Ví Vimass

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Ví Vimass là ứng dung của CTCP dịch vụ nền di động Việt Nam (Vimass) theo giấy phép 41/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 12/3/2018:
1. Đăng ký ví theo số điện thoại, mã thẻ vID hoặc mã doanh nghiệp
2. Ngân hàng: để chuyển tiền đến (a) số điện thoại: nghĩa là đến nơi nhận ẩn sau số điện thoại, nơi nhận là tài khoản, thẻ hoặc ví điện tử. Vào mục “Chọn ví, tk, thẻ ẩn sau ĐT” để chọn nơi nhận. Nếu chưa đăng ký nơi nhận, Vimass sẽ hướng dẫn người nhận mở ví, quá 48 giờ không mở ví, tiền sẽ về người chuyển (b) tài khoản tại 86 ngân hàng (1 phút báo có với 37 NH VN, còn lại sau 1 buổi); (c) thẻ nội địa & quốc tế; (d) 2.156 ATM Sacombank, Techcombank để rút tiền (e) tận nhà với dịch vụ Viettel (f) đến 10.000 điểm giao dịch của các ngân hàng để nhận bằng chứng minh thư (g) gửi và rút tiết kiệm tại Ngân hàng Nam Á và Quốc dân (h) vay và trả tiền vay (i) hạn mức giao dịch (j) 6 số Token
3. Ví điện tử: để chuyển đến 10 ví: Vimass, AirPay, Momo, Ngân lượng, Payoo, Vimo, Ví Việt, VNPT Pay, VTC Pay, Zalo Pay
4. QR & Ký số: gồm Thanh toán VNPAY QR; Tra cứu VNPAY QR; Thanh toán, tạo Vimass QR; Giao dịch QR; Thiết bị ký số; Tạo hóa đơn, văn bản; Ký hoặc hủy hóa đơn, văn bản; Tra cứu hóa đơn, văn bản đã ký
5. Ví Vimass: Sao kê; Chuyển tiền đến Ví Vimass; Chuyển tiền đến điện thoại; Liên kết ví với tk, thẻ; Chọn ví, tk, thẻ ẩn sau ĐT; Nạp tiền từ TK liên kết; Rút tiền về TK liên kết; Mượn tiền; Thay đổi thông tin
6. Hình Chuông để xem thông báo; hình QR để quét QR; avatar để Đăng nhập/ Đăng xuất, Chia sẻ, Góp ý, Trò chuyện, Ngôn ngữ
7. Nhấp vào ảnh chạy để đến dịch vụ tương ứng
8. Nhấp vào 20 biểu tượng dịch vụ để thực hiện trên 200 dịch vụ: Vé phim; Vé bay; Vé tàu; Vé xe; Trả cước điện thoại; Nạp tiền điện tử; Mã thẻ điện tử; Trả vay; Tra cứu và trả điện/ nước/ internet/ truyền hình; Nạp tk chứng khoán; Học phí; Tặng quà; Bảo hiểm; Từ thiện; Lì xì; Token; Hướng dẫn nạp ví tại 34 ngân hàng
9. Các mục Thẻ vID, Giao dịch, Hướng dẫn, Tin tức nằm bên dưới
10. Mã hóa dữ liệu giữa ứng dụng và máy chủ bằng 3DES 192 bits (hiện có Ví Vimass & Viettel Pay thực hiện)
11. Xác thực giao dịch bằng: (a) 6 số Token, Vân tay, Nhân diện: sau khi đăng ký mật khẩu Đăng nhập hoặc mật khẩu Token, Vân tay/Nhận diện sẽ thay thế các mật khẩu này (b) Thiết bị ký số: ứng dụng tự phát hiện thiết bị ký số như USB Token, microSDHC, thẻ PKI để ký số giao dịch tài chính, văn bản điện tử, hóa đơn
12. Hạn mức giao dịch: theo Quyết định 630/QĐ-NHNN của Thống đốc, kể từ 1/1/2019: (a) Sử dụng Token, Vân tay, Nhận diện mặt để giao dịch: tối đa 500 triệu/lần và 1,5 tỷ/ngày. (b) Sử dụng chữ ký số: không hạn chế số tiền và số lần giao dịch trong ngày
13. Sổ tay: chi tiết các giao dịch thành công được tự động lưu vào Sổ tay để sử dụng lần sau
14. Khiếu nại: khi bị trừ tiền nhưng giao dịch không được thực hiện, nhấp nút khiếu nại trong chi tiết sao kê để chuyển đến Vimass.
15. Thay đổi thông tin: việc định danh ví điện tử theo quy định của NHNN phải có ảnh CMND, tài khoản tại ngân hàng.
16. Phí giao dịch:
a) Ứng dụng Ví Vimass được tải miễn phí, không phải trả phí sử dụng hàng năm và không yêu cầu số dư trên tài khoản.
b) Phí chuyển tiền đến Ví Vimass khác:
- Từ 1 đồng đến 1 triệu đồng: 330 đồng/ lần (gồm 10% VAT)
- Từ 1 triệu đến 20 triệu đồng: 1.100 đ/ lần (gồm 10% VAT)
- Trên 20 triệu đồng: 2.200 đ/ lần (gồm 10% VAT)
c) Phí chuyển tiền đến tài khoản, thẻ, ví điện tử khác:
- Từ 1 đồng đến 50 triệu đồng: 3.300 đồng/ lần (gồm 10% VAT)
- Trên 50 triệu đồng = 3.300 đồng x (1+ [Số tiền/50 triệu]).
d) Phí thanh toán QR:
- Bên thanh toán: trả 1 trong 3 mức 330 đ, 1.100 đ hoặc 2.200 đ như chuyển tiền đến Ví Vimass.
