UNIQA SafeLine

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

UNIQA SafeLine – První pojištění vozidel, které může zachránit i život.
UNIQA SafeLine je unikátní a inovativní služba pro motoristy. Díky telematice pomáhá SafeLine v případě potřeby okamžitě řešit krizové situace a dokáže spravedlivě počítat pojistné podle ujetých kilometrů:
• Nárazové čidlo telematické jednotky SafeLine instalované ve vozidle automaticky hlásí nehodu asistenční centrále. Operátor volá řidiče, aby s ním specifikoval potřebnou pomoc. Nezdaří-li se kontakt navázat a vozidlo nepokračuje v jízdě, pošle operátor ihned na přesně lokalizované místo záchranáře. Čas rozhoduje o životě a zdraví posádky.
• Při závadě na vozidle nebo defektu pneumatiky během jízdy je možné přes nouzové tlačítko nebo přes tuto mobilní aplikaci přivolat asistenci. Pomoc asistenční služby lze využít také např. při náhlé nevolnosti řidiče.
• UNIQA SafeLine optimalizuje pojistné podle počtu najetých kilometrů a druhu komunikací.
• Dojde-li k odcizení vozu, operátoři díky jednotce SafeLine auto snadno a rychle lokalizují a za pomoci policie vrátí majiteli.
Aplikace UNIQA SafeLine umí pro Vaše potřeby analyzovat styl řízení vozu nazývaný „Chování řidiče“ (nemá vliv na Vaši pojistku) a základní statistické údaje o najetých kilometrech, rychlosti, průběhu jízdy atd. Data v aplikaci jsou přístupná pouze Vám po zadání hesla, které obdržíte e-mailem při aktivaci jednotky SafeLine instalované do Vašeho vozidla.
Další služby: Přehled jízd, OnLine vyhledání vozidla na mapě, hlášení překročení předem nastavené rychlosti, hlášení opuštění zóny zájmu, zpětná analýza jízdy. Služby jsou dostupné dle typu telematické jednotky instalované ve vozidle.
Chování řidiče je týdenní hodnocení od 0 do 100 a vyjadřuje celkovou dynamiku stylu řízení vozu kdy „0“ reprezentuje vysoce dynamický styl (0-30 je „Řidič závodník“) a „100“ reprezentuje klidný a rozvážný styl řízení (80-100 je „Řidič gentleman“).
Zároveň výpočet „Chování řidiče” zohledňuje chování všech ostatních řidičů Skupiny se zařízením UNIQA SafeLine a to tak, že:
• Řidič s Celkovým hodnocením „0“ je nejdynamičtější řidič celé Skupiny
• Řidič s Celkovým hodnocením „50“ představuje řidiče jehož dynamika řízení je přesný průměr celé Skupiny
• Řidič s Celkovým hodnocením „100“ je nejklidnější a nejrozvážnější řidič celé Skupiny
Celkové hodnocení je týdně průměrovaná hodnota „Chování řidiče“ od počátku aktivace produktu UNIQA SafeLine.
Parametry „Chování řidiče“ jsou:
• Prudké brzdění
• Prudké zrychlení
• Rychlý průjezd zatáčkou
• Rychlá změna jízdních pruhů
Každý z těchto „Parametrů“ má vliv na „Chování řidiče“ a vyjadřuje průměrný týdenní počet „Událostí“ na 100 Km.
Událost je situace, při které dojde k překročení „Hraniční hodnoty“ pro jednotlivé „Parametry“.
Hraniční hodnota je závislá na čase, směru a rychlosti a pro každý „Parametr“ je jinak definovaná. Algoritmus vypočtu a nastavení „Hraničních hodnot“ je vlastnictvím firmy Octotelematics.
UPOZORŇUJEME: Tuto aplikaci lze použít pouze v případě aktivace služeb „UNIQA SafeLine“ které slouží jako doplněk k pojištění vozů od pojišťovny UNIQA a s.
Stáhněte mobilní aplikaci Uniqa SafeLine, požádejte pojišťovnu UNIQA a.s. o aktivaci služeb SafeLine k Vašemu pojištění vozu a získáte přístup k celé řadě výhod společnosti Uniqa a.s.
UNIQA SafeLine - the first insurance that can save their lives.
UNIQA SafeLine is a unique and innovative service for motorists. Thanks to telematics helps SafeLine if necessary immediately to deal with crisis situations and can fairly calculate premiums by mileage:
• Crash sensor telematics unit SafeLine installed in a vehicle accident assistance automatically reports headquarters. Operátor calls the driver to take him to specify the necessary assistance. Failing to establish contact and the vehicle does not continue to run, sending the operator, instantaneously to accurately localized space rescue. Time to decide on the life and health of the crew.
• When a defect in the vehicle or a flat tire while driving is possible via an emergency button or via this mobile app to summon assistance. Aid assistance can also be used eg. Sudden sickness driver.
• UNIQA SafeLine optimizes premiums by mileage and type of communications.
• If a stolen car operators thanks to the unit SafeLine car easily and quickly locate and help police return for the owner.
Aplikace UNIQA SafeLine can do for your needs to analyze the driving style of the car called the "Driver behavior" (no effect on your insurance policy) and basic statistical data on mileage, speed, course drive etc. Data in only accessible only with a password that you receive e-mail upon activation unit SafeLine installed in your vehicle.
Other Services: Overview of rides, online vehicle search on the map, reporting a pre-set speed is exceeded, the message leaving the zone of interest, reverse engineering drive. Services are available depending on the type telematics units installed in the vehicle.
Driver behavior is the weekly ratings from 0 to 100 and represents the overall dynamic driving style, the "0" represents a highly dynamic style (0-30 is "Driver Racer") and "100" represents the calm and prudent management style (80-100 is " Řidič gentleman ").
At the same time calculation "Driver behavior" reflects the behavior of other drivers of the Group UNIQA SafeLine and equipment so that:
• The driver with an overall rating of "0" is the most dynamic manage the whole Group
• The driver with an overall rating of "50" represents a control whose dynamics management is an accurate means for the group
• The driver with an overall score of "100" is the quietest and manage the whole nejrozvážnější Groups
Overall assessment of the week, averaging "Driver behavior" from the beginning of product activation UNIQA SafeLine.
Parameters "Driver behavior" are:
• Rapid braking
• Rapid acceleration
• fast cornering
• Fast Changing lanes
Each of these "parameters" affects "Driver behavior" and represents the average weekly number of "events" at 100 km.
The event is a situation in which it exceeds the "breakpoints" for the "parameters".
The threshold is dependent on the time, speed and direction for each "Parameter" is defined differently. Calculation algorithm and the "limit values" is owned by Octotelematics.
PLEASE NOTE: This application can be used only in case of activation of services "UNIQA SafeLine" which serves as a supplement to car insurance from the insurance company UNIQA and.
Download the mobile application Uniqa SafeLine, ask the insurance company UNIQA Inc. To activate the service SafeLine to your car insurance and access to a wide range of benefits the company Uniqa Inc.
Read more
Collapse
1.8
129 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Minor bugfixes
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 3, 2021
Size
8.1M
Installs
5,000+
Current Version
2.5
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
Permissions
Offered By
UNIQA pojišťovna a.s.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.