e-BRIDGE Print & Capture

Tất cả mọi người
531
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

e-BRIDGE Print & Capture is an application that allows you to print and scan from TOSHIBA MFPs utilizing your Android device.
Integrated with e-BRIDGE Re-Rite OCR software, e-BRIDGE Print & Capture allows you to convert scanned images or photo documents into one of 22 editable file formats including Microsoft Word, Excel, and PowerPoint files.

Key Features:
- Print documents (JPEG/PDF) from cloud storage services (Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive) or a network folder through TOSHIBA MFPs or shared printers
- Print images stored in Android or captured by the device's Camera
- Print web pages and emails with Android print services
- Utilize advanced MFP print settings such as number of copies, duplex, color mode (BW/Color/Twin Color), Print Mode (Normal/Private/Hold/Multi Station*), Paper Type, Paper Size, Staple, Omit Blank Pages and Toner Save
- Scan documents from TOSHIBA MFP and save them onto your Android device, a network folder, upload it to a cloud storage service, or send it by Email
- Convert scanned images or photo documents to an editable format such as searchable PDF, Microsoft Word, Excel or PowerPoint by using e-BRIDGE Re-Rite OCR software or the OCR* function within the MFP
- TOSHIBA MFPs can be discovered on your network via scanning the QR code printed from e-BRIDGE Print & Capture with the scanner on e-BRIDGE Print & Capture or by searching through your history of the most recently used MFPs
- Secure access for print and scan using your NFC enabled mobile device. (optional card reader required, available only on supported MFPs, not supported on Android 10.x)
- Authentication and department codes are recommended to maintain office security
* Optional Enabler required
-------------------------
System Requirements
- Supported e-STUDIO models should be used
- SNMP and Web Service settings on the MFP must be enabled
- Please contact your dealer or sales representative about configuring this application when using with user authentication or department codes
-------------------------
Supported Languages
Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English (US), English (UK), Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Portuguese
-------------------------
Supported Models
Please refer to the following page for supported models.
https://www.toshibatec.com/supported_models/
-------------------------
Supported OS
Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
-------------------------
Website for e-BRIDGE Print & Capture
Please refer to the following page for Website.
https://www.toshibatec.com/cnt/products_overseas/mobile_solutions/e_bridge/
-------------------------
Note
- Before using this App with a cloud storage service, install the cloud storage app on your device
- MFPs may not be discovered under the following conditions. If not discovered, you may manually enter the hostname or use the QR Code
*IPv6 is used
*SSL is used in the Web Service Setting
*Other unknown reasons
- It is recommended to print the QR Code in Black and White for best scanning results
- Hold/Private prints are available with the e-STUDIO2550C series when an optional hard disk is installed
- When using Android printing services, the contents displayed on the preview screen may differ from the printed result
- User name cannot contain "@" mark
- Part of the feature may not function properly with your device depending on the support level of the service
The company names and product names are trademarks of their respective companies.
e-BRIDGE Print & Capture là một ứng dụng cho phép bạn in và quét từ các MFP của Toshiba sử dụng thiết bị Android của bạn.
Được tích hợp với phần mềm OCR Re-Rite OCR, e-BRIDGE Print & Capture cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh được quét hoặc tài liệu ảnh thành một trong 22 định dạng tệp có thể chỉnh sửa bao gồm các tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint.

Các tính năng chính:
- In tài liệu (JPEG / PDF) từ các dịch vụ lưu trữ đám mây (Hộp, Dropbox, Google Drive, OneDrive) hoặc thư mục mạng thông qua MFP của Toshiba hoặc máy in dùng chung
- In hình ảnh được lưu trữ trong Android hoặc được chụp bởi Camera của thiết bị
- In các trang web và email với các dịch vụ in Android
- Sử dụng các cài đặt in MFP nâng cao như số lượng bản sao, in hai mặt, chế độ màu (BW / Màu / Màu đôi), Chế độ in (Bình thường / Riêng tư / Giữ / Nhiều trạm *), Loại giấy, Khổ giấy, Ghim giấy, Bỏ trang trống và tiết kiệm mực
- Quét tài liệu từ TOSHIBA MFP và lưu chúng vào thiết bị Android, thư mục mạng, tải nó lên dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc gửi qua Email
- Chuyển đổi hình ảnh được quét hoặc tài liệu ảnh sang định dạng có thể chỉnh sửa, chẳng hạn như PDF, Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng phần mềm OCR Re-Rite OCR hoặc chức năng OCR * trong MFP
- Có thể phát hiện ra các MFP của Toshiba trên mạng của bạn thông qua việc quét mã QR được in từ e-BRIDGE Print & Capture bằng máy quét trên e-BRIDGE Print & Capture hoặc bằng cách tìm kiếm trong lịch sử của bạn về các MFP được sử dụng gần đây nhất
- Truy cập an toàn để in và quét bằng thiết bị di động hỗ trợ NFC của bạn. (yêu cầu đầu đọc thẻ tùy chọn, chỉ khả dụng trên các MFP được hỗ trợ, không được hỗ trợ trên Android 10.x)
- Xác thực và mã bộ phận được khuyến nghị để duy trì bảo mật văn phòng
* Yêu cầu Enabler tùy chọn
-------------------------
yêu cầu hệ thống
- Nên sử dụng các mô hình e-STUDIO được hỗ trợ
- Phải bật cài đặt SNMP và Dịch vụ web trên MFP
- Vui lòng liên hệ với đại lý hoặc đại diện bán hàng của bạn về cách định cấu hình ứng dụng này khi sử dụng với xác thực người dùng hoặc mã bộ phận
-------------------------
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Trung Quốc (Đơn giản), Trung Quốc (Truyền thống), Đan Mạch, Hà Lan, Anh (Mỹ), Anh (Anh), Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Na Uy, Ba Lan, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha
-------------------------
Mô hình được hỗ trợ
Vui lòng tham khảo trang sau để biết các mô hình được hỗ trợ.
https://www.toshibatec.com/supported_models/
-------------------------
HĐH hỗ trợ
Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
-------------------------
Trang web cho In & Chụp CẦU
Vui lòng tham khảo trang sau cho Website.
https://www.toshibatec.com/cnt/products_overseas/mobile_solutions/e_bridge/
-------------------------
Ghi chú
- Trước khi sử dụng Ứng dụng này với dịch vụ lưu trữ đám mây, hãy cài đặt ứng dụng lưu trữ đám mây trên thiết bị của bạn
- MFP có thể không được phát hiện trong các điều kiện sau đây. Nếu không được phát hiện, bạn có thể nhập tên máy chủ theo cách thủ công hoặc sử dụng Mã QR
* IPv6 được sử dụng
* SSL được sử dụng trong Cài đặt dịch vụ web
* Những lý do không xác định khác
- Nên in Mã QR bằng Đen và Trắng để có kết quả quét tốt nhất
- Giữ / In riêng có sẵn với sê-ri e-STUDIO2550C khi cài đặt đĩa cứng tùy chọn
- Khi sử dụng dịch vụ in của Android, nội dung được hiển thị trên màn hình xem trước có thể khác với kết quả được in
- Tên người dùng không thể chứa dấu "@"
- Một phần của tính năng có thể không hoạt động đúng với thiết bị của bạn tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ của dịch vụ
Tên công ty và tên sản phẩm là thương hiệu của các công ty tương ứng.
Đọc thêm
Thu gọn
3,9
Tổng 531
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

- Support new models
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
28 tháng 10, 2020
Kích thước
23M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
4.4.6.3
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
TOSHIBA TEC CORPORATION
©2021 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.