விளக்கத்தை Google மொழியாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி தமிழ் (இந்தியா)க்கு மொழிபெயர்க்கவா?விளக்கத்தை மீண்டும் ரஷியன் (ரஷ்யா)க்கு மொழிபெயர்

Vesti.lv – портал крупнейшей в странах ЕС русскоязычной ежедневной газеты на русском языке. Что обеспечивает ему оригинальные авторские материалы, широкий круг авторов и авторитетных экспертов в самых разных сферах, «доступ к телу» официальных лиц и публичных персон, обратную связь с читательской аудиторией. Vesti.lv гарантирует злободневный контент и оперативный отклик на запросы аудитории. Мы пишем не только о том, что, где и когда. Мы отвечаем на вопросы «как» и «почему».
Vesti.lv - ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் பெரிய போர்டல் ரஷியன் உள்ள ரஷியன் மொழி தினசரி செய்தித்தாள். , வாசகர்களை இருந்து அதிகாரிகள் மற்றும் பிரபலங்களும், கருத்து "உடல் அணுகல்" பகுதிகளில் பல்வேறு என்ன அவரை அசல் ஆசிரியரின் பொருட்கள், ஆசிரியர்கள் ஒரு பரவலான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வல்லுநர்களின் கொடுக்கிறது. Vesti.lv மேற்பூச்சு உள்ளடக்கம் மற்றும் பார்வையாளர்கள் கேள்விகளுக்கு உடனடியாக பதில் உறுதி. நாம் மட்டும் என்ன, எங்கே, எப்போது எழுத. நாம் "எப்படி" மற்றும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க "ஏன்."
மேலும் படிக்க
1.4
48 (மொத்தம்)
5
4
3
2
1
ஏற்றுகிறது...

கூடுதல் தகவல்

புதுப்பிக்கப்பட்டது
11 ஜனவரி, 2017
அளவு
4.0M
நிறுவல்கள்
1,000+
தற்போதைய பதிப்பு
0.1
Android தேவை
2.3 மற்றும் அதற்கடுத்த பதிப்புகள்
உள்ளடக்க மதிப்பீடு
வழங்குபவர்
Media Nams Vesti
©2018 Googleதளத்தின் சேவை விதிமுறைகள்தனியுரிமைடெவெலப்பர்கள்கலைஞர்கள்Google - ஓர் அறிமுகம்|நாடு: அமெரிக்காமொழி: தமிழ்
இதை வாங்குவதன் மூலம், Google Paymentsஐப் பயன்படுத்திப் பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்வதோடு, Google Payments இன் சேவை விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கை ஆகியவற்றை ஏற்கிறீர்கள்.