- Merchants sử dụng Vimass QR: trả cho Vimass 0,33% nếu nhận thanh toán từ Ví Vimass; hoặc trả 0,55% nếu nhận thanh toán từ m-banking hoặc ví điện tử khác.
Vimass wallet is the application of Vietnam Mobile Background Services JSC (Vimass) under the License 41 / GP-NHNN of the State Bank of Vietnam on 12/3/2018:
1. Register your wallet by phone number, vID card code or business code
2. Bank: to transfer money to (a) phone number: means the destination is hidden behind the phone number, the place of receipt is the account, card or e-wallet. Go to "Select wallet, card, hidden card behind the phone" to select the destination. If not registered, Vimass will instruct the recipient to open the wallet, no more than 48 hours to open the wallet, the money will go to the person who transfers (b) the account at 86 banks (1 minute notice to 37 Vietnamese banks, the rest is after 1 session); (c) domestic & international cards; (d) 2.156 Sacombank ATM, Techcombank to withdraw money (e) at home with Viettel (f) to 10,000 transaction points of banks to receive by identity card (g) deposit and withdraw savings at Nam Bank Asia and the Nation (h) borrow and pay the loan (i) the transaction limit (j) of 6 Token numbers
3. E-wallet: to transfer to 10 wallets: Vimass, AirPay, Momo, Ngan quan, Payoo, Vimo, Vietnamese Wallet, VNPT Pay, VTC Pay, Zalo Pay
4. QR & Digital Sign: include QR VNPAY Payment; Search VNPAY QR; Payment, create Vimass QR; QR transactions; Digital signing device; Create invoices and documents; Sign or cancel invoices and documents; Look up signed invoices and documents
5. Vimass wallet: Statement; Transfer money to Vimass Wallet; Transfer money to phones; Associated with tk, card; Select wallet, card, card hidden behind phone; Recharge from linked account; Withdrawal of associated TK; Borrow money; Change information
6. Bell picture to see the notification; QR image to scan QR; avatar for Login / Logout, Share, Comment, Chat, Language
7. Click on the running image to go to the corresponding service
8. Click on 20 service icons to perform over 200 services: Movie tickets; Flight tickets; Train tickets; Ticket; Pay phone charges; Electronic deposit; Electronic card code; Repayment; Search and pay electricity / water / internet / television; Deposit securities account; Tuition; Give a gift; Insurrance; Charity; Lucky money; Token; Instructions for loading wallets at 34 banks
9. Items of vID Card, Transaction, Guide, News below
10. Data encryption between application and server using 3D bits 192 bits (currently available Vimass & Viettel Pay Wallet)
11. Authentication of transactions by: (a) 6 numbers of Token, Fingerprint, and Identity: after registering a password, Login or password of Token, Fingerprint / Identity will replace these passwords (b) Setting digitally signed: the application detects digitally signed devices such as USB Token, microSDHC, PKI card to digitally sign financial transactions, electronic documents, invoices
12. Transaction limit: according to the Governor's Decision 630 / QD-NHNN, from January 1, 2019: (a) Using Token, Fingerprint, Face to transaction: maximum 500 million / time and 1.5 billion / day. (b) Using digital signatures: no limit on the amount and number of transactions during the day
13. Handbook: details of successful transactions are automatically saved to the Notebook for future use
14. Complaint: when a transaction is deducted but the transaction is not made, click the claim button in the statement details to transfer to Vimass.
15. Change of information: the identification of e-wallet in accordance with the regulations of the State Bank must contain a photo of ID card and bank account.
16. Transaction fee:
a) Vimass Wallet application is free to download, there is no annual user fee and no account balance is required.
b) Transfer fee to another Vimass Wallet:
- From 1 VND to 1 million VND: 330 VND / time (including 10% VAT)
- From VND 1 million to VND 20 million: VND 1,100 / time (including 10% VAT)
- Over 20 million VND: 2,200 VND / time (including 10% VAT)
c) Fees for transferring money to accounts, cards, and other electronic wallets:
- From 1 VND to 50 million VND: 3,300 VND / time (including 10% VAT)
- Over VND 50 million = VND 3,300 x (1+ [Amount / 50 million]).
d) QR payment fee:
- Payer: pay 1 in 3 of 330 VND, 1,100 VND or 2,200 VND as transferring money to Vimass Wallet.
- Merchants use Vimass QR: pay Vimass 0.33% if they receive payment from Vimass Wallet; or pay 0.55% if you receive payment from m-banking or other e-wallet.
Read more
Collapse
3.6
59 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Phiên bản 2.0.68
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 19, 2019
Size
37M
Installs
5,000+
Current Version
2.0.68
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
Permissions
Offered By
ViMASS Corp
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.