Tynker - Learn to code

Dla wszystkich
6-12 lat
1 310
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Tynker is the easiest way for children to learn programming. Solve puzzles to learn concepts, easily build your own games, and control robots and drones using our new step-by-step coding tutorials. 50+ free starter templates included for games, apps, drawing, music, physics, and more. Additional puzzle levels available as in-app purchases.

NEW! Draw your own actors and backgrounds with the drawing tool!

Awards:
*** Parents’ Choice Gold Award
*** Editor's Choice, Children's Technology Review
*** Rated 5 stars for Engagement, Common sense media
*** Academics' Choice Award
*** Rated “Best for 8-14” by USA Today
*** Award of Excellence from Strictly Mobile

”Tynker makes programming more accessible and fun for kids, regardless of prior experience.”
- TechCrunch

“One of the best learn-to-code apps we've seen for younger kids - Nice work!”
- Code.org


CANDY QUEST (FREE)
Use the correct logic and loop variations to lead your character home.
** 20 Levels

CRASH COURSE (FREE)
Learn to program drones, lights, and Sphero in a virtual environment
** 18 Levels

NEW! 50 TEMPLATES AND TUTORIALS (FREE)
Includes inspiration for an unlimited portfolio of games and projects to play with friends:
6 Tutorials - Learn with interactive tutorials on animation, physics, and building games
10 Game Templates - Build your own arcade, platformer, and physics games
4 Toy Templates - Make a remote controller for your drone, and control Sphero robots
7 Physics Templates - Bouncing penguins, zero gravity, spin launchers, and cannons
10 Drawing Templates - Math art, kaleidoscope, program your own art studio app
5 Music Templates - Learn to program musical notes to play any song
10 Featured Hacks - Fun programs that combine all the above concepts


CONNECTED DEVICE SUPPORT (FREE)
Includes code blocks to control connected toys including drones and robots. Learn to use these new blocks in "Crash Course" with virtual representations of drones, robots and lights. Then find these blocks in the “Create” mode and build programs to control real devices. Supports programming Sphero, Ollie, Parrot Rolling Spider drone, Philips Hue and Lux personal lighting systems.


TYNKER WORKSHOP (FREE)
- Create games and apps quickly with the same visual programming language introduced in the puzzles
- NEW! Learn the basics with interactive coding tutorials
- Define your own programs with conditional logic, loops, functions, variables, and more
- Add tilt, touch and other native behaviors to your games
- Design animated characters using the character creator
- Build realistic games using the physics engine
- Work offline without Internet connectivity


DRAGON JOURNEY (in-app purchase)
Create functions and subroutines to lead your dragon through the forest.
** 72 Levels, across 2 different adventure scenarios, replay with 3 different dragons

LOST IN SPACE (in-app purchase)
Apply conditional logic to lead astronaut Biff to his moon base.
** 72 Levels, across 3 adventure scenarios

LAZER RACER (in-app purchase)
Draw complex geometric shapes using simple commands in this futuristic racing game.
** 48 geometric pattern puzzles

Unlock hidden bonus games in every adventure! Puzzle Solutions Available.

What Do Children Learn?
Pattern recognition, problem solving, sequencing, spatial visualization, algorithmic thinking, how to debug programs. Introduces concepts like sequencing, repetition, and conditional logic. Reinforces basic geometry concepts while using programming to draw angles and lines.

What Is Tynker?
Tynker (www.tynker.com) inspires kids to create and collaborate through programming in a visual, intuitive and imaginative way. More than 30,000 schools and 26 million kids have started coding with Tynker, building critical computational thinking skills for future success.

Tynker is inspired by visual programming languages such as Scratch from MIT, Alice from CMU, and other programming languages like Logo, SmallTalk, and Squeak.
Tynker jest najprostszym sposobem dla dzieci do nauki programowania. Rozwiązuj zagadki, aby dowiedzieć się koncepcje, łatwo zbudować własne gry i sterowania robotów i dronów używając nasz nowy krok po kroku tutoriale kodowania. 50 + darmowe szablony startowe zawarte na gry, aplikacje, rysunek, muzyki, fizyki i innych. Dostępne jako dodatkowe poziomy in-app zakupów puzzle.

NOWY! Wyciągnąć własne aktorów i tła z narzędziem rysunkowym!

