Wakelock Detector [ROOT]

29 210
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

Notice for Android KitKat or later:
Need root access due to permission changes!

More details on our blog:
http://uzumapps.blogspot.jp/2015/07/what-happened-to-wakelock-detector.html
_______________________________________

Ever wondered why your smartphone screen doesnt turn off automatically when it should have, the screen wakes up all of a sudden or you find your phone battery drained even when you exited apps and turned off the screen? This might be due to wakelock holding apps. ”Wakelock Detector” helps you to detect battery draining apps in your Android phone by checking wakelock usage history. Now you can easily find out what keep your phone awake and drain your battery when it is idle!

“Wakelock” is a mechanism of power management service in Android OS, which can be used to keep CPU awake (Partial wakelock) and keep the screen on(Full wakelock). Applications which use wakelock privilege improperly leads to situations where the CPU or phone screen stays active without user's knowledge and thus causing dramatic battery drain.

“Wakelock Detector” shows wakelock usage statistics for all applications, which ever held wakelock since boot. By default it displays CPU wakelocks sorting by the longest usage time. Further, you can choose Screen wakelock type to see screen related wakelocks. For instance, if your screen is keeping on even after screen timeout or your screen turns on randomly by itself, then you can choose Screen wakelock type on the top (Brightness icon) to see which apps are using screen wakelock. Furthermore, if you are interested in currently running applications then you can change sorting type to "Active" which shows active running applications on the top. For further details please refer to FAQ inside Settings.

Main features:
# shows both CPU wakelock (Partial wakelock) and (Full wakelock) ;
# merges wakelocks of corresponding app into one expandable view for better user experience;
# currently active running applications are shown in red color;
# allows easy sorting options by Running state , Wakelock time and Alphabetical order;

How to use:

#1 Charge your phone above 90% and unplug cable (or just reboot the phone)
#2 Give it a time (1-2 hours) to accumulate some wakelock usage statistics
#3 Open “Wakelock Detector”
#4 Check the apps on the top, if they show very long wakelock usage time then you found the cause of your battery drain!

#Notice
We are working on improving the performance of the “Wakelock Detector” by adding new features regarding wakelock issues users usually face. We are trying to follow up all your comments. And we know that the application is not ideal yet. We would appreciate if you send us email before giving negative comments in the Play Store. Your feedbacks are always welcome!
* MIUI users - Make sure that battery service is turned on.

#Reviews
XDA - http://www.xda-developers.com/android/defend-your-battery-with-wakelock-detector/
HowToGeek - http://www.howtogeek.com/142654/find-out-which-apps-are-keeping-your-android-awake-with-wakelock-detector/
LifeHacker - http://lifehacker.com/5993706/wakelock-detector-shows-you-the-apps-that-keep-your-phone-awake
DotTech - http://dottech.org/103671/android-review-wakelock-detector/
Temefy - http://temefy.com/defend-your-battery-with-wakelock-detector
Facebook - http://www.facebook.com/wakelockdetector

Wakelock PPT [recommended] - http://goo.gl/7WgGz


**We are planning to keep this app free and free of ads. If you like this app and want to show your appreciation to developers who invest their time to maintain and improve this app, then please consider donating by purchasing extra features like widgets and knowledge base**

** Translation **
You can translate or improve the existing one here:
https://osumqlt.oneskyapp.com
Upozornění pro Android KitKat nebo novější:
 Uživatel root v důsledku změny oprávnění!

Další podrobnosti o našem blogu:
http://uzumapps.blogspot.jp/2015/07/what-happened-to-wakelock-detector.html
_______________________________________

Přemýšleli jste někdy, proč váš smartphone displej doesnt automaticky vypne, pokud by mělo mít, na obrazovce se probudí najednou, nebo si najít váš telefon baterie vyčerpaný, i když byl ukončen aplikací a vypnul obrazovku? To může být způsobeno zámek probuzení držení aplikací. "Zámek probuzení Detector" pomáhá odhalit baterie vypouštění aplikace v telefonu Android kontrolou zámek probuzení historii využití. Nyní můžete snadno zjistit jaké udržet svůj telefon vzhůru a vybíjí baterii, pokud je nečinný!

