Правен помощник

За всички възрасти
71

Функционалност:
• Документите са в PDF формат и се отварят свободно и извън приложението, вкл. препращат се с бутона СПОДЕЛИ.
• Документите се свалят от интернет и записват (кешират) в локална папка PravenPomoshtnik на ел. устройство. При повторно отваряне в приложението, документи се свалят повторно от интернет, само ако има намерена по-нова версия онлайн.
• Приложението изисква разрешение за достъп до паметта на ел. устройство за кеширане на документи и разрешение за набиране на телефони с оглед евентуален контакт по желание на потребителя с Адвокатска кантора „Трифонов“.

Раздели в приложението:
• Нормативни и др. актове - кодекси, закони, правилници, тарифи и др.
• Образци на документи - бланки, шаблони и формуляри
• Юридически статии и коментари на адвокат
• Калкулатори на адвокатски хонорари, съдебни такси, законна лихва и разноски при покупка на недвижим имот

Приложението съдържа:
Кодекси
• Административнопроцесуален кодекс (АПК)
• Граждански процесуален кодекс (ГПК)
• Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
• Изборен кодекс (ИК)
• Кодекс за застраховането (КЗ)
• Кодекс на международното частно право (КМЧП)
• Кодекс за социално осигуряване (КСО)
• Кодекс на труда (КТ)
• Наказателен кодекс (НК)
• Наказателно-процесуален кодекс (НПК)
• Семеен кодекс (СК)
Закони
• Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)
• Закон за българските лични документи (ЗБЛД)
• Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
• Закон за данък върху добавената стойност + правилник (ЗДДС)
• Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
• Закон за движението по пътищата + правилник (ЗДвП)
• Закон за електронната търговия (ЗЕТ)
• Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
• Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
• Закон за закрила на детето (ЗЗДет.)
• Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)
• Закон за защита на потребителите (ЗЗП)
• Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПП)
• Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)
• Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
• Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
• Закон за наследството (ЗН)
• Закон за обществените поръчки (ЗОП)
• Закон за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)
• Закон за потребителския кредит (ЗПК)
• Закон за собствеността (ЗС)
• Закон за туризма (ЗТ)
• Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС)
• Закон за устройство на територията (ЗУТ)
• Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД)
• Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
• Търговски закон (ТЗ)
Разни
• Наредба за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община
• Наредба за осигуряване на обществения ред в гр. Пловдив
• Указ за борба с дребното хулиганство (УБДХ)
Тарифи
• Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
• Тарифа за таксите и разноските към Закона за ЧСИ
• Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
• Наредба за минималните адвокатски възнаграждения

Образци на документи:
Бизнес
• Фактура
• Стокова разписка
• Рекламация на стока/услуга (търговци)
• Рекламация на стока/услуга (потребители)
Задължения
• Разписка за получена сума
• Нотариална покана
• Отговор на нотариална покана
• Заявление за заповед за изпълнение
• Заявление за заповед за незабавно изпълнение
• Възражение срещу заповед за изпълнение
Имущество
• Договор за покупко-продажба на МПС
• Договор за наем на недвижим имот
• Приемо-предавателен протокол за недвижим имот
• Заявление за данъчна оценка на недвижим имот
• Заявление за удостоверение за тежести на недвижим имот
Работа
• Трудов договор (безсрочен)
• Трудов договор (със срок на изпитване)
• Заповед за командировка в чужбина
• Молба за платен годишен отпуск
• Молба за напускане на работа
Семейно-наследствени
• Адресна карта за настоящ адрес
• Заявление за промяна на постоянен адрес
• Заявление-декларация за детски надбавки
• Искане за удостоверение за наследници
• Искане за удостоверение от регистъра на населението
Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 71
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

Оправен проблем за работа за андроид 9
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
7 май 2019 г.
Размер
21M
Инсталирания
5 000+
Текуща версия
1.4
Изисква Android
4.0.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Stam Soft
©2021 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.