CoPilots - App'en til skilsmissefamilier

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

CoPilots giver skilsmissefamilier alle de nødvendige værktøjer til at sikre samarbejdet og barnets trivsel mellem 2 hjem.
Samler alt om barnet ét sted og skaber et fælles indblik i barnets hverdag.

* Sikrer overblik over aftaler, kommunikation og samvær.

* Skræddersyet til hele familien med plads til FORÆLDRE, BONUSFORÆLDRE, BEDSTEFORÆLDRE. Kort sagt - alle de voksne, der tager del i barnets liv.

————————————————————————————
* Danmarks mest populære app til skilsmissefamilier
* Bruges hver dag af mere end 15.000 deleforældre
————————————————————————————

FÆLLES KALENDER
Den fælles kalender giver overblik over samvær og barnets aftaler. Kalenderen er automatiseret efter samværsordningen og sørger for, at den relevante forælder får besked om aftaler på samværsdagene.
Alle begivenheder kan indstilles individuelt til, hvad der er synligt for hvem.
Begivenheder kan tilknyttes samtaletråde, så begivenhed og samtalen herom, hænger sammen.

OVERLEVERING
Nem og systematisk overlevering mellem barnets 2 hjem, som giver et godt overblik over trivsel, udvikling og vigtig info om børnene.
SAMVÆRSOVERBLIK
Samværsordningen er indstillet således, at der nemt kan forespørges om ændringer af enkelte dage. Når en kalenderaftale plottes ind, vil samværsforælderen automatisk modtage en besked. Lad CoPilots hjælpe jer med at huske - og få en historik på, hvad der blev aftalt

MOMENTS - BILLEDDELING
Alle voksne i barnets CoPilots-hjem kan dele og modtage billeder. Den, der uploader billedet, bestemmer selv, hvem billedet er synligt for. Der kan kommenteres og fortælles ved hvert billede.
Del oplevelserne når barnet skifter mellem hjemmene.

MESSENGER
Messenger giver mulighed for, at hver enkel samtale indekseres i et emne - ligesom i email. På den måde kan der hurtigt og let sorteres i, hvad man taler om.
En besked om vinterferie drukner således ikke i alle andre hverdagsbeskeder. Ved hver enkel samtaletråd vælges de voksne, der skal kunne se tråden og kommentere på den.

ADGANG FOR FLERE VOKSNE
Der er mulighed for alle de voksne, du ønsker i barnets CoPilots-hjem. Det er altid far og mor, der bestemmer, hvad der er synligt for hvem.

FLERE HJEM I SAMME APP
Har du børn med forskellige partnere, kan du oprette dem i hver deres hjem, så de relevante partnere følger deres individuelle barn. Du har stadig ét samlet overblik over alle børnene i din inbox.

BARNETS BOG
Saml barnets oplysninger fra læge, koder til Ipads m.m. så det er synligt for begge hjem.

ABONNEMENT
* Du skal købe et “Abonnement” for at få adgang til CoPilots. Inviterede deleforældre får 1 måneds gratis brug af CoPilots. Andre (Bonus-/Bedste-forældre) kan bruge CoPilots gratis.
* Prisen forbliver den samme så længe du fornyer dit abonnement.
* "Abonnementet" købes via Google Play Store, og der skal være tilknyttet et gyldigt kreditkort til din Google Konto
* "Abonnementet" fornyes automatisk hver måned, med mindre du de-aktiverer "automatisk fornyelse" i Google Play Store senest 24 timer før, abonnementsperioden udløber
* Betalingen gennemføres når du accepterer købet. Dit "Abonnement" træder dermed i kraft med det samme, og en evt. resterende/ubrugt gratis "Prøveperiode" bortfalder og godtgøres ikke.
* Ingen binding udover den periode, man betaler for
* Der er ingen 3. parts reklamer i appen
* Læs mere om ”Abonnementsvilkår og Personoplysninger” her: http://copilots.family/terms
CoPilots gives divorce families all the tools needed to ensure the cooperation and the child's well-being between 2 homes.
Gather everything about the child in one place and create a common insight into the child's everyday life.

* Ensures overview of appointments, communication and access.

* Tailored to the whole family with room for OLD, BONUS PARENTS, BEST ELDER. In short - all the adults who take part in the child's life.

----------------------------
* Denmark's most popular app for divorce families
* Used by more than 15,000 parent parents each day
----------------------------

COMMON CALENDAR
The common calendar gives an overview of the meetings and the child's agreements. The calendar is automated following the attendance agreement and ensures that the relevant parent is notified of appointments on the day of intercourse.
All events can be individually adjusted for what is visible to who.
Events can be associated with call bar, so the event and the conversation about it are connected.

handing
Easy and systematic handover between the child's 2 home, which gives a good overview of well-being, development and important info about the children.
TOGETHERNESS OVERVIEW
The attendance scheme is set so that requests for changes of individual days can easily be requested. When a calendar appointment is plotted, the attendant will automatically receive a message. Let CoPilots help you remember - and get a history of what was agreed

MOMENTS - IMAGE
All adults in the child's CoPilots home can share and receive pictures. The uploader will decide who the image is visible to. There can be commented and told at each picture.
Share the experiences when the child changes between homes.

MESSENGER
Messenger allows every single conversation to be indexed in a subject - just like in email. This way you can quickly and easily sort in what you're talking about.
A message about winter holidays is not drowned in all other everyday messages. With every single conversation thread, the adults choose to see the thread and comment on it.

ACCESS FOR MORE GROUPS
There is the opportunity for all the adults you want in the child's CoPilots home. It is always father and mother who decide what is visible to who.

MORE HOME IN SAME APP
Do you have children with different partners, you can create them in each of their homes so that the relevant partners follow their individual children. You still have a single overview of all the children in your inbox.

THE CHILD'S BOOK
Gather the child's information from a doctor, codes to Ipads, etc. so it is visible to both homes.

SUBSCRIPTION
* You must purchase a "Subscription" to access CoPilots. Invited parent parents receive 1 month free use of CoPilots. Other (Bonus / Best-parents) can use CoPilots for free.
* The price stays the same as long as you renew your subscription.
* "Subscription" is purchased through the Google Play Store, and a valid credit card must be associated with your Google Account.
* "Subscription" is automatically renewed every month unless you deactivate "auto renewal" in the Google Play store within 24 hours before the subscription period expires
* Payment is made when you accept the purchase. Your "Subscription" thus comes into effect immediately, and one may. remaining / unused free "trial period" lapses and is not reimbursed.
* No binding beyond the period you pay for
* There are no 3rd party ads in the app
* Read more about "Subscription Terms and Privacy" here: http://copilots.family/terms
Read more
Collapse
3.3
67 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
June 16, 2019
Size
Varies with device
Installs
5,000+
Current Version
1.7.5
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Info
Permissions
Offered By
CoPilots
Developer
Gammel Mønt 19, 2.tv, 1117 Kbh. K
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.