialog with large configuration possibilities
 - allows you to import and export geometry - applies to formats such as DXF, DGN, SHP, OSM, GML..itd
 - sleepers can import raster TIFF or JPG + + TFW TFW
 - to describe (including addition), and drawing the picket other objects - lines, polygons, spline curves, and the handwritten

4) Communication
 - the ability to send projects to the server network drive https://rtk24.net
 - the ability to download network maps (WMS tiles) Geoportal
 - the ability to download network maps (tiles TMS) OpenStreetMap
 - the ability to download maps (vectors) with OpenStreetMap services

There are three additional Payable modules:
1) The Extra - comprising the additional features computing and communication
2) The module Transformations - including additional functions concerning the calibration / fit-horizontal
3) Reports module - available for free to anyone with a Windows application RaportyGPS PRO

Software test version allows free testing for 14 days (limit of 15 measurement points on the project and the available network connection), after buying a perpetual license you get access to the commercial version free of limits and requiring network access.

WARNING! GPS antenna embedded in phones or tablets, and amateur external GPS NOT CAPABLE OF PRECISION POSITION TO OBTAIN FIXED RTK (or: FLOAT RTK)! For this purpose, you must have a precision (usually expensive) receiver, in addition you must also have access (often paid) to the service distribution network corrections RTN (or RTK corrections from individual stations).
Read more
Collapse
4.0
34 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Pełna historia zmian: http://powergps.pl/obsluga/historia-zmian-wersji-2-15/
Najważniejsze zmiany:
-usprawnienia dot. pracy przy wychyleniu dla Ruide R6I
-dodanie obsługi odbiorników CHC X90, Trimble 5800
-dodanie wstępnego profilu dla odbiornika Ruide R6P Pulsar + nowy profil S680P i Nova R6
-dodanie wstępnego profilu dla odbiornika AzusRTN
-dodanie nowego ekranu odzyskiwania punktów
-poprawki w zakresie nowszych wersji Androidów (7.X+)
-poprawki w zakresie obsługi TIF i DXF
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 8, 2019
Size
32M
Installs
1,000+
Current Version
2.15
Requires Android
3.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SkyRaster
Developer
65-762 Zielona Góra al. Wojska Polskiego 70/9
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.