Правен помощник

5 хил.+
Изтегляния
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка

Всичко за това приложение

Функционалност:
• Документите са в PDF формат и се отварят свободно и извън приложението, вкл. препращат се с бутона СПОДЕЛИ.
• Документите се свалят от интернет и записват (кешират) в локална папка PravenPomoshtnik на ел. устройство. При повторно отваряне в приложението, документи се свалят повторно от интернет, само ако има намерена по-нова версия онлайн.
• Приложението изисква разрешение за достъп до паметта на ел. устройство за кеширане на документи и разрешение за набиране на телефони с оглед евентуален контакт по желание на потребителя с Адвокатска кантора „Трифонов“.

Раздели в приложението:
• Нормативни и др. актове - кодекси, закони, правилници, тарифи и др.
• Образци на документи - бланки, шаблони и формуляри
• Юридически статии и коментари на адвокат
• Калкулатори на адвокатски хонорари, съдебни такси, законна лихва и разноски при покупка на недвижим имот

Приложението съдържа:
Кодекси
• Административнопроцесуален кодекс (АПК)
• Граждански процесуален кодекс (ГПК)
• Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
• Изборен кодекс (ИК)
• Кодекс за застраховането (КЗ)
• Кодекс на международното частно право (КМЧП)
• Кодекс за социално осигуряване (КСО)
• Кодекс на труда (КТ)
• Наказателен кодекс (НК)
• Наказателно-процесуален кодекс (НПК)
• Семеен кодекс (СК)
Закони
• Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)
• Закон за българските лични документи (ЗБЛД)
• Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
• Закон за данък върху добавената стойност + правилник (ЗДДС)
• Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
• Закон за движението по пътищата + правилник (ЗДвП)
• Закон за електронната търговия (ЗЕТ)
• Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
• Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
• Закон за закрила на детето (ЗЗДет.)
• Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)
• Закон за защита на потребителите (ЗЗП)
• Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПП)
• Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)
• Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
• Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
• Закон за наследството (ЗН)
• Закон за обществените поръчки (ЗОП)
• Закон за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)
• Закон за потребителския кредит (ЗПК)
• Закон за собствеността (ЗС)
• Закон за туризма (ЗТ)
• Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС)
• Закон за устройство на територията (ЗУТ)
• Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД)
• Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
• Търговски закон (ТЗ)
Разни
• Наредба за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община
• Наредба за осигуряване на обществения ред в гр. Пловдив
• Указ за борба с дребното хулиганство (УБДХ)
Тарифи
• Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
• Тарифа за таксите и разноските към Закона за ЧСИ
• Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
• Наредба за минималните адвокатски възнаграждения

Образци на документи:
Бизнес
• Фактура
• Стокова разписка
• Рекламация на стока/услуга (търговци)
• Рекламация на стока/услуга (потребители)
Задължения
• Разписка за получена сума
• Нотариална покана
• Отговор на нотариална покана
• Заявление за заповед за изпълнение
• Заявление за заповед за незабавно изпълнение
• Възражение срещу заповед за изпълнение
Имущество
• Договор за покупко-продажба на МПС
• Договор за наем на недвижим имот
• Приемо-предавателен протокол за недвижим имот
• Заявление за данъчна оценка на недвижим имот
• Заявление за удостоверение за тежести на недвижим имот
Работа
• Трудов договор (безсрочен)
• Трудов договор (със срок на изпитване)
• Заповед за командировка в чужбина
• Молба за платен годишен отпуск
• Молба за напускане на работа
Семейно-наследствени
• Адресна карта за настоящ адрес
• Заявление за промяна на постоянен адрес
• Заявление-декларация за детски надбавки
• Искане за удостоверение за наследници
• Искане за удостоверение от регистъра на населението
Актуализирано на
7.05.2019 г.

Безопасност на данните

Програмистите могат да показват тук информация за това, как приложението им събира и използва данните ви. Научете повече за безопасността на данните
Няма налична информация

Новите неща

Оправен проблем за работа за андроид 9