CoPilots - gratis app til skilsmissefamilier

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

CoPilots giver skilsmissefamilier alle de nødvendige værktøjer til at sikre samarbejdet og barnets trivsel mellem 2 hjem.
Samler alt om barnet ét sted og skaber et fælles indblik i barnets hverdag.

* Sikrer overblik over aftaler, kommunikation og samvær.

* Skræddersyet til hele familien med plads til FORÆLDRE, BONUSFORÆLDRE, BEDSTEFORÆLDRE. Kort sagt - alle de voksne, der tager del i barnets liv.

————————————————————————————
* Danmarks mest populære app til skilsmissefamilier
* Bruges hver dag af mere end 15.000 deleforældre
————————————————————————————

FÆLLES KALENDER
Den fælles kalender giver overblik over samvær og barnets aftaler. Kalenderen er automatiseret efter samværsordningen og sørger for, at den relevante forælder får besked om aftaler på samværsdagene.
Alle begivenheder kan indstilles individuelt til, hvad der er synligt for hvem.
Begivenheder kan tilknyttes samtaletråde, så begivenhed og samtalen herom, hænger sammen.

SAMVÆRSOVERBLIK
Samværsordningen er indstillet således, at der nemt kan forespørges om ændringer af enkelte dage. Når en kalenderaftale plottes ind, vil samværsforælderen automatisk modtage en besked. Lad CoPilots hjælpe jer med at huske - og få en historik på, hvad der blev aftalt

MOMENTS - BILLEDDELING
Alle voksne i barnets CoPilots-hjem kan dele og modtage billeder. Den, der uploader billedet, bestemmer selv, hvem billedet er synligt for. Der kan kommenteres og fortælles ved hvert billede.
Del oplevelserne når barnet skifter mellem hjemmene.

MESSENGER
Messenger giver mulighed for, at hver enkel samtale indekseres i et emne - ligesom i email. På den måde kan der hurtigt og let sorteres i, hvad man taler om.
En besked om vinterferie drukner således ikke i alle andre hverdagsbeskeder. Ved hver enkel samtaletråd vælges de voksne, der skal kunne se tråden og kommentere på den.

““… efter vi kom i gang med at bruge CoPilots Messenger er det blevet meget nemmere at holde de praktiske beskeder adskilt fra de samtaler, hvor det kræver lidt længere tid at blive enige. F.eks. skolevalg og sommerferie. Supersmart at man kan oprette en kalenderbegivenhed og knytte den til samtalen”“ - Mads, far til 3

ADGANG FOR FLERE VOKSNE
Der er mulighed for alle de voksne, du ønsker i barnets CoPilots-hjem. Det er altid far og mor, der bestemmer, hvad der er synligt for hvem.

FLERE HJEM I SAMME APP
Har du børn med forskellige partnere, kan du oprette dem i hver deres hjem, så de relevante partnere følger deres individuelle barn. Du har stadig ét samlet overblik over alle børnene i din inbox.

BARNETS BOG
Saml barnets oplysninger fra læge, koder til Ipads m.m. så det er synligt for begge hjem.

ABONNEMENT
* Som et introduktionstilbud kan du i en begrænset periode købe et "Abonnement" til de udvidede Premium-funktioner for 75,- DKK for 3 måneder.
* Prisen forbliver den samme så længe du fornyer dit abonnement.
* "Abonnementet" købes via iTunes, og der skal være tilknyttet et gyldigt kreditkort til dit Apple-ID
* "Abonnementet" fornyes automatisk hver måned, med mindre du de-aktiverer "automatisk fornyelse" i App Store senest 24 timer før, abonnementsperioden udløber
* Betalingen gennemføres når du accepterer købet. Dit "Abonnement" træder dermed i kraft med det samme, og en evt. resterende/ubrugt gratis "Prøveperiode" bortfalder og godtgøres ikke.
* Ingen binding udover den periode, man betaler for
* Der er ingen 3. parts reklamer i appen
* Læs mere om ”Abonnementsvilkår og Personoplysninger” her: http://copilots.family/terms
CoPilot allows divorce families all the tools needed to ensure cooperation and the child's well-being between two homes.
Collector everything about the child one place and create a common understanding of the child's life.

* Provides an overview of agreements, communication and togetherness.

* Tailor-made for the whole family with room for PARENTS, BONUS PARENTS, GRANDPARENTS. In short - all the adults who take part in the child's life.

----------------------------
* Denmark's most popular app for divorce families
* Used daily by more than 15,000 parts of parents
----------------------------

COMMUNITY CALENDAR
The common calendar provides an overview of access and the child agreements. The calendar is automated by gathering system and ensure that the relevant parent will be notified agreements togetherness day.
All events can be set individually for what's visible to whom.
Events can be mapped conversation threads, so event and call them, are linked.

TOGETHERNESS OVERVIEW
Togetherness scheme is set so that can be easily queried for changes to individual days. When a calendar appointment plotted, the visiting parent will automatically receive a message. Let CoPilot help you to remember - and get a history of what was agreed

MOMENTS - IMAGE SHARING
All adults in the child's CoPilot-home can share and receive pictures. Anyone who uploads the picture, decide who the photo is visible to. There can be commented and narrated by each picture.
Share the experience when the child alternates between the homes.

MESSENGER
Messenger allows that each conversation indexed in a subject - just like email. That way you can quickly and easily sorted, what you talk about.
A message on winter drown not in any other everyday messages. In each conversation thread selected adults who can see the thread and comment on it.

"" ... after we got started using CoPilot's Messenger, it has become much easier to keep the practical messages separate from the talks, where it takes a little longer to agree. Eg. summer holiday and school choice. Super Smart that you can create a calendar event and link it to the interview "" - Mads, father of three

ACCESS FOR MORE ADULTS
It is possible for all the adults you want the child CoPilot-home. It is always the father and mother who decides what's visible to whom.

MULTIPLE HOME IN SAME APP
Do you have children with different partners, you can create them in their own homes, so the relevant partners to follow their individual child. You still have a single view of all the children in your inbox.

CHILDREN'S BOOK
Gather information from the child's doctor codes for Ipads etc. so it is visible to both homes.

SUBSCRIPTION
* As an introductory offer you can in a limited time, buy a "subscription" to the extended premium features for 75 - £ 3 months.
* The price remains the same as long as you renew your subscription.
* "Subscription" purchased through iTunes, and will be connected to a valid credit card to your Apple ID
* "Subscription" automatically renewed every month, unless you de-activate "automatic renewal" in the App Store within 24 hours before the subscription period expires
* The payment is carried out when you accept the purchase. Your "Subscription" therefore enters into force immediately, and any. remaining / unused free "Trial Period" void and will not be reimbursed.
* No binding beyond the period you pay for
* There are no third-party advertising in the app
* Read more about "Subscription terms and personal data" here: http://copilots.family/terms
Read more
3.2
36 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

* Fejlrettelser

Vi arbejder konstant på at gøre CoPilots så god som muligt. Meld meget gerne foreslag og fejl i App'en, i menuen under 'Kontakt os'
Read more

Additional Information

Updated
April 17, 2018
Size
Varies with device
Installs
5,000+
Current Version
1.4.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Info
Permissions
Offered By
SwapKids
Developer
Hjortshøj Stationsvej 37, 8570 Hjortshøj, Denmark
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.