ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

За всички възрасти
55 602
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Обединеното кралство)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY CreditLine, get instant loans without any hassles.
✛ It's your Lifetime Loan Pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Паричният мениджър "всичко в едно": едно място за всичките Ви лични финансови нужди, включително SIP, взаимни фондове, инвестиции, заеми и кредити и др.

ETMONEY е усъвършенстван мениджър на базата на SMS, който ви помага да останете на всичко, свързано с парите си. Можете да инвестирате в инвестиции в взаимни фондове, SIP, да следите разходите си и сметките си и най-важното да се възползвате от незабавни заеми и кредити, без да сте изправени пред офлайн проблеми.

Проследявайте разходите си и сметките си
✛ Автоматично събира всичките ви разходи във всички банки и кредитни карти
Всички разходи са спретнато категоризирани за хранене, пътуване, пазаруване и т.н. без никакви ръчни входове
✛ Всички ваши сметки, EMI, SIP, застрахователни премии на едно място. Интелигентните напомняния гарантират, че никога няма да пропуснете вашите дати и да спестите закъснели такси.

Взаимни фондове - Намерете SIP за всички взаимни фондове и инвестиции под един покрив!

Насладете се на безпроблемните инвестиции във взаимен фонд, като същевременно инвестирате парите си в най-добрите взаимни фондове и печелите печалба. ETMoney предлага богат поглед върху наличните взаимни фондове на пазара с експертни съвети. Освен това можете да проследявате дори инвестициите, направени извън приложението, чрез уникално проследяване на SMS.

След като получите ясен прозорец на парите си, можете да го увеличите, като инвестирате в директни взаимни фондове
✛ Напълно безплатни, неограничени транзакции в 1000 + нулева комисионна, директни взаимни фондове
✛ Можете да започнете да отглеждате парите си, като инвестирате в SIP с по-малко от Rs.100 на месец
✛ Вземете KYC без хартия за 2 минути
✛ След като сте инвестирали, проследявайте и сравнявайте ефективността на портфолиото си с богати прозрения и експертни съвети
Уникално проследяване на SMS, което ви позволява да проследявате всички инвестиции на взаимни фондове на едно място, независимо дали става чрез брокер или уеб сайт на взаимен фонд
Интелигентни решения за пестене на пари
Нашите конкретни решения ви помагат да изберете инвестиции, които отговарят на вашия рисков профил и финансови цели
SmartDeposit ви помага да инвестирате в ликвидни средства, за да получите по-добри и стабилни възвръщаемост без много риск. Незабавно изтегляне на разположение 24/7, 365 дни
Данъчно спестяване ви помага да увеличите данъчните си спестявания до Rs.68.850 чрез ELSS, Животозастраховане, Здравно осигуряване
Интелигентните решения ви помагат да инвестирате в диверсифицирано портфолио от 3 най-ефективни директни взаимни фонда наведнъж

Незабавни кредити и кредити
Ако не сте похарчили пари поради месечни или непланирани разходи, ние сме ви покрили с ETMONEY CreditLine , получавате незабавни заеми без кавга.
✛ Това е вашият жизнен заем за просрочени и незабавни заеми
✛ Пълно заявление за заем без хартия
✛ Наемете толкова ниска, колкото Rs. 3000 или толкова високо, колкото Rs. 5,00,000
✛ Изплакнете за няколко дни или няколко месеца според вашето удобство
✛ Платете лихва само върху използваната сума

Защо ETMONEY?
Няколко нива на сигурност, за да осигурите безопасно и сигурно използване
✛ Заключването на лични приложения предотвратява достъпа до неоторизирани приложения
✛ 256-битово криптиране и SSL закрепване технология гарантира сигурността на данните
✛ Частен център за данни с най-добри мерки за сигурност
✛ Няма достъп до чувствителни данни, като лични SMS, пароли, OTP и т.н.

От инвестиционни фондове за инвестиции до получаване на незабавни заеми с опции за гъвкаво изплащане за проследяване на разходите, SIP и още много други, ETMONEY е приложение All-in-One Money Manager.

Изтеглете приложението ETMoney днес и започнете!
Прочетете повече
4,5
Общо 55 602
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

Besides, there's a limited period offer to get Amazon voucher worth ₹1,000 if your CreditLine is activated between 1st Oct & 7th Nov, 2018. Hurry up!
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
14 ноември 2018 г.
Размер
27M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
3.1.4.13
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Споделя информация
Предлага се от
Times Internet Limited
Програмист
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.