News4Mobile (Đọc báo-Tin tức)
(44)

Reviews

What's New
Đã cập nhật version 1.6 với các thay đổi sau :
- Bổ sung tùy chọn đọc báo offline (vào phần Menu -> Tùy chọn)
- Cho phép lưu hình khi đọc tin (nhấn và giữ trên hình khoảng 2 giây đến khi contextmenu hiện ra)
- Tải tin nhanh hơn

Similar