FINAL FANTASY VII

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

------------------------------------------------------
Note:
- As this application is very large, it will take some time to download.
- This application takes up around 2GB of memory. Over 4GB of free space is required to download it, so make sure that ample spare memory is available before attempting to do so.
------------------------------------------------------
===============
[Read before playing]

See the help page for how to trigger the special match while using the "MAX Stats" option.

Depending on the terrain and timing of the action, the buggy, submarines, airships, and other modes of transportation may cease to move when the player embarks or disembarks. Currently, the only fix is to restart the game from a data file saved before the bug occurred. We recommend saving frequently and/or utilizing multiple save files. This bug occurs most often when players embark or disembark while extremely close to the terrain, as well as during time-sensitive activities for events.

Please note that the game will not save automatically when escaping from a battle on the world map, even if the Auto Save function is set to the ON setting.
===============

[Applicable devices]

Check the URL below to see which devices are optimal for gameplay. Please note that even those devices listed may have speed issues or bugs depending on the user's specifications. Not all working devices have been tested with the app. The list will be updated as more devices are confirmed.

We cannot guarantee the app's functionality on devices other than those listed below.

www.jp.square-enix.com/ff7sp/en/device.html

[Applicable OS]
Android 4.2 and up

The smash hit RPG: Final Fantasy VII, which has sold over 11,000,000 units* worldwide, finally arrives on Android!
*Total includes both packaged sales and downloads.

The first Final Fantasy to feature 3D backgrounds and CG movie scenes, this dramatic tale continues to be loved by numerous fans around the world. Battle stages also appear in full 3D for the first time, bringing an even greater sense of awe and spectacle to combat!

Customize your characters in any way you like using the fantastic “material” system that allows endless combinations of spells and abilities.

This product is a port based on Final Fantasy VII for PC (No changes or additions have been made to the story).


Story

With its unshakeable monopoly over Mako energy production, the evil Shinra Electric Power Company holds tight to the reigns of world power.
One day, a Mako reactor serving the sprawling metropolis of Midgar is attacked and destroyed in a bombing raid by a revolutionary group calling themselves Avalanche.
Cloud Strife, a former member of Shinra’s elite “Soldier” unit takes part in the raid as a mercenary hired by Avalanche and sets events in motion that will draw him and his friends into an epic struggle for the fate of the planet itself…

Android ver. Feature

- Play using a simple and comfortable virtual controller designed not to obscure the action, choosing between virtual analogue or fixed 4-way digital control pad options. The opacity of on-screen controls can also be adjusted from the Config Menu.

- Two new features to make play easier and more convenient!
Android edition also includes an option to turn enemy encounters off on the world and area maps (will not skip event battles) and a Max Stats command to become all-powerful in the blink of an eye.


Major game controls

Movement: Virtual joypad (Select between analogue and digital modes)
Menu navigation: Fixed digital buttons
Confirm: A button
Cancel: B button
Open menu: Y button
-------------------------------------------------- ----
Poznámka:
- Keďže je táto aplikácia veľmi rozsiahla, sťahovanie bude nejaký čas trvať.
- Táto aplikácia zaberá asi 2 GB pamäte. Na jeho stiahnutie je potrebných viac ako 4 GB voľného miesta, preto sa pred pokusom o to uistite, že máte k dispozícii dostatok voľnej pamäte.
-------------------------------------------------- ----
===============
[Prečítajte si pred prehrávaním]

Na stránke pomocníka nájdete informácie o tom, ako spustiť špeciálnu zhodu pri použití možnosti „MAX Štatistika“.

V závislosti od terénu a načasovania akcie sa môžu kočíky, ponorky, vzducholode a iné spôsoby prepravy prestať pohybovať, keď sa hráč nalodí alebo vystúpi. Momentálne je jedinou opravou reštartovať hru z dátového súboru uloženého pred výskytom chyby. Odporúčame vám často ukladať a / alebo využívať viac ukladacích súborov. Táto chyba sa vyskytuje najčastejšie, keď sa hráči nalodia alebo vystúpia, keď sú extrémne blízko k terénu, ako aj počas časovo citlivých aktivít pri udalostiach.

