Zipato

335
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Remotely control your lights, security system, heating, cooling, shades or irrigation.
Monitor your energy consumption and save by conserving energy.

ALL IN ONE:
* HOME SECURITY: protect your home from burglary, fire, flood and more...
* ENERGY MANAGEMENT: save money by monitoring and managing energy usage
* HEALTH CARE: get emergency alerts in case of fall or other incident
* HOME AUTOMATION: automate your lights, thermostats, shades, irrigation and more...


SECURITY
• unlimited number of virtual alarms (partitions)
• trigger alarms in case of:
o intruder (motion sensors and door/window sensors),
o fire (smoke sensors),
o flood (water leakage sensors),
o gas (CO sensors)
o panic button,
o duress (if someone force you to disarm your system)
o health care (in case of missing actions during particular time e.g. motion, door opening, laying on bed...)
• remote arm/disarm and status-info with any smartphone
• vandal proof - Zipabox is 24/7 monitored by central station which triggers alarm in case of connection loss
• easy integration with existing alarm systems (DSC, Honeywell...)
• easy online setup and configuration through web based interface
• use of same sensors for security and automation purposes

ENERGY MONITORING
• real-time monitoring energy consumption with your smartphone
• automatically turn on/off your appliances in accordance with electricity prices
• see detailed analysis of your energy consumption
• save energy by automating lights, thermostats, sun shades...

LIGHTING
• easy installation of wireless modules
• Z-Wave and ZigBee lighting modules support
• support remote dimming and on/off switching with any smartphone
• unlimited number of scenes supported
• turn lights on during emergencies
• advanced event based rules configuration
• auto-pilot lighting programs to discourage intruders while home is empty

CLIMATE
• multi room heating and cooling control with your smartphone
• advanced programming scheduler online, accessible over web browser
• easily create unlimited number of custom zones (thermostats)
• multi zone humidity control by using standard humidifiers and dehumidifiers
• advanced event based rules to automate home climate based on other environmental and home events
• include climate control in automation scenes together with alarm, lighting, shades, etc
• notification and automated actions in case of over-temperature events, power outages, and other incidents…

IRRIGATION
• control unlimited number of irrigation zones
• use advanced programming options online to setup perfect irrigation process
• automate irrigation system based on Internet weather forecast
• integrate your irrigation scheme together with your complete home automation scenarios

SUN SHADING
• control blinds, roller-shutters, curtains and pergolas using your smartphone
• automate motors by using fun and easy programming tool online
• add your sun shading commands into home scenarios together with lights, climate, alarms...
• automate your shades to react to outside weather conditions
• easy installation using pre-configured wireless modules

But also: : Energy Metering, Video monitoring and more ...
Zdalne sterowanie oświetleniem, systemów bezpieczeństwa, ogrzewania, chłodzenia, odcienie i nawadniania.
Monitorowanie zużycia energii i zaoszczędzić poprzez oszczędzanie energii.

Wszystko w jednym:
* Home Security: chronić swój dom przed włamaniem, pożarem, powodzią i więcej ...
* Zarządzanie energią: zaoszczędzić pieniądze poprzez monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii
* OCHRONA ZDROWIA: otrzymywać powiadomienia alarmowe w przypadku upadku lub innego zdarzenia
* AUTOMATYKA DOMOWA: zautomatyzować światła, termostaty, odcienie, nawadniania i więcej ...


BEZPIECZEŃSTWO
• nieograniczona liczba wirtualnych alarmów (partycje)
• wywołują alarm w przypadku:
o intruder (czujniki ruchu i czujniki drzwi / okna),
o ogień (czujniki dymu),
o powodzi (czujniki przecieków wody),
o gaz (czujniki CO)
Przycisk o panika,
o przymus (jeśli ktoś cię zmuszać do rozbrojenia systemu)
o ochronie zdrowia (w przypadku braku działania w czasie określonym czasie np ruchu, otwarcia drzwi, kładąc na łóżku ...)
• Pilot zdalnego uzbrojenia / rozbrojenia i status-info z każdym smartfonie
• wandaloodporne - Zipabox jest 24/7 monitorowane przez dworca głównego, który uruchamia alarm w przypadku utraty połączenia
• łatwa integracja z istniejącymi systemami alarmowymi (DSC, Honeywell ...)
• łatwa konfiguracja online i konfiguracja przez interfejs www w oparciu
• Zastosowanie samych czujników dla celów bezpieczeństwa i automatyki

Monitorowanie energii
• w czasie rzeczywistym monitorowanie zużycia energii w smartfonie
• automatycznie włączać / wyłączać swoje urządzenia zgodnie z cenami energii elektrycznej
• zobaczyć szczegółową analizę zużycia energii
• oszczędność energii poprzez automatyzację światła, termostaty, parasole ...

OŚWIETLENIE
• łatwy montaż modułów bezprzewodowych
• wsparcie Z-Wave i moduły oświetleniowe ZigBee
• wsparcie zdalnego ściemniania i / wyłączeniu z każdym smartfonie
• nieograniczona liczba scen obsługiwana
• włączyć światła w sytuacjach kryzysowych
• zaawansowana konfiguracja zdarzeń na podstawie przepisów
• programy oświetlenia automatycznego pilota, aby zniechęcić intruzów, podczas gdy dom jest pusty

KLIMATYZACJA
• wielo ogrzewania pokoju i kontrola chłodzenia smartfonie
• zaawansowane programowanie harmonogramu online dostępne przez przeglądarkę internetową
• łatwo tworzyć nieograniczoną liczbę wejść niestandardowych (termostaty)
• kontrola wilgotności wielu stref przy użyciu standardowych nawilżaczy i osuszaczy
• zasady oparte zaawansowane zdarzeń do automatyzacji domu klimat oparty na innych imprezach środowiskowych i domów
• to regulacja klimatyzacji w scenach automatyki wraz z alarmem, oświetlenie, cienie, itd
• powiadamianie i zautomatyzowane działania w przypadku nadmiernej temperatury wydarzeń, przerwy w dostawie prądu i innych zdarzeniach ...

NAWADNIANIE
• kontrola nieograniczoną liczbę stref nawadniania
• korzystać z zaawansowanych opcji programowania online konfiguracji doskonałego procesu nawadniania
• zautomatyzować system nawadniania oparty na Internet prognozy pogody
• zintegrować swój schemat nawadniania wraz ze swoimi kompletnych scenariuszy automatyki domowej

SUN SHADING
• żaluzje sterujące, rolkami rolety, zasłony i pergole za pomocą smartfona
• automatyzację silników za pomocą zabawy i łatwe w obsłudze narzędzie do programowania w Internecie
• dodanie poleceń ochrony przed słońcem w scenariuszach domu wraz z światła, klimatu, alarmów ...
• zautomatyzować odcienie reagować na zewnętrzne warunki atmosferyczne
• łatwy montaż przy użyciu wstępnie skonfigurowane moduły bezprzewodowe

Ale także:: Energia pomiaru, monitoringu wideo i więcej ...
Więcej informacji
Zwiń
3,5
Łącznie: 335
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

V 4.3.2 Our latest release contains Hebrew language UI fix
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
10 kwietnia 2018
Rozmiar
26M
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
4.3.2
Wymaga Androida
4.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Zipato@3plus
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.