Insight Timer - Free Meditation App

Per a tots els públics
35.327
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

* Apps of the Year Winner - TIME magazine and Womens Health *
* More time is spent meditating on Insight Timer than all other meditation apps *
* Happiest App in the World - Tristan Harris *

The number 1 free meditation app. Guided meditations and talks led by the world's top meditation and mindfulness experts, neuroscientists, psychologists and teachers from Stanford, Harvard, the University of Oxford and more. Music tracks from world-renowned artists. Join millions learning to meditate on Insight Timer to help calm the mind, reduce anxiety, manage stress, sleep deeply and improve happiness.

With 10+ new free guided meditations added daily, more meditation is practiced on Insight Timer than anywhere else. Great for both beginners and experienced practitioners.

FREE FEATURES:
* Thousands of guided meditations
* Select by time for short meditations when on the go, helping you to build a simple daily habit
* Thousands of music tracks and ambient sounds to calm the mind, focus, sleep better and relax
* The world's most popular meditation Timer
* Follow your favourite teachers
* Thousands of discussion groups and community features
* Stats and milestones for tracking your progress

Browse popular topics including:
* Sleep deeply
* Dealing with Anxiety and Reducing Stress
* Getting through Recovery and Addictions
* Self-love and Compassion
* Focus and Concentration
* Leadership
* Better Relationships
* Loving-Kindness
* And much more..

Join leading meditation teachers and musicians including:
* Tara Brach, Ph.D, founder of Insight Meditation Community of Washington
* Mark Williams, Emeritus Professor at Oxford University
* Jack Kornfield, Dartmouth, co-founder of the Insight Meditation Society alongside fellow Insight Timer teachers Sharon Salzberg, and Joseph Goldstein of Columbia
* Sam Harris, Stanford; author, philosopher, neuroscientist, and podcast host
* Gil Fronsdal, Ph.D. at Stanford University
* Ram Das aka Dr Richard Alpert, Doctorate at Stanford and Harvard University teacher
* Sadhguru, Indian yogi, founder of non-profit Isha Foundation
* Mooji, disciple of Papaji, and devotee of the master Ramana Maharshi
* Moby, international recording artist, DJ, record producer, singer, songwriter
* As well as Sarah Blondin, Mary Maddux, Ajahn Achalo, Melissa Ambrosini, Bodhipaksa, Jonathan Lehmann, Jennifer Piercy, Bethany Auriel-Hagan, Kate James and many more..

Practice the following meditation types:
* Secular Mindfulness
* Buddhist Mindfulness
* Zen
* Insight Meditation
* Vipassana
* MBSR
* Walking Meditation
* Breathing Meditation
* Kundalini Yoga
* Metta
* Advaita Vedanta
* And many more..

Join community groups for:
* Beginners
* Poetry
* Atheism
* Christianity
* Hinduism
* Transcendental Meditation
* And many more..

PAID FEATURE - INSIGHT PREMIUM MEDITATION

We have one optional in-app subscription.

* The Daily Insight
* Insight Courses
* Night Mode
* Listen offline (download guided meditations to your device)
* Advanced Player (Repeat mode, Fast forward and Rewind, Pick-up where you left off)
* High Quality audio

The subscription is available annually for US$59.99/year, or monthly for US$9.99/month. Payment will be charged through your Google Play account at confirmation of purchase, and will automatically renew at the end of each term unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period. You can turn off auto-renew at any time from your Google Play account settings, but refunds will not be provided for unused portions of the term. Prices and currency will vary by location. Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription, where applicable. The subscription will renew at the same cost.

If you have any questions please send an email help@insight.co (not .com).

Privacy Policy - https://insighttimer.com/privacypolicy
Terms and Conditions - https://insighttimer.com/terms
* Aplicacions del guanyador de l'any - Revista TIME i Salut de les dones *
* Més temps es gasta meditant en el temporitzador Insight que totes les altres aplicacions de meditació *
* L'aplicació més feliç del món - Tristan Harris *

L'aplicació gratuïta de meditació número 1. Les meditacions i les converses guiades pels principals experts en meditació i consciència del món, neurocientífics, psicòlegs i professors de Stanford, Harvard, la Universitat d'Oxford i més. Pistes de música d'artistes de renom mundial. Uneix-te a milions d'aprenents a meditar en el temporitzador Insight per ajudar a calmar la ment, reduir l'ansietat, controlar l'estrès, dormir profundament i millorar la felicitat.

