Twilight: Blue light filter

327 667
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Are you having trouble falling asleep? Are your kids hyperactive when playing with the tablet before bed time?
Are you using your smart phone or tablet in the late evening? Twilight may be a solution for you!

WARNING: Android O does no allow the app to cover your notifications any more..

Recent research suggests that exposure to blue light before sleep may distort your natural (circadian) rhythm and cause inability to fall asleep.

The cause is the photoreceptor in your eyes, called Melanopsin. This receptor is sensitive to a narrow band of blue light in the 460-480nm range which may suppress Melatonin production - a hormone responsible for your healthy sleep-wake cycles.

In experimental scientific studies it has been shown an average person reading on a tablet or smart phone for a couple of hours before bed time may find their sleep delayed by about an hour.

The Twilight app makes your device screen adapt to the time of the day. It filters the flux of blue light emitted by your phone or tablet after sunset and protects your eyes with a soft and pleasant red filter. The filter intensity is smoothly adjusted to the sun cycle based on your local sunset and sunrise times.


Documentation
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Get more from Twilight
1) Bed reading: Twilight is more pleasant on the eyes for night reading. Especially as it is able to lower the screen backlight far below the ability of the backligt controls on your screen

2) AMOLED screens: We have tested Twilight on an AMOLED screen for 2.5 years without any sign of depletion or over-burning. If properly configured Twilight causes less light emission (by enabling dimming) with more equal light distribution (dark areas of the screen such as the status bar get tinted). This may in fact increase your AMOLED screen life time.

Basics on circadian rhythm and the role of melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Permissions
- location - to find out your current sunset/surise times
- running apps - to stop Twilight in selected apps
- write settings - to set back-light
- network - access smartlight (Philips HUE) to shield you household light from blue

Automation (Tasker or other)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Related scientific research

Amplitude Reduction and Phase Shifts of Melatonin, Cortisol and Other Circadian Rhythms after a Gradual Advance of Sleep and Light Exposure in Humans Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin Onset and Shortens Melatonin Duration in Humans Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Effect of Light on Human Circadian Physiology Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Efficacy of a single sequence of intermittent bright light pulses for delaying circadian phase in humans Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Intrinsic period and light intensity determine the phase relationship between melatonin and sleep in humans Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

The Impact of Sleep Timing and Bright Light Exposure on Attentional Impairment during Night Work Nayantara Santhi & Co 2008

Short-Wavelength Light Sensitivity of Circadian, Pupillary, and Visual Awareness in Humans Lacking an Outer Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. Lockley SW & Co. 2003

Sensitivity of the human circadian pacemaker to nocturnal light: melatonin phase resetting and suppression Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

For a desktop alternative, try RedShift (Linux) or on Windows the app which has no relation to this project whatsoever, whose name cannot be said aloud or whispered as it is a Trademark, lets call it Lord Voldemort of the blue light flux filtering apps.Guessed it? Let us know in the comments.
Máte problémy so zaspávaním? Sú vaše deti hyperaktívne, keď hrá s tablety pred spaním?
Používate svoj chytrý telefón alebo tablet v neskorých večerných hodinách? Twilight môže byť riešením pre vás!

POZOR: Android O nedovoľuje použiť aplikáciu pokryť svoje oznámenie o nič viac ..

Nedávne výskumy naznačujú, že expozícia modrého svetla pred spaním môže narušiť vašu prirodzenú (cirkadiánní rytmus) a spôsobiť neschopnosť zaspať.

Príčinou je fotoreceptorov v tvojich očiach, nazvaný melanopsin. Tento receptor je citlivý na úzkom pásme modrého svetla v 460-480nm rozsahu, ktorý môže potlačiť produkciu melatonínu - hormónu zodpovedné pre zdravý spánok-bdenie cyklov.

V experimentálnych vedeckých štúdiách bolo preukázané, priemerný človek číta na tabletu alebo smartfónu za pár hodín pred spaním môžu zisťujú, že ich spánok meškajú asi hodinu.

Twilight app je obrazovka zariadenie prispôsobiť dennú dobu. To filtruje tok modrého svetla vyžarovaného do telefónu či tabletu po západe slnka a chráni vaše oči s mäkkou a príjemnou červeného filtra. Intenzita filter je plynulo nastaviť na slnku cyklu na základe miestnych západom a východom slnka časy.


dokumentácia
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Získajte viac zo Súmraku
1) Bed čítanie: Twilight je oveľa príjemnejšie na oči pre nočné čítanie. Najmä preto, že je schopná znížiť podsvietenie obrazovky oveľa nižšiu schopnosť kontrol backligt na obrazovke

2) AMOLED obrazovky: Testovali sme súmrak na AMOLED displeji po dobu 2,5 rokov bez akéhokoľvek náznaku vyčerpania alebo nadmerné spaľovanie. Ak je správne nakonfigurovaný súmrak spôsobuje nižšie emisie svetla (tým, že umožňuje stmievanie) s rovnejší distribúcia svetla (tmavých častiach obrazovky, napríklad na stavovom riadku získať sfarbené). To môže v skutočnosti zvýšiť svoj AMOLED životnosť obrazovky.

Základy na cirkadiánní rytmus a úloha melatonínu
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

oprávnenie
- lokalita - zistiť vaše aktuálne západ slnka / časy Suris
- bežiace aplikácie - zastaviť Twilight vo vybraných aplikáciách
- nastavenie zápis - nastavenie podsvietenia
- sieť - prístup Smartlight (Philips HUE) vás chráni svetlo domácností od modrej

Automation (Tasker alebo iné)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Súvisiace vedecký výskum

Amplitúdy Redukčná a fázové posuny melatonínu, kortizolu a iných denných rytmov Po postupnom Advance spánku a Light expozície u ľudí Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Vystavenie svetlu v miestnosti pred spaním Potláča Melatonín Onset a skracuje Melatonín trvania u človeka Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Vplyv svetla na ľudskej fyziológie cirkadiánneho Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Účinnosť jedinú sekvenciu prerušovaných jasných svetelných impulzov pre oddialenie cirkadiánní fázy u človeka Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Vnútorné doba a intenzita svetla určiť vzťah fázy medzi melatonínom a spánku u ľudí Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

Vplyv spánku časovanie a jasným svetlom expozície o pozornosť, Zníženie počas nočnej práce Nayantara Santha & Co 2008

Krátkovlnné Citlivosť svetla cirkadiánní, zrenice, a Visual povedomie u ľudí postráda vonkajšej Retina Farhan H. Zaidi & Co 2007

Vysoká citlivosť ľudského cirkadiánneho rytmu melatonínu pre resetovanie s krátkou vlnovou dĺžkou svetla. Lockley SW & Co. 2003

Citlivosť ľudského cirkadiánneho kardiostimulátora na nočné svetlo: melatonín fáza reset a potlačenie Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

U stolného alternatívu, skúste červený posun (Linux) alebo Windows App, ktorý nemá žiadny vzťah k tomuto projektu vôbec, ktorého meno nemožno povedať nahlas alebo šeptom, ako je ochranná známka, necháva hovoriť Lord Voldemort z modrého svetelného toku filtrovanie aplikácií .Guessed to? Dajte nám vedieť v komentároch.
Ďalšie informácie
4,6
Celkove 327 667
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

- fix for adaptive con on Pixels
- new translations (many thanks)
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
2. októbra 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Urbandroid Team
Vývojár
Martin Stava Bächlerstrasse 44 Kilchberg, 8802 Switzerland
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.