Sony | Music Center (SongPal)

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

- The center for all music lovers -
Do you want to fully enjoy music whether at home or out and about?
Then this Sony app is exactly what you've been waiting for.
The Sony l Music Center app will singlehandedly enable you
to listen to Hi-Res sound sources in the excellent audio quality.
You can also connect to other Sony audio devices to play music in the
best possible sound field, with the settings optimized for each individual device.

SongPal has been renewed to Sony | Music Center. Devices that were compatible with SongPal are compatible with Sony | Music Center as well.
To use the control function of audio devices, an audio device compatible with Sony | Music Center is required.
Please check if your audio products are compatible with Sony | Music Center from our support site.

Main Feature
You can playback music including Hi-Res tracks on your smartphone.
Play the music contents from CD, USB, and Smartphone.
Access music by browsing or searching music folders stored on your computer or NAS drive thru network(DLNA)*.
You can set Multi-room, Surround, Stereo wirelessly with multiple speakers.*
Change the setting on the audio device, such as Equalizer, Sleep Timer, Network* and so on.
*Limited to compatible devices.

Note
This app does not support Atom™ processor-based mobile devices.
With the update to ver.5.2, Music Center will no longer be compatible with STR-DN850/STR-DN1050/ICF-CS20BT/XDR-DS21BT.
Some features may not be supported by certain devices.
Some functions and services may not be supported in certain regions/countries.
Please make sure to update Sony | Music Center to the latest version.

Sony | Music Center confirm the permission below.

[Device & app history]
-retrieve running apps
Check if Sony | Music Center is running and launch Sony | Music Center automatically when connecting to the compatible devices or performing the initial setup.
[Contacts]
-read your contacts
While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center read your SMS and search your contacts by the voice command.
[SMS]
-send SMS messages
-receive text messages (SMS)
-read your text messages (SMS or MMS)
While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center read and send the text messages.
[Photos/Media/Files]
-test access to protected storage
[Microphone]
-record audio
Use the microphone when performing voice operation.
[Wi-Fi connection information]
-view Wi-Fi connections
[Device ID & call information]
-read device status and identity
While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center check the call status so as not to read text message during calling..
- Centrum pre všetkých milovníkov hudby -
Chcete si plne vychutnať hudbu doma aj mimo?
Aplikácia Sony je presne to, na čom ste čakali.
Aplikácia Sony l Music Center vám umožní jednoducho
počúvajte zvukové zdroje Hi-Res s vynikajúcou kvalitou zvuku.
Môžete sa tiež pripojiť k iným zvukovým zariadeniam spoločnosti Sony na prehrávanie hudby v priečinku
najlepšie možné zvukové pole s optimalizovanými nastaveniami pre každé jednotlivé zariadenie.

SongPal bol obnovený v spoločnosti Sony | Hudobné centrum. Zariadenia kompatibilné so zariadením SongPal sú kompatibilné so spoločnosťou Sony | Hudobné centrum tiež.
Ak chcete použiť ovládacie funkcie zvukových zariadení, zvukové zariadenie kompatibilné so Sony | Hudobné centrum je vyžadované.
Skontrolujte, či sú vaše zvukové produkty kompatibilné so spoločnosťou Sony | Centrum hudby z našej stránky podpory.

Hlavná prednosť
Môžete prehrávať hudbu vrátane skladieb Hi-Res na vašom smartfóne.
Prehrávanie hudobného obsahu z disku CD, USB a Smartphone.
Prístup k hudbe prehliadaním alebo vyhľadávaním hudobných priečinkov uložených v počítači alebo prostredníctvom jednotky NAS cez sieť (DLNA) *.
S viacerými reproduktormi môžete bezdrôtovo nastaviť viac miestností, priestor, stereo. *
Zmeňte nastavenie zvukových zariadení, ako je napríklad ekvalizér, časovač vypnutia, sieť * atď.
* Obmedzené na kompatibilné zariadenia.

Poznámka
Táto aplikácia nepodporuje mobilné zariadenia založené na procesore Atom ™.
Pri aktualizácii na ver.5.2 nebude Hudobné centrum kompatibilné so STR-DN850 / STR-DN1050 / ICF-CS20BT / XDR-DS21BT.
Niektoré funkcie nemusia byť podporované určitými zariadeniami.
Niektoré funkcie a služby nemusia byť v určitých regiónoch / krajinách podporované.
Nezabudnite aktualizovať spoločnosť Sony | Hudobné centrum na najnovšiu verziu.

Sony | Centrum hudby potvrdí nižšie uvedené povolenie.

[História zariadení a aplikácií]
- spúšťanie bežiacich aplikácií
  Skontrolujte, či Sony | Hudobné centrum beží a spustite Sony | Hudobné centrum automaticky pri pripájaní k kompatibilným zariadeniam alebo pri vykonávaní počiatočného nastavenia.
[Kontakty]
- prečítajte si svoje kontakty
 Zatiaľ čo Sony Hudobné centrum sa pripája k autorádiu Sony | Centrum hudby číta SMS správu a vyhľadá vaším kontaktom prostredníctvom hlasového povelu.
[SMS]
-posielanie SMS správ
-získať textové správy (SMS)
- prečítajte si textové správy (SMS alebo MMS)
 Zatiaľ čo Sony Hudobné centrum sa pripája k autorádiu Sony | Centrum hudby číta a odosiela textové správy.
[Photos / Media / Files]
- najlepší prístup k chránenému úložisku
[Mikrofón]
nahrávať zvuk
 Pri používaní hlasového ovládania používajte mikrofón.
[Informácie o pripojení k sieti Wi-Fi]
Wi-Fi pripojenie
[Device ID & call information]
- stav a totožnosť zariadenia
 Zatiaľ čo Sony Hudobné centrum sa pripája k autorádiu Sony | Centrum hudby kontroluje stav hovoru tak, aby počas hovoru nemohol čítať textovú správu.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,0
Celkove 32 945
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Improving on the quality of operation.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
24. júla 2019
Veľkosť
54M
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
5.13.1
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
Vývojár
2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo. 141-8610 Japan
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.