Amb 10 + noves meditacions guiades gratuïtes afegides diàriament, es practica més meditació en el temporitzador Insight que en cap altre lloc. Ideal per a principiants i professionals experimentats.

CARACTERÍSTIQUES GRATUÏTS:
* Milers de meditacions guiades
* Seleccioneu per temps per a meditacions curtes quan estiguis en moviment, ajudant-te a construir un hàbit diari senzill
* Milers de temes musicals i sons ambientals per calmar la ment, concentrar-se, dormir millor i relaxar-se
* El temporitzador de meditació més popular del món
* Seguiu els vostres professors preferits
* Milers de grups de discussió i funcions de la comunitat
* Estadístiques i fites per al seguiment del vostre progrés

Exploreu temes populars, inclosos:
* Dormir profundament
* Manejar l'ansietat i reduir l'estrès
* Obtenció de recuperació i addiccions
* L'amor propi i la compassió
* Enfocament i concentració
* Lideratge
* Millors relacions
* Amant-bondat
* I molt més..

Uniu-vos als principals professors i músics de la meditació:
* Tara Brach, Ph.D., fundadora de la comunitat de meditació Insight de Washington
* Mark Williams, professor emèrit de la Universitat d'Oxford
* Jack Kornfield, Dartmouth, cofundador de la Societat de Meditació Insight, juntament amb els professors de Tim Insight Timer Sharon Salzberg i Joseph Goldstein de Columbia
* Sam Harris, Stanford; autor, filòsof, neurocientífic i podcaster
* Gil Fronsdal, Ph.D. a la Universitat de Stanford
* Ram Das aka el Dr Richard Alpert, doctor en Stanford i professor de la Universitat de Harvard
* Sadhguru, yogi indi, fundador de la Fundació Isha sense ànim de lucre
* Mooji, deixeble de Papaji, i devot del mestre Ramana Maharshi
* Moby, artista de gravació internacional, DJ, productor de discos, cantant i compositor
* A més de Sarah Blondin, Mary Maddux, Ajahn Achalo, Melissa Ambrosini, Bodhipaksa, Jonathan Lehmann, Jennifer Piercy, Bethany Auriel-Hagan, Kate James i molts més ...

Practica els següents tipus de meditació:
* Atenció secular
* Comprensió budista
* Zen
* Insight Meditation
* Vipassana
* MBSR
* Meditació caminant
* Meditació respiratòria
* Kundalini Ioga
* Metta
* Advaita Vedanta
* I molts més..

Uniu-vos a grups de comunitat per a:
* Principiants
* Poesia
* Ateisme
* Cristianisme
* Hinduisme
* Meditació transcendental
* I molts més..

CARACTERÍSTIQUES PAGADES: INSIGHT MEDITATION PREMIUM

Tenim una subscripció opcional a l'aplicació.

* The Daily Insight
* Cursos de coneixement
* Mode nocturn
* Escolteu fora de línia (baixeu les meditacions guiades al vostre dispositiu)
* Reproductor avançat (mode de repetició, avanç ràpid i reenviament, recollida en el qual heu deixat)
* Àudio d'alta qualitat

La subscripció està disponible anualment per US $ 59.99 / any, o mensualment per US $ 9.99 / mes. El pagament es cobrarà a través del vostre compte de Google Play en la confirmació de la compra i es renovarà automàticament al final de cada terme, tret que la renovació automàtica estigui desactivada almenys 24 hores abans del final del període actual. Podeu desactivar la renovació automàtica en qualsevol moment des de la configuració del vostre compte de Google Play, però no es proporcionaran reemborsaments per a les parts no utilitzades del terme. Els preus i la moneda variaran segons la ubicació. Qualsevol part sense utilitzar un període de prova gratuït, si s'ofereix, es perdrà quan l'usuari adquireixi una subscripció, si escau. La subscripció es renovarà al mateix cost.

Si teniu alguna pregunta, envieu un correu electrònic help@insight.co (no .com).

Política de privadesa - https://insighttimer.com/privacypolicy
Termes i condicions - https://insighttimer.com/terms
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,7
35.327 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

- New Sleep Page
- Fixes registration issue with some users
- Fixes empty profile issue with some users
- Other bug fixes
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
20 de juny de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
1.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Comparteix la ubicació, Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
1,99 USD - 59,99 USD per cada element
Oferta per
Insight Network Inc
Desenvolupador
Pier 1, Bay 2 San Francisco CA 94111 US
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.