The Statesman Newspaper

සියලුදෙනටාම
458
Contains Ads
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් ජනපදය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

The Statesman is one of India's oldest English newspapers. It was founded in Kolkata in 1875 and is directly descended from The Friend of India (founded 1818). The Englishman (founded 1821) was merged with The Statesman in 1934. The Delhi edition of The Statesman began publication in 1931. The Statesman Weekly is a compendium of news and views from the Kolkata and Delhi editions. Printed on airmail paper, it is popular with readers outside India. The Statesman (average weekday circulation approximately 180,000) is a leading English newspaper in West Bengal. The Sunday Statesman has a circulation of 230,000.
The Statesman has distinguished itself through objective coverage of events, its value as an honest purveyor of news emphasised at times of crisis such as the Bengal Famine of 1943 and the infamous internal Emergency of the mid-1970s. It is forthright in the expression of its views. Its pursuit of the truth has been relentless and often at considerable cost to itself, as when the government of Indira Gandhi, in gross abuse of power, attempted to suppress its voice and when the government of Rajiv Gandhi interfered with the grant of statutory clearances to its modernization plans unless the paper changed its editorial stance.

The Statesman prevailed, as the truth must prevail, and remains a favourite of readers in Kolkata and other parts of India.

The Statesman is now available on your android phones & tablets.

The app, powered by Readwhere features :

* Updated news of every hour
* Get notified instantly for every breaking news
* New issues get automatically refreshed when published
* Mark news article as favourite to read it later in offline mode
* E-paper integrated in the app
* Pinch zoom-in & zoom-out feature
* Page by page navigation
* Automatically saves pages to read offline
* Subscribe to your favourite edition and get notified when the new issue is available.
මෙම රාජ්යතාන්ත්රිකයාගේ ඉන්දියාවේ පැරණිතම ඉංග්රීසි පුවත්පත් එකකි. එය 1875 දී කොල්කටා දී ආරම්භ කරන ලදී සහ සෘජුව ඉන්දීය මිතුරා (1818 පිහිටුවන) පැවත ඇත. මෙම ඉංග්රීසි (1821 පිහිටුවන) මෙම රාජ්යතාන්ත්රිකයාගේ වන 1934 දිල්ලි සංස්කරණය දී රාජ්යතාන්ත්රිකයාගේ සමග ඒකාබද්ධ විය 1931 මෙම රාජ්යතාන්ත්රිකයාගේ සතිපතා පළ ආරම්භ කොල්කටා නුවර සහ දිල්ලිය, සංස්කරණ සිට ප්රවෘත්ති හා මත ක compendium වේ. ගුවන් තැපැල් කඩදාසි මත මුද්රණය, එය ඉන්දියාවේ පිටත පාඨකයින් සමඟ ජනප්රිය වේ. මෙම රාජ්යතාන්ත්රිකයාගේ (සාමාන්ය සතියේ සංසරණය ආසන්න වශයෙන් 180,000) බටහිර බෙංගාලයේ ප්රධාන පෙළේ ඉංග්රීසි පුවත්පත වේ. සන්ඩේ රාජ්යතාන්ත්රිකයාගේ .230,000 ක සංසරණය වේ.
ප්රවෘත්ති අවංක ආගාමික එවැනි 1943 බෙංගාල දුර්භික්ෂය ලෙස අර්බුදය හා 1970 ගනන් මැද භාගයේ වන කුප්රකට අභ්යන්තර හදිසි අවස්ථාවල අවධාරණය ලෙස ලෙසත්, සිද්ධීන් අරමුණ ආවරණය හරහා එහි වටිනාකම ම හඳුනාගත කර ඇත. එය එහි අදහස් ප්රකාශනය තුළ ඍජු වේ. ඉන්දිරා ගාන්ධි රජය, බලය අශිෂ්ඨ දී, එහි හඬ මර්දනය කිරීමට උත්සාහ කළ විට ලෙස සත්යය එහි පසුවිපරම්, අනුකම්පා විරහිත හා බොහෝ විට තමන් වෙත සැලකිය යුතු මුදලක් වැය වී ඇති බැවින් හා රජීව් ගාන්ධි රජයට ව්යවස්ථාපිත නිෂ්කාශන ප්රදානය මැදහත් විට කඩදාසි, එහි කර්තෘ ස්ථාවරය වෙනස් කරන්නේ නැත්නම් එහි නවීකරණය සැලසුම් කර ඇත.

මෙම රාජ්යතාන්ත්රිකයාගේ සත්යය බලපැවැත්විය යුතු ලෙස, පැවති හා කොල්කටා දී පාඨකයන් සහ ඉන්දියාවේ අනිකුත් කොටස් කැමතිම පවතී.

මෙම රාජ්යතාන්ත්රිකයාගේ ඔබගේ ඇන්ඩ්රොයිඩ් ජංගම දුරකථන සහ පුවරු මත ලබා ගත හැක.

Readwhere විසින් තල්ලු යෙදුම, ලක්ෂණයන්ද හෙබි වෙයි:
 
සෑම පැය * යාවත්කාලීන කිරීම ප්රවෘත්ති
* සෑම බිඳ ප්රවෘත්ති ක්ෂණිකව දැනුම් කරන්න
ප්රකාශයට පත් කරන විට * නිව් ප්රශ්න ස්වයංක්රීයව ප්රාණවත් කර ගැනීමට
නොබැඳිව පසුව එය කියවීමට ප්රියතම ලෙස * මාක් පුවතක්
යෙදුම ඒකාබද්ධ * ඊ-කඩදාසි
* ආකාරයෙන් විශාලන-සහ විශාලන-ඉවත් ලක්ෂණය
පිටුව සංචලනය විසින් * පිටුව
* ස්වයංක්රීයව නොබැඳි කියවීමට පිටු ඉතිරි
* ඔබේ ප්රියතම සංස්කරණය ගැනීමට දායක වන්න හා නව නිකුතුව ලබා ගත හැකි වූ විට දැනුම් වෙනවා.
තවත් කියවන්න
හකුළන්න
4.4
මුළු වශයෙන් 458
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

Change log: Support for Android 8.0 oreo

Performance optimization and bug fixes
තවත් කියවන්න
හකුළන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2018 මාර්තු 20
තරම
19M
ස්ථාපන
10,000+
වත්මන් අනුවාදය
1.8.2
Android අවශ්‍යයි
4.1 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
පිරිනමන ලද්දේ
The Statesman
©2019 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.