Ftp Server

8 542
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Read/write any folder, including sdcard, in your android device with this ftp server. You can backup your photos to your PC, copy music and movies to your device, etc.

If you still do not have a ftp client I recommend FileZilla client (you can download it on http://filezilla-project.org/) but you can also use file explorer on windows.

Free version does not allow landscape screen.

Features:

Use any network interface in your device including: WIFI, Ethernet, Mobile network, USB...
Anonymous user (can be disabled).
One Ftp user (can be disabled). Name and password can be changed.
Home directory can be root directory,
Read only mode.
Passive and active modes.
Show hidden files.
Custom home folder.
Option to run server as a foreground service.
Energy save mode.
Languages supported: English, Spanish, Romanian, French, Italian, Hungarian, German, Chinese, Portuguese, Korean, Russian and Catalan.
Intents:
com.theolivetree.ftpserver.StartFtpServer
com.theolivetree.ftpserver.StopFtpServer

TODO:

Run server as root user (only rooted devices).
TLS/SSL support for secure connections.

How to connect with Ftp server using USB cable:

This can useful when you have USB cable and not network available.
1) On your phone go to Settings->Applications->Development and set option "USB debugging".
2) Connect your phone to your PC using USB cable.
3) Start adb server. On your PC run command "adb start-server".
adb is a program that you can find on android sdk. Usually you will find it on android-sdk\platform-tools\adb.
4) Forward needed ports from your PC to your phone. On your PC run command "adb forward tcp:2221 tcp:2221"
You will need to repeat this step for all ftp server and passive ports configured in your phone. It will be easier if you use a small range of passive ports.
With this, any connection in your pc to 127.0.0.1:2221 will be forwarded to your phone in port 2221.
5) Run Ftp server in your phone, open settings and in "Network interfaces" select "Loopback (127.0.0.1)" or "All"
6) Start ftp server.
7) In your PC connect your ftp client to ftp://127.0.0.1:2221 (port might be different, it depends on your Ftp Server configuration).

Connections in this mode need to be always started by PC so only passive mode is available when using USB connection.

Permissions needed:

INTERNET
ACCESS_NETWORK_STATE
ACCESS_WIFI_STATE

Network permission to enable server to open network communication with ftp clients.

WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Enables ftp server write received files from ftp clients on sdcard.

WAKE_LOCK

Keeps phone wake only while server is running. If phone is not wake connections to ftp server can fail.

Libraries used by this program: Apache ftp server v1.0.6. Apache2 License. Android viewflow pakerfeldt (01/Nov/2011). Apache2 License: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Special thanks to: Beatriz Vera, Surjit Panda, Alex Sovu, Balazs David Molnar, Damien Varvenne, Simone Balducci, Juanvi, Chengcheng Hu, Noelia, Noxa Tagakov, Joon Lim, Tomokazu Wakasugi and Paulino Feitio.
Odczyt / zapis dowolnego folderu, w tym sdcard w urządzeniu z systemem Android z tym serwerem ftp. Można wykonać kopię zapasową zdjęć na komputerze, kopiowanie muzyki i filmów do urządzenia, itp

Jeśli nadal nie masz klienta ftp polecam klienta FileZilla (można go pobrać na http://filezilla-project.org/), ale można też użyć pliku Explorer w systemie Windows.

Wersja darmowa nie pozwala ekranu krajobraz.

Cechy:

Użyj dowolnego interfejsu sieciowego w urządzeniu tym: Wi-Fi, Ethernet, sieci telefonii komórkowej, USB ...
użytkownik anonimowy (można wyłączyć).
Jeden FTP użytkownika (może być wyłączone). Nazwa użytkownika i hasło można zmienić.
Katalog domowy może być katalog główny,
Czytaj tylko tryb.
Pasywne i aktywne tryby.
Pokaż ukryte pliki.
Katalog domowy niestandardowa.
Możliwość uruchomienia serwera w planie usługi.
Tryb oszczędzania energii.
Obsługiwane języki: angielski, hiszpański, rumuński, francuski, włoski, węgierski, niemiecki, chiński, portugalski, koreański, rosyjski i czeski.
Intents:
    com.theolivetree.ftpserver.StartFtpServer
    com.theolivetree.ftpserver.StopFtpServer

DO ZROBIENIA:

Uruchom serwer jako użytkownik root (tylko zakorzenione urządzeń).
Wsparcie TLS / SSL dla bezpiecznych połączeń.

Jak połączyć się z serwerem FTP za pomocą kabla USB:

Może to przydatne, gdy masz kabla USB i nie sieciowych dostępnych.
1) Na telefonie przejdź do Ustawienia-> Programy-> Rozwoju i ustawionej opcji "debugowanie USB".
2) Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
3) Uruchom serwer adb. Na polecenie Uruchom program PC "adb start-serwer".
   ADB to program, który można znaleźć w Android SDK. Zwykle można go znaleźć na android-sdk \ platform-tools \ adb.
4) Do przodu potrzebne porty z komputera do telefonu. Na polecenie Uruchom program PC "adb forward tcp: 2221 TCP: 2221"
   Trzeba będzie powtórzyć ten krok dla wszystkich serwerów FTP i pasywnych portów skonfigurowanych w telefonie. Będzie to łatwiejsze, jeśli użyć małego zakres portów pasywnych.
   Dzięki temu, każdy gra na komputerze, aby 127.0.0.1:2221~~pobj będą przekazywane do telefonu w porcie 2221.
5) Uruchom serwer FTP w telefonie otwórz ustawienia i "Interfejsy sieciowe" wybierz "sprzężenia zwrotnego (127.0.0.1)" lub "All"
6) Uruchom serwer ftp.
7) W komputerze podłączyć klienta FTP ftp://127.0.0.1:2221~~HEAD=pobj (port może być różna, zależy od konfiguracji serwera FTP).

Połączenia w tym trybie trzeba zawsze być rozpoczęty przez PC to tylko tryb pasywny jest dostępna podczas korzystania z połączenia USB.

Uprawnienia potrzebne:

INTERNET
ACCESS_NETWORK_STATE
ACCESS_WIFI_STATE

Pozwolenie sieci, aby umożliwić serwerowi otworzyć komunikację sieciową z klientami FTP.

WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Umożliwia zapis serwer ftp otrzymanych plików z klientów FTP na sdcard.

WAKE_LOCK

Utrzymuje wake telefonu tylko wtedy, gdy serwer jest uruchomiony. Jeśli telefon nie jest obudzić połączeń FTP Server może zakończyć się niepowodzeniem.

Bibliotek używanych przez ten program: Apache FTP Server v1.0.6. Apache2 licencji. Android pakerfeldt viewflow (01 / listopad / 2011). Apache2 Licencja: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Specjalne podziękowania dla: Beatriz Vera, Surjit Panda Alex Sovu, Balazs David Molnar Damien Varvenne Simone Balducci, Juanvi, Chengcheng Hu, Noelia, Noxa Tagakov, Joon Lim, Tomokazu Wakasugi Paulino Feitio.
Więcej informacji
Zwiń
4,1
Łącznie: 8 542
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Fix delete/rename files in external SDCard in Android 6
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
7 czerwca 2017
Rozmiar
2,7M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.32
Wymaga Androida
2.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
The Olive Tree
Deweloper
Vine Cottage Horton Road HORTON, BERKSHIRE SL39NU Reino Unido
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.