ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

За всички възрасти
50 275
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Обединеното кралство)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НОВИНИ: Сега инвестирайте в нулеви комисионни директни взаимни фондове чрез ETMONEY & earn Rs. 25 лак * повече от редовните фондове над 25 години.

Аб Хоги Упар Ки Камай Имандари Се! Инвестирайте в директни взаимни фондове на всяка къща за взаимни фондове чрез бум или SIP от едно единствено интуитивно табло на ETMONEY!

ETMONEY е всичко, от което се нуждаят парите ви. Това е най-доброто приложение "всичко в едно", за да увеличите парите си, да спестите данъци, да получите незабавни лични заеми и да си купите застраховка - всичко това незабавно, напълно безхартиено и на едно интуитивно табло за управление. Какво още? ETMONEY предоставя безплатна достъп до FOREVER за ограничен период от време!

Инвестирайте в взаимни фондове, купувайте застраховка, запишете пари 24 * 7 с CreditLine и още с ETMONEY сега!

Парите вече са прости с мобилното приложение ETMONEY -
1. Разраствайте парите си - инвестирайте в нулеви комисионни директни взаимни фондове чрез бум или SIP! ETMONEY ви позволява да инвестирате в директни взаимни фондове на всички дружества на взаимни фондове само с една регистрация. Вземете незабавен, безхартиен KYC за 2 минути и достъп до богати идеи и експертни съвети, за да изберете и да инвестирате в най-добрия портфейл от взаимни фондове за себе си. Ние предлагаме 400+ най-добри взаимни фонда от големи AMCs в Индия като Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, за да назовем няколко.
2. Интелигентен депозит - Инвестирайте в ликвидни средства, за да получите по-добри и стабилни възвращаемост. Започнете инвестиции толкова ниски, колкото Rs. 500 & изтеглете по всяко време, навсякъде без заключване.
3. Интелигентни решения - Няма нужда да проучвате и избирате индивидуални взаимни фондове! Инвестирайте в персонализирани най-ефективни решения за директни взаимни фондове, подбрани от нашите експерти въз основа на Вашия рисков профил и инвестиционен хоризонт. Решенията за всяка финансова цел от водещи AMC като SBI Mutual Fund, Reliance Mutual фонд, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund и др. Са само на разстояние.
а) Агресивно решение - Инвестирайте в агресивни и най-ефективни средни и малки капиталови средства за дългосрочни цели, като финансиране на образованието на вашето дете.
б) Балансирано решение - инвестирайте в правилния микс от големи капиталови и средни капиталови средства, които балансират растежа и възвръщаемостта.
в) Безопасно решение - Инвестирайте в ликвидни средства, за да постигнете стабилна и стабилна възвращаемост, която предлага подходящ заместител на банковите депозити.
г) Решение за данъчно облекчение - Инвестирайте в средствата на ELSS, за да получите данъчно облекчение при 80 ° C и по-добра възвращаемост от традиционните инвестиционни опции.
4. CreditLine - Получавайте 24 * 7 кредит за незабавен достъп на вашия мобилен телефон. Достъп до пари, когато имате нужда от тях. Основните функции включват гъвкаво изплащане, плащате лихва само върху използваната сума и др.
5. Купете застраховка от водещи застрахователи.
6. Следете таксите и сметките автоматично-магически!

Функции на приложението:
• Топ AMC да купуват преки взаимни фондове от - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund и т.н.
• Вземете предварително одобрен * кредит, за да получите пари, когато искате от приложението с гъвкави планове за погасяване.
• Проследявайте инвестициите на МФ на едно място с актуализации в реално време
• Инвестирайте в Smart Solutions без да се налага да избирате взаимен фонд
• Започнете SIP или инвестирайте бум в съответствие с Вашите нужди от инвестиции в МФ
• Инвестирайте в Liquid Mutual Fund с SmartDeposit и получавайте по-добра възвращаемост от FD с 24 * 7 оттегляне
• NRI (с изключение на САЩ, Канада и ЕС) също могат да инвестират в топ взаимни фондове в Индия
• Инвестирайте в най-добрите взаимни фондове на ELSS, за да спестите данъци.
• Купувайте животозастраховане, автомобилна застраховка и застраховка 2-колела без никакви документи


* До 25 хил. Повече е показателен и се основава на прогнозната стойност на инвестицията чрез месечен SIP с ₹ 5000 за 25 години, като се приема годишна възвращаемост от 14% от директния план на схемата на дяловия капитал на дялово участие 12,5% от редовния план на същата схема.
Прочетете повече
4,5
Общо 50 275
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
18 септември 2018 г.
Размер
21M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
3.1.1.13
Изисква Android
4.0.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Споделя информация
Предлага се от
Times Internet Limited
Програмист
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.