ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

എല്ലാവർക്കും
55,892
Google വിവർത്തനമുപയോഗിച്ച് വിവരണം മലയാളം (ഇന്ത്യ) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണോ?വിവരണം തിരികെ ഇംഗ്ലീഷ് (യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY LoanPass, get instant loans without any hassles.
✛ It's your lifetime pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
ഒറ്റത്തവണ പണം മാനേജർ: SIP, മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ലോണുകൾ & ക്രെഡിറ്റ് എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരിടം.

ETMONEY എന്നത് നിങ്ങളുടെ പണം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നു ഒരു വിപുലമായ എസ്എംഎസ് ബേസ്ഡ് മണി മാനേജർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം, SIP, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും ബില്ലുകളും ഒരു ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക, കൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഒരു ഓഫ്ലൈൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാതെ തൽക്ഷണ വായ്പകളും ക്രെഡിറ്റുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും ബില്ലുകളും ട്രാക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ ബാങ്കുകളിലെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും സ്വപ്രേരിതമായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക
✛ എല്ലാ ചെലവഴികളും മാനുവൽ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം, യാത്ര, ഷോപ്പിംഗ് മുതലായവയെ നന്നായി വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബില്ലുകളും, ഇഎംഐകളും, എസ്ഐപിമാരും, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്മെന്റുകൾ ഒരിടത്ത്. സ്മാർട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത തീയതികൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക & വൈകി ഫീസ് സൂക്ഷിക്കുക.

മ്യൂച്ച്വല് ഫന്ഡ് - എല്ലാ മ്യൂച്ചല് ഫണ്ട് എസ്ഐഐപ്പും ഒരൊറ്റ മേല്ക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും കണ്ടെത്തുക!

നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ഫണ്ട് നിക്ഷേപം മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധോപദേശം നൽകുന്നതിനായി ഇ.ടി.എം.ഒ. മാത്രമല്ല, അദ്വിതീയ SMS ട്രാക്കിംഗ് വഴി ആപ്ലിക്കേഷനു പുറത്തുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഒറ്റ വിളംബര വീക്ഷണം ലഭിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
1000 സൗജന്യ സീറോ-കമ്മീഷൻ, നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പൂർണമായും സൗജന്യമായി, പരിധിയില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ
നിങ്ങളുടെ പണം SIP ൽ നിക്ഷേപിച്ച് മാസത്തിൽ 100 ​​രൂപ വരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണം വർധിപ്പിക്കാം
2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പേപ്പർലെസ് കെവൈസി നേടുക
✛ ഒരിക്കൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ മികച്ച ഇൻസൈറ്റുകൾ, വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും താരതമ്യം ചെയ്യുക
ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒരു മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രത്യേക എസ്എംഎസ് ട്രാക്കിംഗ്
സ്മാർട്ട് മണി സേവിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ്
നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലിനും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു
SmartDeposit കൂടുതൽ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ മെച്ചപ്പെട്ട & സുസ്ഥിരമായ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് ദ്രാവക ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. തൽക്ഷണ പിൻവലിക്കൽ സൗകര്യം 24/7, 365 ദിവസം ലഭ്യമാണ്
ടാക്സ് സേവിംഗ് ഇഎൽഎസ്എസ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷ്വറൻസ് വഴി നിങ്ങളുടെ നികുതി സേവിംഗ്സ് പരമാവധി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷനുകൾ ഒറ്റത്തവണ 3 നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ വൈവിദ്ധ്യമുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

തൽക്ഷണ കടങ്ങളും ക്രെഡിറ്റുകളും
മാസാവസാനമോ അല്ലാത്തതോ ആയ ചെലവുകൾമൂലം നിങ്ങൾ കുറച്ചു പണമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ETMONEY വായ്പാപത്രം കൊണ്ട് മൂടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തത്കാലം വായ്പയെടുക്കാതെ തന്നെ വായ്പ നേടുക.
Rec ആവർത്തിക്കുന്നതും തൽക്ഷണ വായ്പകളുമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളി
പൂർണ്ണമായും കടലാസ് വായ്പാ അപേക്ഷ
Rs രൂ. 3,000 രൂപ വരെ. 5,00,000
നിങ്ങളുടെ സൌകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരികെ നൽകുക
Used ഉപയോഗിച്ച തുകയിൽ മാത്രം പലിശ മാത്രം നൽകുക

എന്തുകൊണ്ട് ETMONEY?
സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒന്നിലധികം സുരക്ഷ തരങ്ങൾ
✛ വ്യക്തിഗത അപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് അനധികൃതമായി ആക്സസ് തടയുന്നു
✛ 256-ബിറ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ, SSL പിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഡാറ്റ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു
ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് സുരക്ഷാ നടപടികളുള്ള സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സെന്റർ
Personal വ്യക്തിഗത എസ്എംഎസ്, പാസ്വേഡുകൾ, ഒ പി ടിടി മുതലായ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ ഒരിക്കലും ആക്സസ് ചെയ്യാനാവില്ല

ട്രാക്ക് ചെലവുകൾ, എസ്ഐപി, കൂടാതെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങളിൽ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൽക്ഷണ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ മുതൽ എടിഎംഒഇ ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ മണി മാനേജർ ആപ് ആണ്.

ഇന്ന് ETMoney ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ആരംഭിക്കുക!
കൂടുതൽ വായിക്കുക

പുനരവലോകനങ്ങള്‍

അവലോകന നയം
4.5
മൊത്തം 55,892
5
4
3
2
1
ലോഡുചെയ്യുന്നു...

പുതിയതെന്ത്

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

We're all ears for your feedback. Please write to us at product@etmoneycare.com so that we could discuss.
കൂടുതൽ വായിക്കുക

കൂടുതൽ വിവരം

അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു
2018, നവംബർ 19
വലുപ്പം
27M
ഇൻസ്‌റ്റാളുകൾ
1,000,000+
നിലവിലെ പതിപ്പ്
3.1.4.15
Android ആവശ്യമാണ്
4.1, ഒപ്പം പുതിയതും
ഉള്ളടക്ക റേറ്റിംഗ്
എല്ലാവർക്കും
സംവേദനാത്മക ഘടകങ്ങൾ
ഉപയോക്തൃ ഇടപെടൽ, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു
നൽകുന്നത്
Times Internet Limited
ഡെവലപ്പർ
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 Googleസൈറ്റിന്റെ സേവന നിബന്ധനകൾസ്വകാര്യതഡെവലപ്പർമാർആർട്ടിസ്റ്റുകൾGoogle-നെ കുറിച്ച്|ലൊക്കേഷൻ: അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾഭാഷ: മലയാളം
ഈ ഇനം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ Google Payments-മായി ഇടപാട് നടത്തുകയും Google Payments സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.