Quik – Free Video Editor for photos, clips, music

Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

With the Quik app, you can create awesome videos with just a few taps. Choose your favorite photos and video clips then let Quik work its magic. In seconds, it finds great moments, adds beautiful transitions and effects, and syncs everything to the beat of the music. Customize your story with text, music and easily share it with friends. Editing has never been this fast—or this fun.

--- Key Features ---

ADD YOUR PHOTOS + VIDEOS
+ Add up to 75 photos and video clips from your Gallery, Albums, Google Photos, Dropbox, GoPro Plus or GoPro Quik Key. Quik even works with Motion Photos.
+ Quik gets data from your GoPro footage (smile [1], faces [2], voices, cheering, speed, jumps, water, panoramic and steady footage [3]) and analyzes your videos to select great moments. It detects faces and colors to frame each photo perfectly. Adjust the layout or interest point manually.
+ Want to select your own moments? Use HiLights to tag the best footage.

CHOOSE YOUR THEME
+ Choose from 23 themes, each with transitions and graphics designed for any occasion.
+ Adjust the font, filters and graphics to fit your style.

CUSTOMIZE YOUR VIDEO
+ Easily reorder, trim and rotate photos and video clips.
+ Personalize your story with text overlays and title slides. You can even add emojis :)
+ Let Quik do its magic with Smart Cuts or use full video clips.
+ Speed up footage or play it in Slo-Mo.
+ Add GPS Stickers to show how fast you were going. [4]
+ Quik automatically turns on the audio when it detects voices.
+ Choose cinema, square or portrait formatting for easy sharing on Instagram or Snapchat.
+ Set a duration for photos and titles - Quik adjusts the cuts and transitions automatically.

PICK THE PERFECT SOUNDTRACK
+ Choose from more than 100 free songs or use a song from your own collection. Quik supports MP3, M4A, MP4, MOV, AAC, FLAC, AIFF and WAV.
+ Start your soundtrack at any point in the song.
+ Quik automatically syncs transitions to the beat of the music.

SAVE + SHARE YOUR VIDEO
+ Save videos in gorgeous HD 1080p or 720p—even in buttery-smooth 60 fps.
+ Share to Instagram, Facebook and more, or send a private Quik link via text or email.
+ With GoPro Plus, your shared videos are saved as Shared Links in your Plus account. [5]
+ Need more time to edit? Save projects as drafts and Quik will keep them for 7 days.

VIDEOS MADE FOR YOU
+ Relive the day with Flashbacks 24H—ready-to-watch videos of your adventures created from your last 24 hours of footage.

QUIKSTORIES
+ Quik works with the GoPro App to bring you QuikStories—awesome videos made automatically with media shot within the last 72 hours. [6]


--- Camera Compatibility ---

Fusion (Quik only supports Fusion clips exported in OverCapture mode. It doesn't support full 360° videos)
HERO7
HERO6
HERO5
HERO (2018)
HERO4
HERO Session
HERO3+
HERO3 (requires camera software update, see gopro.com/update)
HERO+

+ Also supports photos + videos captured with your phone or other devices.

--- Footnotes ---

[1] Compatible with HERO7 Black.
[2] Compatible with HERO6 Black.
[3] Compatible with HERO5 Black.
[4] Compatible with HERO5 Black/HERO6 Black/HERO7 Black.
[5] GoPro Plus is a subscription service available in select territories. Cancel anytime. Cloud access is subject to storage limits. Separate data fees may apply. Visit gopro.com/plus for info and availability.
[6] Compatible with HERO5 cameras and later. Requires the GoPro and Quik mobile apps.

-----
Have feedback? Email us at support@gopro.com or visit gopro.com/support.
-----
Με την εφαρμογή Quik, μπορείτε να δημιουργήσετε υπέροχα βίντεο με λίγες βρύσες. Επιλέξτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και βίντεο κλιπ και στη συνέχεια αφήστε το Quik να δουλέψει με τη μαγεία του. Σε δευτερόλεπτα, βρίσκει υπέροχες στιγμές, προσθέτει όμορφες μεταβάσεις και εφέ και συγχρονίζει τα πάντα με το ρυθμό της μουσικής. Προσαρμόστε την ιστορία σας με κείμενο, μουσική και μοιραστείτε εύκολα με φίλους. Η επεξεργασία δεν ήταν ποτέ τόσο γρήγορη ή αυτή η διασκέδαση.

--- Βασικά χαρακτηριστικά ---

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ + ΒΙΝΤΕΟ
+ Προσθέστε μέχρι και 75 φωτογραφίες και βίντεο κλιπ από το Gallery, τα άλμπουμ, το Google Photos, το Dropbox, το GoPro Plus ή το GoPro Quik Key. Το Quik λειτουργεί ακόμα και με τις Motion Photos.
+ Το Quik παίρνει δεδομένα από το footage του GoPro (χαμόγελο, πρόσωπα, φωνές, επευφημίες, ταχύτητα, άλματα, νερό, πανοραμικό και σταθερό footage [3]) και αναλύει τα βίντεό σας για να επιλέξετε υπέροχα στιγμιότυπα. Ανιχνεύει πρόσωπα και χρώματα για να πλαισιώνουν κάθε φωτογραφία τέλεια. Ρυθμίστε τη διάταξη ή το σημείο ενδιαφέροντος με το χέρι.
+ Θέλετε να επιλέξετε τις δικές σας στιγμές; Χρησιμοποιήστε HiLights για να επισημάνετε τα καλύτερα βίντεο.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΑΣ
+ Επιλέξτε από 23 θέματα, το καθένα με μεταβάσεις και γραφικά σχεδιασμένα για κάθε περίσταση.
+ Προσαρμόστε τη γραμματοσειρά, τα φίλτρα και τα γραφικά για να ταιριάζει στο στυλ σας

