ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

Да се преведе описот на македонски (Република Македонија) со „Преведи на Google“?Преведи го описот назад на англиски (Обединето Кралство)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
ВРЕМЕ НА ВЕСТИ: Сега инвестирајте во директни инвестициски фондови без надомест преку ETMONEY и заработи Rs. 25 lakh * повеќе од редовни средства над 25 години.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Инвестирајте во директни заеднички фондови на која било куќа на заеднички фонд преку lumpsum или SIP од една единствена, интуитивна табла на ETMONEY!

ETMONEY е сè што му треба на вашите пари. Тоа е крајната се-во-едно стан да ги зголеми вашите пари, да заштедите данок, да добивате инстант личен кредит и да купите осигурување - сето ова веднаш, целосно без хартија, и на една интуитивна табла. Што повеќе? ETMONEY дава БЕСПЛАТЕН ЗАВРШЕН пристап за ограничено време!

Инвестирајте во заеднички фондови, купувајте осигурување, позајмуваат пари 24 * 7 со CreditLine, и повеќе со ETMONEY сега!

Прашањата за пари сега се едноставни со мобилната апликација ETMONEY -
1. Расте вашите пари - Инвестирајте во нула комисија директни взаемни фондови преку lumpsum или SIP! ETMONEY ви овозможува да инвестирате во директни заеднички фондови на сите друштва за заеднички фондови со само една единствена регистрација. Добијте инстант без хартија KYC за 2 минути, и пристап до богати согледувања и стручни совети за избор и инвестирање во најдобро портфолио на заеднички фондови за себе. Ние нудиме 400 + врвни взаемни фондови од големите АМЦ во Индија, како Реаланс заеднички фонд, ВБИ заеднички фонд, Котак заеднички фонд, Мотилал Освал, Мираи Асет за да именува неколку.
2. Smart Deposit - Инвестирајте во ликвидни средства за да добиете подобар и стабилен принос. Започнете со инвестиции колку што е РС. 500 и да се повлече во секое време, насекаде без заклучување.
3. Smart Solutions - Нема потреба за истражување и избор на поединечни инвестициски фондови! Инвестирајте во решенија за директни инвестициски фондови кои се врзани со врвни решенија, разгледани од нашите експерти врз основа на вашиот ризичен профил и инвестициски хоризонт. Решенија за секоја финансиска цел од врвни АМЦ, како што е SBI взаемниот фонд, Релеанс фонд за заем, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund итн.
а) Агресивно решение - Инвестирајте во агресивни средства со средна и мала капа со врвни перформанси за долгорочни цели како што се финансирање на образованието на вашето дете.
б) Урамнотежено решение - Инвестирајте во вистинска комбинација на големи капчиња и средни капаци, кои го балансираат растот и враќањето.
в) Безбедно решение - Инвестирајте во ликвидни средства за да добиете рамномерно и стабилно враќање кое нуди соодветна замена за банкарските депозити.
г) Решение за заштеда на даноците - Инвестирајте во фондовите на ЕЛСС за да добиете даночен надоместок под 80 ° C и подобро враќање од традиционалните опции за инвестирање.
4. CreditLine - Земете 24 * 7 кредитна картичка за моментален пристап на вашиот мобилен телефон. Пристап до пари секогаш кога ви треба. Клучни карактеристики вклучуваат флексибилна отплата, плаќаат камата само на искористената количина и повеќе.
5. Купи осигурување од врвни осигурителни компании.
6. Песна троши и сметки авто-магично!

Карактеристики на апликацијата:
• Највисоки АМЦ да купуваат директни инвестициски фондови од - Релеанс фонд за заем, Мотилал Освал, Взаемна фонд на ВБИ итн.
• Земете однапред одобрен кредит за да добивате пари кога сакате од апликацијата со флексибилни планови за отплата.
• Следете ги вашите МФ инвестиции на едно место со ажурирања во реално време
• Инвестирајте во Smart Solutions без да имате проблеми со изборот на заеднички фонд
• Започнете со SIP или инвестирајте lumpsum според вашите MF инвестициски потреби
• Инвестирајте во тековниот заеднички фонд со SmartDeposit и добијте подобри резултати од FD со 24 * 7 повлекување објект
• НИР (освен САД, Канада и ЕУ) исто така можат да инвестираат во Топ заеднички фондови во Индија
• Инвестирајте во најдобрите ELSS заеднички фондови за да заштедите данок.
• Купи осигурување на живот, осигурување на автомобили и осигурување на две тркала без документи


* Upto ₹ 25 lakh повеќе е индикативно и се заснова на проектираната вредност на инвестициите преку месечен SIP од ₹ 5,000 кој трае 25 години, под претпоставка дека годишниот принос од 14% од Директниот план на шемата за взаемни фондови во висина-а-vis 12,5% од истиот Редовен план на Шемата.
Прочитајте повеќе
4,5
Вкупно 50.565
5
4
3
2
1
Се вчитува...

Што е ново

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
Прочитајте повеќе

Дополнителни информации

Ажурирано
18 септември 2018
Големина
21M
Инсталации
1.000.000+
Тековна верзија
3.1.1.13
Потребен е Android
4.0.3 и понова
Оцена на содржината
Интерактивни елементи
Корисничка интеракција, Споделува информации
Понудено од
Times Internet Limited
Програмер
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleУслови на користење на сајтотПриватностПрограмериИзведувачиЗа Google|Локација: Соединети Американски ДржавиЈазик: македонски
Со купување на ставкава, работите со Google Payments и се согласувате со Условите на користење и Известувањето за приватност на Google Payments.