Night Light Pro: Blue Light Filter, Night Mode

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

Do you have trouble sleeping after using your mobile?

Do your eyes feel strained after using your mobile?

We have the best solution for your eyes! Say goodbye to eye strain.

This strain is because of the harmful blue light emitted by the screens. Blue light from your phone screen causes digital eye strain as the the eyes are not very efficient at blocking bluelight. Eye strain damages your eyes and causes pain in the eyeballs. Your eyes are sensitive to blue light emitted by the device screen and get strained after a long usage of phone.

This bluelight from your screens keeps you awake and doesn’t let you sleep easily. Exposure to blue light before sleep disturbs your natural circadian rhythm (sleeping cycle) and causes inability to fall asleep. Use Night Light to reduce blue light from your device screen and get a better sleep. It is scientifically proven that reducing blue light improves sleep quality.

Night light is a bluelight filter that blocks the harmful bluelight from your device and relieves your eyes from eye strain and let’s you have a good night’s sleep. No more hurting to the eyeballs!

Love reading before sleep? Use Night Light's night mode while reading before bed time for a better reading experience. Experience the magic of twilight. Twilight is the color of soft glowing light from the sky which you see during the sunset.

No need to open the app, tweak settings from anywhere without interrupting your work. Just press the adjust icon from the notification to adjust:-
● Filter color
● Filter intensity
● Screen Dimmer intensity

Must have seen the Night Shift on the iPhone? Well, now see this. Best of android, with all the features you’ll ever need. The best night mode app for Android.

FEATURES:

● Eye protection from harmful blue light.
Night light provides protection to your eyes by softening the harmful lights of your screen creating a twilight effect. What is twilight effect? Twilight is the color of soft glowing light from the sky. This saves your eyeballs from the eye strain.

● Custom filter color selection.
Select the filter color which best suits your eyes. Custom filter options are provided with a slider to select from. Tweak the filter in the easiest way possible!

● Adjustable filter intensity.
Adjust the filter intensity which best suits your eyes. Keep in mind that higher intensities may result in higher saturation which may cause difficulty in reading texts.

● Built-in screen dimmer.
Adjust the dimmer to tweak the dimness of the device screen. Use the screen dimmer to dim the brightness of the device screen beyond default minimum brightness of the phone.

● Save battery power.
You might as well save some battery while you protect your eyes. That seems to be the best battery saver application ever!

● Very easy to use.
Night Light is the best bluelight filter that comes with a minimalistic UI which is very easy to use. Also there is a persistent notification from where you can tweak your settings without opening your app.

● Night Mode.
Using Night Light' night mode before bedtime provides a pleasant reading experience to your eyes. Night mode saves your eyes from strain while you read or browse.

● Schedule.
There is an option for you to set a schedule for the bluelight filter to start and stop automatically. Now, you don’t have to worry about switching on the filter yourself. Let us do the job!

● Available on Chromebooks.
One of very few bluelight filters available for chromebooks. Make the best use of the best bluelight filter on all your devices!
Máte problémy so spaním po použití mobilného telefónu?

Vaše oči sa cítia napäté po použití mobilného telefónu?

Máme najlepšie riešenie pre vaše oči! Rozlúčte sa s namáhaním očí.

Tento kmeň je spôsobený škodlivým modrým svetlom vyžarovaným obrazovkami. Modré svetlo z obrazovky telefónu spôsobuje digitálne očné napätie, pretože oči nie sú veľmi účinné pri blokovaní svetla. Očné napätie poškodzuje vaše oči a spôsobuje bolesť očí. Vaše oči sú citlivé na modré svetlo vyžarované obrazovkou prístroja a po dlhom používaní telefónu sa napnú.