 "Zámek probuzení" je mechanismus pro správu napájení provozu v OS Android, který může být použit k udržení CPU probudil (Částečný zámek probuzení) a ponechat na obrazovce (Full zámek probuzení). Aplikace, které využívají zámek probuzení privilegium nesprávně vede k situacím, kdy zůstává aktivní obrazovka CPU nebo telefonu bez vědomí uživatele a tím způsobuje dramatický vybití akumulátoru.

"Zámek probuzení Detector" ukazuje zámek probuzení statistiky využití pro všechny aplikace, které kdy se konala zámek probuzení od startu. Ve výchozím nastavení zobrazuje CPU wakelocks řazení podle nejdelší dobu používání. Dále si můžete vybrat typ obrazovky zámek probuzení vidět wakelocks související obrazovky. Například, pokud vaše obrazovka je udržet ani po vypršení časového limitu obrazovky nebo obrazovka zapne náhodně samo o sobě, pak si můžete vybrat obrazovky typ zámek probuzení na ikonu (jas) nahoru zjistit, které aplikace jsou pomocí obrazovky zámek probuzení. Navíc, pokud máte zájem o aktuálně spuštěné aplikace pak můžete změnit řazení typ na "Aktivní", která ukazuje aktivní aplikací běžících na vrcholu. Pro další podrobnosti viz FAQ uvnitř Nastavení.

Hlavní rysy:
# Ukazuje, jak CPU zámek probuzení (Částečný zámek probuzení) a (Full zámek probuzení);
# Sloučí wakelocks na odpovídající aplikace do jednoho rozšiřitelné pohledu pro lepší uživatelský zážitek;
# právě aktivní aplikací běžících jsou zobrazeny v červené barvě;
# Umožňuje snadnou možností třídění podle Running stát, zámek probuzení čas a abecedním pořadí;

Jak používat:

# 1 Nabíjení telefonu více než 90% a odpojit kabel (nebo jen restartovat telefon)
# 2 Dejte mu čas (1-2 hodiny) akumulovat některé statistiky využití zámek probuzení
# 3 Otevřete "zámek probuzení Detector"
# 4 Zkontrolujte, zda aplikace na vrcholu, pokud vykazují velmi dlouhou dobu používání zámek probuzení pak jste našli příčinu vašeho vybíjení baterií!

#Oznámení
Pracujeme na zlepšení výkonnosti "zámek probuzení detektor" přidáním nových funkcí týkajících uživatelé vydává zámek probuzení obvykle čelit. Snažíme se sledovat všechny své připomínky. A my víme, že aplikace není ideální dosud. Byli bychom rádi, když nám pošlete e-mail ještě předtím, než negativní komentáře v Play Store. Vaše ohlasy jsou vždy vítány!
* Uživatelé MIUI - Ujistěte se, že služba baterie je zapnutá.

#Reviews
XDA - http://www.xda-developers.com/android/defend-your-battery-with-wakelock-detector/
HowToGeek - http://www.howtogeek.com/142654/find-out-which-apps-are-keeping-your-android-awake-with-wakelock-detector/
Lifehacker - http://lifehacker.com/5993706/wakelock-detector-shows-you-the-apps-that-keep-your-phone-awake
DotTech - http://dottech.org/103671/android-review-wakelock-detector/
Temefy - http://temefy.com/defend-your-battery-with-wakelock-detector
Facebook - http://www.facebook.com/wakelockdetector

Zámek probuzení PPT [doporučeno] - http://goo.gl/7WgGz


** Plánujeme zachovat tuto aplikaci zdarma a bez reklam. Pokud máte rádi tuto aplikaci a chcete ukázat své uznání pro vývojáře, kteří investují svůj čas zachovat a zdokonalit tuto aplikaci, pak prosím zvažte darování tím, že koupí další funkce, jako widgety a znalostní báze **

** Překlad **
Můžete přeložit nebo zlepšit stávající zde:
https://osumqlt.oneskyapp.com
Další informace
Sbalit
3,9
Celkem 29 210
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Changes
- Material design improvement
- Added option to revoke Installed System app
- Added WIFI state permission to support Marshmallow
- Support for Marshmallow (both native api and dump sys)
- Bug fix

Note: if you have a ROOT, you can use WLD with or without installing it as a system app.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
14. března 2016
Velikost
1,5M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
2.0.1
Vyžaduje Android
2.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
1,97 US$–1,99 US$ za položku
Od vývojáře
UzumApps
Vývojář
401R 4693Building, Geumdong, Chungwongu, Songnam, Seoul, South Korea
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.