Defender Battle: Hero Kingdom Wars - Strategy Game

Od 10 let (E10+)
274
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Defender Battle Premium offers you:
✅Free 200 diamonds.
✅Free 100 Viking souls
✅Free 100 Tree Warrior souls
✅Free 100 Fire souls
✅No interstitial ads.

Kingdom of Arthur was invaded by dark forces and demons. The war broke out. The devils divided the kingdom into separate regions to rule with dark magic.

Only powerful heroes, the warriors with ancient magical powers and the best tactics can save the kingdom. The army of kingdom will have to fight the monster, zombie, orc or the devils come from demon kingdom.

Build your army and make your empire to defend your kingdom from evil attacks. Upgrade your castle before the kingdom sinks into the dark. Are you ready to join the battles in Realm Battle: Rival Kingdoms?

▶The best strategy game

Realm Battle is a perfect combination of a war strategy game and a role-playing game. You will build your army by summoning soldiers and heroes to fight in battles. Besides that, you can also control your hero to lead his army to victory. You will learn how to become a warrior, summon reinforcements, how to command your troops, recruit elven warriors, face legendary monsters, how to use resources to build a kingdom and how to win a battle. Your once great kingdom now fights for its life against a scourge of mighty monsters! Are you ready?

▶ Upgrade, Defense, and Magic

As a tower defense strategy game, Realm Battle has tactics in every part of the game.
Upgrade your kingdom rush and army in different ways to create the best tactics. Defend your castle by summoning elves and royal troops to keep monsters from touching your castle. Use ancient magic to help your troops get stronger, ancient spells and soul stones help you win the toughest battles.

▶ Legendary hero and allied kingdom

Realm Battle is unique in comparison to other strategy games, Realm Battle will bring you the experience of a role-playing game in a strategy game. You can control your legendary heroes, move and use skills and also summon troops, command your army to win battles. In Realm Battle you will be supported by allied kingdom. The warriors from the human kingdom with resilience and ability to use tactics, from elf kingdom with the best archers and the warriors with ancient power, element kingdom with mysterious power and powerful spells. All that makes a great strategy game.


▶ Battle million other players

PVP system is a new feature of Realm Battle. You can show your power to your friends or millions of other players around the world. Where you show the strength of your kingdom and receive rewards.

Game Features:

★ Epic defense battles with a combination of RPG and strategy games.
★ The military system with 100+ different types of enemies and 60 different challenges.
★ You control the action! Activate Heroes’ skills.
★ Command your soldiers and see them engage in hand to hand fantasy cartoon battles!
★ Multiple worlds to play with 3 kingdoms and 25 different soldiers from Viking, assassin, archer to demon hunter.
★ Over 40 different enemies, from goblins to evil dragon each with their own skills!
★ 7 heroes from the Human kingdom, Elven kingdom, and Element kingdom. Choose your champion to lead your troops to victory!
★ A huge variety of enemies offer multiple challenges: Burn your enemy, freeze, stun, poison, slow and more skill from your items to cast in battle.
★ PVP mode: Where you can fight with other players around the world.

Visit us on Facebook at https://www.facebook.com/realmbattle

Keep in touch with us if you like Realm Battle: Heroes Wars and do not forget comments to us about this. We would love to hear from you!
Program Defender Battle Premium vám nabízí:
✅ Zdarma 200 diamantů.
✅Free 100 duší Vikingů
✅Bez duše 100 Tree Warrior
✅Free 100 ohnivých duší
OŽádné vsunuté reklamy.

Arthurské království bylo napadeno temnými silami a démony. Válka vypukla. Démoni rozdělili království do samostatných oblastí, aby vládli s temnou magií.

Království mohou zachránit pouze mocní hrdinové, válečníci se starými magickými schopnostmi a nejlepší taktika. Armáda království bude muset bojovat s monstrem, zombie, orkem nebo s ďábly pocházejícími z démonického království.