Tento modrý svet z vašich obrazoviek vás udrží v bdelosti a nedovoľuje vám ľahko spať. Vystavenie modrému svetlu pred spánkom narúša váš prirodzený cirkadiánny rytmus (spánkový cyklus) a spôsobuje neschopnosť zaspať. Použite nočné svetlo na zníženie modrého svetla z obrazovky zariadenia a dosiahnutie lepšieho spánku. Je vedecky dokázané, že znižovanie modrého svetla zlepšuje kvalitu spánku.

Nočné svetlo je svetelný filter, ktorý zablokuje škodlivé svetlá z vášho prístroja a uvoľňuje oči pred namáhaním očí a dajte si dobrý spánok. Už viac neublížiť očné bulvy!

Láska čítanie pred spaním? Použite nočný režim Night Light počas čítania pred spaním, aby ste získali lepšie čítanie. Zažite kúzlo súmraku. Súmrak je farba jemného žiariaceho svetla z neba, ktoré vidíte počas západu slnka.

Nie je potrebné otvárať aplikáciu, upravovať nastavenia odkiaľkoľvek bez prerušenia vašej práce. Jednoducho stlačte ikonu úprav z upozornenia, aby ste upravili:
● Farba filtra
● Intenzita filtra
● Intenzita stmievania obrazovky

Musíte vidieť Night Shift na iPhone? No, teraz ho vidíte. Najlepšie z androidu so všetkými funkciami, ktoré budete niekedy potrebovať. Najlepšia aplikácia nočného režimu pre Android.

VLASTNOSTI:

● Ochrana očí pred škodlivým modrým svetlom.
Nočné osvetlenie poskytuje ochranu vašim oči tým, že zmäkčuje škodlivé svetlá obrazovky a vytvára efekt zaostrenia. Čo je efekt za súmraku? Súmrak je farba jemného žiariaceho svetla z neba. To šetrí oči z oka.

● Vlastný výber farby filtra.
Vyberte farbu filtra, ktorá najlepšie vyhovuje vašim očkám. Vlastné možnosti filtra sú vybavené posuvným ovládačom, z ktorého môžete vybrať. Optimalizujte filter čo najjednoduchším spôsobom!

● Nastaviteľná intenzita filtra.
Nastavte intenzitu filtra, ktorá najlepšie vyhovuje vašim očkám. Majte na pamäti, že vyššie intenzity môžu mať za následok vyššiu saturáciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri čítaní textov.

● Zabudovaná obrazovka stmieva.
Nastavte stmievač, aby ste vylepšili tmavosť obrazovky zariadenia. Použite stmievač obrazovky na zníženie jasu obrazovky zariadenia nad predvolený minimálny jas telefónu.

● Šetrite energiu batérie.
Môžete tiež ušetriť batériu, zatiaľ čo ochránite oči. Zdá sa, že je to najlepšia aplikácia na šetrenie batérie vôbec!

● Veľmi jednoduché použitie.
Nočné svetlo je najlepší svetelný filter, ktorý je dodávaný s minimalistickým používateľským rozhraním, ktoré je veľmi jednoduché. Taktiež existuje trvalé upozornenie, odkiaľ môžete upraviť nastavenia bez otvorenia aplikácie.

● Nočný režim.
Použitie nočného režimu nočného režimu pred spaním prináša do očí príjemné čítanie. Nočný režim šetrí oči z namáhania počas čítania alebo prehliadania.

● Plánovanie.
Môžete nastaviť rozvrh filtrovania modrého svetla na automatické spustenie a zastavenie. Teraz sa nemusíte obávať, že filter zapnete sám. Urobme to prácu!

● Dostupné v Chromebookoch.
Jeden z veľmi málo modrých filtrov dostupných pre Chromebooky. Najlepšie využiť najlepšie filtre na všetky vaše zariadenia!
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,2
Celkove 508
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Ďalšie informácie

Aktualizované
23. apríla 2019
Veľkosť
2,8M
Inštalácie
50 000+
Aktuálna verzia
19.4.24-paid
Vyžaduje Android
4.4 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Minimal Apps, Inc.
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.