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΑΣ
+ Εύκολη αναδιάταξη, περιποίηση και περιστροφή φωτογραφιών και βίντεο κλιπ.
+ Προσαρμόστε την ιστορία σας με επικαλύψεις κειμένου και διαφάνειες τίτλου. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε emojis :)
+ Αφήστε το Quik να κάνει τη μαγεία του με Smart Cuts ή να χρησιμοποιήσει πλήρη βίντεο κλιπ.
+ Επιταχύνετε τα footage ή παίζετε στο Slo-Mo.
+ Προσθήκη αυτοκόλλητων σημείων GPS για να δείξετε πόσο γρήγορα προχωρούσατε. [4]
+ Το Quik ενεργοποιεί αυτόματα τον ήχο όταν εντοπίζει φωνές.
+ Επιλέξτε μορφοποίηση κινηματογράφου, τετράγωνου ή πορτραίτου για εύκολη κοινή χρήση στο Instagram ή το Snapchat.
+ Ρύθμιση διάρκειας για φωτογραφίες και τίτλους - Το Quik προσαρμόζει αυτόματα τις περικοπές και τις μεταβάσεις.

Επιλέξτε το τέλειο ηχητικό σήμα
+ Επιλέξτε από περισσότερα από 100 δωρεάν τραγούδια ή χρησιμοποιήστε ένα τραγούδι από τη δική σας συλλογή. Το Quik υποστηρίζει αρχεία MP3, M4A, MP4, MOV, AAC, FLAC, AIFF και WAV.
+ Ξεκινήστε το soundtrack σας σε οποιοδήποτε σημείο του τραγουδιού.
+ Το Quik συγχρονίζει αυτόματα τις μεταβάσεις στο ρυθμό της μουσικής.

SAVE + Μοιραστείτε το βίντεο σας
+ Αποθήκευση βίντεο σε πανέμορφο HD 1080p ή 720p - ακόμη και σε βουτυρώδη-ομαλή 60 fps.
+ Μοιραστείτε με το Instagram, το Facebook και άλλα, ή στείλτε έναν ιδιωτικό σύνδεσμο Quik μέσω κειμένου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
+ Με το GoPro Plus, τα κοινόχρηστα βίντεο αποθηκεύονται ως Κοινόχρηστοι σύνδεσμοι στο λογαριασμό Plus. [5]
+ Χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για επεξεργασία; Αποθηκεύστε έργα ως σχέδια και το Quik θα τα κρατήσει για 7 ημέρες.

ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ
+ Ξαναζήστε την ημέρα με τα Flashbacks 24H - έτοιμα για παρακολούθηση βίντεο από τις περιπέτειες σας που δημιουργήθηκαν από τα τελευταία 24 ώρες του βίντεο.

QUIKSTORIES
+ Η Quik συνεργάζεται με την εφαρμογή GoPro για να σας φέρει τα QuikStories - εκπληκτικά βίντεο που έγιναν αυτόματα με τα μέσα λήψης μέσα στις τελευταίες 72 ώρες. [6]


--- Συμβατότητα κάμερας ---

Fusion (το Quik υποστηρίζει μόνο κλιπ σύντηξης που εξάγονται σε λειτουργία OverCapture, δεν υποστηρίζει πλήρη βίντεο 360 °)
HERO7
HERO6
HERO5
HERO (2018)
HERO4
Συνεδρία HERO
HERO3 +
HERO3 (απαιτείται ενημέρωση λογισμικού κάμερας, ανατρέξτε στο gopro.com/update)
HERO +

+ Επίσης υποστηρίζει φωτογραφίες + βίντεο που έχουν ληφθεί με το τηλέφωνό σας ή άλλες συσκευές.

--- Υποσημειώσεις ---

[1] Συμβατό με HERO7 Black.
[2] Συμβατό με HERO6 Black.
[3] Συμβατό με HERO5 Black.
[4] Συμβατό με μαύρο HERO5 / HERO6 μαύρο / HERO7 μαύρο.
[5] Το GoPro Plus είναι μια υπηρεσία συνδρομής διαθέσιμη σε επιλεγμένες περιοχές. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση σε Cloud υπόκειται σε όρια αποθήκευσης. Μπορεί να ισχύουν ξεχωριστά τέλη δεδομένων. Επισκεφθείτε το gopro.com/plus για πληροφορίες και διαθεσιμότητα.
[6] Συμβατό με κάμερες HERO5 και αργότερα. Απαιτεί τις εφαρμογές GoPro και Quik για κινητά.

-----
Έχετε ανατροφοδότηση; Στείλτε μας email στη διεύθυνση support@gopro.com ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση gopro.com/support.
-----
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,7
892.768 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

5.0.3
New songs
5.0.2
+ New Black & White Filter
+ Bug fixes
5.0
+ The Quik app now supports our new HERO7 cameras.
+ While the app uses footage from your GoPro which can already detect faces, voices, jumps and more—now HERO7 Black can detect smiles for better QuikStories.
+ 20 new filters for any adventure: Beach, Indoor, Snow, Urban, Vegetation, Water.
+ Performance enhancements for a more stable app.
+ Improved photo quality.
+ 8 new songs.
+ Bug fixes
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
14 Ιανουαρίου 2019
Μέγεθος
99M
Εγκαταστάσεις
50.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
5.0.4.4007-0d67f2220
Απαιτεί Android
5.0 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Ψηφιακές αγορές
Προσφέρεται από
GoPro
Προγραμματιστής
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.