Postavte svou armádu a vytvořte si své impérium, abyste bránili své království před zlými útoky. Upgradujte svůj hrad dříve, než se království ponoří do tmy. Jste připraveni se zapojit do bitev v Realm Battle: Rival Kingdoms?

▶ Nejlepší strategická hra

Realm Battle je perfektní kombinací válečné strategické hry a hry na hrdiny. Budujete svou armádu tím, že přivoláte vojáky a hrdiny k boji v bitvách. Kromě toho můžete také ovládat svého hrdinu, aby vedl jeho armádu k vítězství. Naučíte se, jak se stát válečníkem, vyvolávat posily, jak velit svým jednotkám, najímat elfské válečníky, čelit legendárním nestvůrám, jak používat zdroje k vybudování království a jak vyhrát bitvu. Vaše kdysi velké království nyní bojuje o svůj život proti metlu mocných monster! Jsi připraven?

▶ Upgrade, obrana a magie

Jako strategická hra Tower Defense má Realm Battle taktiku v každé části hry.
Upgradujte své království spěch a armádu různými způsoby, abyste vytvořili nejlepší taktiku. Obhajujte svůj hrad svoláním elfů a královských jednotek, aby se nestvůry dotkly vašeho hradu. Použijte starodávnou magii, abyste pomohli svým jednotkám posílit, starodávná kouzla a duše vám pomohou vyhrát nejtěžší bitvy.

▶ Legendární hrdina a spojenecké království

Realm Battle je ve srovnání s jinými strategickými hrami jedinečný, Realm Battle vám přinese zážitek ze hry na hrdiny ve strategické hře. Můžete ovládat své legendární hrdiny, pohybovat a používat dovednosti a také svolat vojáky, ovládat svoji armádu, abyste vyhráli bitvy. Ve hře Realm Battle budete podporováni spojeneckým královstvím. Bojovníci z lidského království s odolností a schopností používat taktiku, z elfského království s nejlepšími lukostřelci a válečníci se starou mocí, živelné království se záhadnou silou a mocnými kouzly. To vše dělá skvělou strategickou hru.


▶ Bojujte s miliony dalších hráčů

PVP systém je nová funkce Realm Battle. Můžete ukázat svou sílu svým přátelům nebo milionům dalších hráčů z celého světa. Kde ukážete sílu svého království a dostanete odměny.

Funkce hry:

★ Epické obranné bitvy s kombinací RPG a strategických her.
★ Vojenský systém se 100+ různými typy nepřátel a 60 různými výzvami.
★ ovládáte akci! Aktivujte schopnosti hrdinů.
★ velit svým vojákům a vidět je zapojit se do ruky fantasy komiksové bitvy!
★ více světů hrát s 3 království a 25 různých vojáků z Viking, vrah, lukostřelec na lovce démonů.
★ Více než 40 různých nepřátel, od skřítků po zlého draka, každý s vlastními schopnostmi!
★ 7 hrdinů z království lidí, království Elfů a království Elementů. Vyberte si svého šampiona, který povede vaše jednotky k vítězství!
★ Obrovská paleta nepřátel nabízí více výzev: Vypálit nepřítele, zmrazit, omráčit, otrávit, pomalá a více dovedností ze svých předmětů, aby seslala do bitvy.
★ Režim PVP: Kde můžete bojovat s ostatními hráči z celého světa.

Navštivte nás na Facebooku na adrese https://www.facebook.com/realmbattle

Zůstaňte v kontaktu, pokud se vám líbí Realm Battle: Heroes Wars, a nezapomeňte na nás komentáře. Rádi bychom od vás slyšeli!
Další informace
Sbalit
3,6
Celkem 274
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

Fix PVP can not join
Fix item in shop
Fix dialog win
Fix daily reward
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
21. března 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000+
Aktuální verze
1.3
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 10 let (E10+)
Násilí ve fantastickém prostředí, Krev v mírné míře
Interaktivní prvky
Nákupy ve hře
Produkty v aplikacích
0,99 US$–19,99 US$ za položku
Od vývojáře
UbiMob
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.