Vezmite prosím na vedomie, že hra sa neuloží automaticky pri úteku z bitky na mape sveta, aj keď je funkcia automatického ukladania nastavená na nastavenie ZAPNUTÉ.
===============

[Použiteľné zariadenia]

Ak chcete zistiť, ktoré zariadenia sú pre hranie hier optimálne, skontrolujte webovú adresu uvedenú nižšie. Upozorňujeme, že aj uvedené zariadenia môžu mať problémy s rýchlosťou alebo chyby v závislosti od špecifikácií používateľa. Nie všetky pracovné zariadenia boli testované pomocou aplikácie. Zoznam sa aktualizuje po potvrdení ďalších zariadení.

Nemôžeme zaručiť funkčnosť aplikácie na iných zariadeniach, ako sú uvedené nižšie.

www.jp.square-enix.com/ff7sp/en/device.html

[Príslušné OS]
Android 4.2 a novší

Rozbitý hit RPG: Final Fantasy VII, ktorý predal viac ako 11 000 000 kusov * po celom svete, konečne príde na Android!
* Spolu zahŕňa predaj aj sťahovanie.

Prvý dramatický film Final Fantasy, ktorý obsahuje 3D pozadie a filmové scény CG, tento dramatický príbeh naďalej milujú mnohí fanúšikovia z celého sveta. Bojové fázy sa prvýkrát objavujú aj v plnom 3D, čo prináša ešte väčší zmysel pre úctu a podívané na boj!

Prispôsobte si svoje postavy akýmkoľvek spôsobom pomocou fantastického „materiálu“ systému, ktorý umožňuje nekonečné kombinácie kúziel a schopností.

Tento produkt je port založený na Final Fantasy VII pre PC (v príbehu neboli vykonané žiadne zmeny ani doplnenia).


príbeh

So svojím neotrasiteľným monopolom na výrobu energie spoločnosti Mako sa zlá spoločnosť Shinra Electric Power Company pevne drží vládnutia svetovej moci.
Jedného dňa je revolučná skupina nazývaná Avalanche napadnutá a zničená reaktorom Mako slúžiacim rozľahlej metropole Midgaru.
Cloud Strife, bývalý člen elitnej jednotky Shinra „Soldier“, sa zúčastňuje razie ako žoldnier, ktorého najala Avalanche, a uvádza do pohybu udalosti, ktoré ho a jeho priateľov vtiahnu do epického boja o osud samotnej planéty ...

Android ver. vlastnosť

- Hrajte pomocou jednoduchého a pohodlného virtuálneho ovládača navrhnutého tak, aby nezakrývalo akciu, výberom z možností virtuálneho analógového alebo pevného štvorcestného digitálneho ovládacieho panela. Nepriehľadnosť ovládacích prvkov na obrazovke sa dá nastaviť aj v ponuke Config Menu.

- Dve nové funkcie, ktoré uľahčujú a uľahčujú hru!
Edícia Android obsahuje aj možnosť vypnúť nepriateľské stretnutia na mapách sveta a oblasti (nevynechá bitky udalostí) a príkaz Max Stats sa stane všemocným v okamihu oka.


Hlavné ovládacie prvky hry

Pohyb: Virtuálna klávesnica (vyberte medzi analógovým a digitálnym režimom)
Navigácia v ponuke: Pevné digitálne tlačidlá
Potvrdenie: Tlačidlo
Tlačidlo Zrušiť: B.
Otvorte menu: Y tlačidlo
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,3
Celkove 8 556
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

The issue regarding the app not working properly on certain Android devices with operating systems 7.0 and higher has been improved.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Môže sa zdieľať. Ďalšie informácie
Aktualizované
1. marca 2018
Veľkosť
37M
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
1.0.29
Vyžaduje Android
4.2 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Krviprelievanie, Fantazijné násilie, Jazyk, Témy s miernym sexuálnym podtextom
Od predajcu
SQUARE ENIX Co.,Ltd.
Vývojár
東京都新宿区新宿6-27-30 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8430, Japan
©2020 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.