Nagrody:
*** Choice Gold Award rodziców
*** Rihanna, dzieci Technology Review
*** Oceniono na 5 gwiazdek dla zaangażowania, media zdrowego rozsądku
*** Nagroda nauczycieli akademickich
*** "Najlepsze dla 8-14" Ocenione przez USA Today
*** Award of Excellence z Ściśle Komórka

"Tynker sprawia, że ​​programowanie bardziej dostępne i zabawy dla dzieci, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia."
- TechCrunch

"Jeden z najlepszych nauczyć na kod aplikacji widzieliśmy dla młodszych dzieci - Dobra robota!"
- Code.org


CANDY QUEST (FREE)
Użyj poprawnych wariantów logiki i pętli, aby prowadzić swój dom znaków.
** 20 Poziomy

Crash Course (FREE)
Dowiedz się, jak trutnie programowych, światła i Sphero w środowisku wirtualnym
** 18 Poziomy

NOWY! 50 szablonów i ĆWICZENIA (bezpłatny)
Zawiera inspirację dla nieograniczonej portfela gier i projektów, aby grać z przyjaciółmi:
6 Poradniki - Dowiedz się o interaktywne samouczki na temat animacji, gier fizyki i budowlanych
10 gier Szablony - Zbuduj własne gry zręcznościowa, platformowa, i fizyki
4 Toy Szablony - Zrób pilota zdalnego sterowania dla samolotów bezzałogowych i kontrolować roboty Sphero
7 Fizyka Szablony - Odbijanie pingwiny, wyrzutnie Zero Gravity, spin i armaty
10 Rysunek Szablony - sztuka Matematyka, Kalejdoskop, Program twoja aplikacja własne studio sztuki
5 Muzyka Szablony - Naucz się programować nuty zagrać dowolny utwór
10 Polecane Hacks - Zabawa programy, które łączą wszystkie powyższe koncepcje
 

Podłączonego urządzenia SUPPORT (FREE)
Obejmuje bloki kodu do sterowania podłączonymi zabawki tym drony i robotów. Dowiedz się, jak korzystać z tych nowych bloków w "Crash Course" z wirtualnymi reprezentacjami drony, roboty i światła. Następnie znaleźć te bloki w trybie "Create" i budować programy do kontroli rzeczywistych urządzeń. Obsługa programowania Sphero, Ollie, Drone Parrot Rolling Pająk Philips Hue i Lux systemy osobiste oświetlenia.


TYNKER WARSZTAT (FREE)
- Tworzenie gier i aplikacji szybko z tym samym języku programowania wizualnego wprowadzonego w zagadki
- NOWY! Poznaj podstawy z interaktywne samouczki kodowania
- Definiowanie własnych programów z logiką warunkowe, pętle, funkcje, zmienne i więcej
- Dodaj nachylenie, dotyku i innych rodzimych zachowań do gier
- Konstrukcyjne animowany znaków za pomocą Character Creator
- Tworzenie realistycznych gier z wykorzystaniem silnika fizyki
- Praca w trybie offline, bez połączenia z Internetem


Podróż smokiem (zakup w aplikacji)
Tworzenie funkcji i procedur, aby prowadzić smoka przez las.
** 72 poziomów, przez 2 różnych scenariuszy przygodowych, odtwarzanie z 3 różnych smoków

Zagubieni w kosmosie (in-app zakupu)
Zastosuj logiki warunkowej prowadzić astronauta Biff do swojej bazy księżyca.
** 72 poziomach, w całej scenariuszy 3 przygodowych

LAZER RACER (zakup w aplikacji)
Narysuj skomplikowanych kształtów geometrycznych za pomocą prostych poleceń w tej futurystycznej gry wyścigowej.
** 48 geometryczne łamigłówki wzór

Odblokuj ukryte gry premii w każdej przygodzie! Rozwiązania Puzzle dostępne.

Czego dzieci uczą?
Rozpoznawanie wzorców, rozwiązywanie problemów, sekwencjonowanie, wizualizacja przestrzenna, algorytmiczne myślenie, jak debugować programy. Wprowadza pojęć takich jak sekwencjonowanie, powtórzenia, i logiki warunkowej. Wzmacnia podstawowych pojęć geometrii podczas korzystania z programowania do rysowania kątów i linii.

Co to jest Tynker?
Tynker (www.tynker.com) inspiruje dzieci do tworzenia i współpracować poprzez programowanie w wizualnej, intuicyjnego i wyobraźni sposób. Ponad 30.000 szkół i 26 mln dzieci zaczęły kodowania z Tynker, budowanie umiejętności krytycznego myślenia obliczeniowych dla przyszłego sukcesu.

Tynker jest inspirowany wizualnych języków programowania, takich jak Scratch z MIT, Alicja z CMU i innych języków programowania, takich jak logo, Smalltalk i Squeakiem.
Więcej informacji
Zwiń
3,6
Łącznie: 1 310
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

- Bug fixes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
3 sierpnia 2018
Rozmiar
33M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
3.12.25
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,99 USD-4,99 USD za element
Sprzedawca
Tynker
Deweloper
4410 El Camino Real Suite 104 Los Altos, CA 94022
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.