Insight Timer - Free Meditation App

За всички възрасти
20 804
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Insight Timer is the most popular free meditation app with 3 million meditators and more free content than any other app.

FREE FEATURES
- Stream 8,000 guided meditations
- Stream 1,000 music tracks
- The world's most popular meditation Timer
- Follow 1,600 meditation teachers and 500 Topics
- 5,000 discussion groups
- Stats and milestones for tracking your progress
- Device syncing

* * * * * * * * * *

WHY PEOPLE PREFER INSIGHT TIMER
- More free content than any other app
- Help with Sleeping
- Dealing with Anxiety and Stress
- Getting through Recovery and Addictions
- Achieving higher levels of Self-love and Compassion
- A worldwide community of meditators

* * * * * * * * * *

PAID FEATURE - OFFLINE MODE
Monthly: $2.99/month

We have one optional in-app subscription for US $2.99/month

- Listen offline (download guided meditations to your device)
- Repeat mode
- Fast forward and Rewind
- Pick-up where you left off

Your subscription will automatically renew at the end of each term and your credit card will be charged through your Play Store account. You can turn off auto-renew at any time from your Play Store account settings, but refunds will not be provided for unused portions of the term. These prices are for United States customers. Pricing in other countries may vary and actual charges may be converted to your local currency depending on the country of residence.

If you have any questions please send an email help@insight.co (not .com).

Privacy Policy - https://insighttimer.com/privacypolicy
Terms and Conditions - https://insighttimer.com/terms
Insight Timer е най-популярното приложение за безплатна медитация с 3 милиона медитатори и по-безплатно съдържание от всяко друго приложение.

Безплатни функции
- Потопете 8 000 ръководни медитации
- Потопете се на 1000 музикални парчета
- Най-популярният таймер за медитация в света
- Следвайте 1600 медитационни учители и 500 теми
- 5 000 дискусионни групи
- Статистики и основни етапи за проследяване на напредъка ви
- Синхронизиране на устройството

* * * * *

ЗАЩО ХОРА ПРЕДОСТАВЯ ТАЙМЕР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
- Повече безплатно съдържание от което и да е друго приложение
- Помощ за спането
- Справяне с тревожност и стрес
- Запознаване с възстановяването и зависимостите
- Постигане на по-високи нива на самолюбие и състрадание
- Световна общност от медитиращи

* * * * *

ПЛАТЕН ФУНКЦИЯ - ОФЛАЙН РЕЖИМ
Месечно: 2,99 лв. / Месец

Имаме един допълнителен абонамент в приложение за 2,99 лв. / Месец

- Слушайте офлайн (свалете ръководни медитации на устройството си)
- Режим на повторение
- Бързо напред и назад
- Вземи от мястото, където си тръгнал

Абонаментът Ви автоматично ще се подновява в края на всеки период и кредитната ви карта ще бъде таксувана чрез профила ви в Google Play Магазин. Можете да изключите автоматичното подновяване по всяко време от настройките на профила си в Google Play Магазин, но не се възстановяват суми за неизползвани части от този термин. Тези цени са за клиенти в САЩ. Ценообразуването в други държави може да варира и действителните такси могат да бъдат преобразувани в местната ви валута в зависимост от държавата на пребиваване.

Ако имате въпроси, моля, изпратете имейл help@insight.co (не .com).

Декларация за поверителност - https://insighttimer.com/privacypolicy
Общи условия - https://insighttimer.com/terms
Прочетете повече
4,6
Общо 20 804
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Fixed push notifications not showing up for some devices
Fixed stats not showing up for some users
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
19 септември 2018 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Споделя местоположението, Дигитални покупки
Продукти в приложението
1,99 щ.д. – 35,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Insight Network Inc
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.