ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

Κατάλληλο για όλους
50.411
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΝΕΑ: Τώρα επενδύστε σε άμεσες αμοιβαία κεφάλαια με μηδενική προμήθεια μέσω του ETMONEY & κερδίζετε Rs. 25 lakh * περισσότερο από τα κανονικά κεφάλαια για 25 χρόνια.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Επενδύστε σε αμοιβαία αμοιβαία κεφάλαια οποιουδήποτε οίκου αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω του bulbsum ή του SIP από ένα ενιαίο, διαισθητικό ταμπλό του ETMONEY!

Το ETMONEY είναι όλα όσα χρειάζονται τα χρήματά σας. Είναι η απόλυτη εφαρμογή all-in-one για να αυξήσετε τα χρήματά σας, να εξοικονομήσετε φόρους, να λάβετε άμεσα προσωπικά δάνεια και να αγοράσετε ασφάλιση - όλα αυτά τα στιγμιάματα, εντελώς χωρίς χαρτί, και σε ένα ενιαίο διαισθητικό ταμπλό. Επί πλέον? Το ETMONEY δίνει δωρεάν πρόσβαση στο FOREVER για περιορισμένο χρονικό διάστημα!

Επενδύστε σε αμοιβαία κεφάλαια, αγοράστε ασφάλιση, δανείστε χρήματα 24 * 7 με την CreditLine και πολλά άλλα με το ETMONEY τώρα!

Τα χρήματα είναι τώρα απλά με την εφαρμογή ETMONEY για κινητά -
1. Αναπτύξτε τα χρήματά σας - Επενδύστε σε μηδενικά προμήθεια άμεσων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω σφαίρας ή SIP! Η ETMONEY σας επιτρέπει να επενδύετε σε αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων όλων των εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων με μία μόνο εγγραφή. Πάρτε στιγμιαία, χωρίς χαρτί KYC γίνει σε 2 λεπτά, και την πρόσβαση σε πλούσιες γνώσεις και συμβουλές από ειδικούς για να επιλέξετε και να επενδύσετε στο καλύτερο χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων για τον εαυτό σας. Προσφέρουμε 400+ κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια από μεγάλους AMCs στην Ινδία όπως Reliance Mutual Fund, SBI Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Kotak Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Motilal Oswal, Mirrae Asset για να αναφέρουμε μερικά.
2. Smart Deposit - Επενδύστε σε ρευστά διαθέσιμα για να έχετε καλύτερες και σταθερές αποδόσεις. Ξεκινήστε επενδύσεις τόσο χαμηλές όσο οι Rs. 500 & αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε χωρίς κλειδαριές.
3. Smart Solutions - Δεν χρειάζεται να ψάχνετε και να επιλέξετε ατομικά αμοιβαία κεφάλαια! Επενδύστε σε εξατομικευμένες λύσεις άμεσης αμοιβαίας κεφαλαιοποίησης υψηλής απόδοσης που έχουν επιλέξει οι ειδικοί μας βάσει του προφίλ κινδύνου και του επενδυτικού ορίζοντα. Οι λύσεις για κάθε οικονομικό στόχο από τα κορυφαία AMC, όπως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο SBI, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Reliance, το Motilal Oswal, το Mirrae Asset, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Kotak κ.λπ.
α) Επιθετική λύση - Επενδύστε σε επιθετικά και κορυφαία κεφάλαια μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης για μακροπρόθεσμους στόχους όπως η χρηματοδότηση της παιδείας του παιδιού σας.
β) Ισορροπημένη Λύση - Επενδύστε σε σωστό συνδυασμό κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης και μέσου κεφαλαίου που εξισορροπούν την ανάπτυξη και τις αποδόσεις.
γ) Ασφαλής Λύση - Επενδύστε σε ρευστά διαθέσιμα για να έχετε σταθερές και σταθερές αποδόσεις που προσφέρουν κατάλληλο υποκατάστατο των τραπεζικών καταθέσεων.
δ) Λύση Φορολογικής Εξοικονόμησης - Επενδύστε σε κεφάλαια ELSS για να λάβετε φορολογικό όφελος κάτω από 80C και καλύτερες αποδόσεις από τις παραδοσιακές επενδυτικές επιλογές.
4. CreditLine - Λάβετε 24 * 7 δάνειο άμεσης πρόσβασης στο κινητό σας. Αποκτήστε πρόσβαση σε χρήματα όποτε το χρειάζεστε. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ευέλικτη αποπληρωμή, την καταβολή τόκων μόνο για το ποσό που χρησιμοποιήθηκε και άλλα.
5. Αγοράστε Ασφάλιση από κορυφαίους ασφαλιστές.
6. Track Spends και Bills με αυτόματη μαγεία!

Χαρακτηριστικά εφαρμογής:
• Top AMCs για να αγοράσουν άμεσα αμοιβαία κεφάλαια από - Reliance Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Motilal Oswal, SBI Αμοιβαίο Κεφάλαιο κ.λπ.
• Πάρτε προ-εγκριθείσα * πίστωση για να πάρετε χρήματα όποτε θέλετε από την εφαρμογή με ευέλικτα σχέδια αποπληρωμής.
• Παρακολουθήστε τις επενδύσεις του MF σε ένα μέρος με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο
• Επενδύστε σε έξυπνες λύσεις χωρίς τα προβλήματα στην επιλογή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου
• Ξεκινήστε το SIP ή επενδύστε το ακατέργαστο χαρτί σύμφωνα με τις επενδυτικές σας ανάγκες
• Επενδύστε σε Liquid Αμοιβαίο Κεφάλαιο με το SmartDeposit και κερδίστε καλύτερες αποδόσεις από ένα FD με δυνατότητα απόσυρσης 24 * 7
• Οι NRI (εκτός από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την ΕΕ) μπορούν επίσης να επενδύσουν σε κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια στην Ινδία
• Επενδύστε σε καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια του ELSS για να εξοικονομήσετε φόρους.
• Αγορά ασφάλισης ζωής, ασφάλισης αυτοκινήτων και ασφάλισης 2 τροχών χωρίς χαρτιά


* Έως 25 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ενδεικτικό και βασίζεται στην προβλεπόμενη αξία της επένδυσης μέσω μηνιαίου SIP ύψους 5.000 ευρώ για 25 χρόνια, υποθέτοντας ετήσια απόδοση 14% από το Άμεσο Σχέδιο ενός Σχεδίου Αμοιβαίων Κεφαλαίων Equity έναντι 12,5% από το Τακτικό Σχέδιο του ίδιου Σχεδίου.
Διαβάστε περισσότερα
4,5
50.411 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
18 Σεπτεμβρίου 2018
Μέγεθος
21M
Εγκαταστάσεις
1.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
3.1.1.13
Απαιτεί Android
4.0.3 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Οι χρήστες αλληλεπιδρούν, Κάνει κοινή χρήση πληροφοριών
Προσφέρεται από
Times Internet Limited
Προγραμματιστής
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.