PhahTaigi 台語輸入法 (Taigi Keyboard)

適合所有人
194

PhahTaigi 台語輸入法 (Taigi Keyboard)

PhahTaigi 是靠「台文雞絲麵 Tâi-bûn Ke-si-mī」募資計畫維持團隊所有ê運作,向望你鬥陣來支持!
https://www.zeczec.com/projects/taibun-kesimi

【特色】
- 用手機á ē-tàng真輕鬆、簡單來phah台語、寫台文。
- Thang phah白話字,教育部漢字、拼音。
- 孤音節、多音節字詞免phah聲調ē出現照聲調順序排列ê候選詞。
- 多音節字詞phah ta̍k音節ê頭1-ê字母就ē出現。(例:phah「sbh」就ē出現「sat-ba̍k-hî」)
- 安裝了免上網就thang用。
- 免費、無廣告。
- 開放原始碼。(https://github.com/PhahTaigi)

【詞庫:羅馬字】
- 台日大辭典
- 教育部台語辭典
- 等等

【詞庫:漢字】
- 教育部台語辭典

【建議、討論】
- 面冊專頁(https://www.facebook.com/PhahTaigi/)
- 面冊社團(https://www.facebook.com/groups/PhahTaigiApp/)
- 寫phoe(Email tī ē底)

多謝!
閱讀完整內容
收合
4.4
194 則評分
5
4
3
2
1
載入中…

最新異動

1. 更新詞庫:增加台日大辭典等字詞資料。
2. 改良字盤設計:調整字母、符號位置,kap功能khí ê名稱。
3. 增加台英模式切換。
4. 省略台文無ê字母輸入,避免錯誤。
5. 更新候選詞ê字骨(font),改做sé-lō-hù(serif)--ê khah清楚。
6. 更新ló͘-go͘h(logo)設計。
7. 修正問題。
閱讀完整內容
收合

其他資訊

更新日期
2021年1月13日
大小
21M
安裝次數
10,000+
目前版本
3.0.3
Android 最低版本需求
4.1 以上版本
內容分級
適合所有人
互動式元素
App 內購買
提供者:
TaccoTap
開發人員
No. 116, Hopeng 1st Rd., Kaohsiung City, Taiwan
©2021 Google網站服務條款隱私權開發人員關於 Google|位置:美國語言:繁體中文
購買這個項目即表示您要使用 Google Payments 進行交易,並且同意接受 Google Payments《服務條款》和《隱私權聲明》。