Walter Maps

Erbjuder köp i appen
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Walter Maps is a professional tool for online and fully offline geodata collection and editing. You can use it stand alone or as a ready-to-use field data collection tool in your existing geodata environment.

The app comes in two flavors, Walter Maps and Walter Maps Pro. Walter Maps contains some editing features, and could be regarded as a reader app for geodata and maps produced by Walter Maps Pro. The target audience for Walter Maps Pro is professional users collecting geodata and producing maps.

In this version, Walter Maps, you can whenever you want unlock the Walter Maps Pro features monthly, i.e. you only pay for Pro functionality when you need it!

Important information about the Pro unlock subscription:
- The subscription unlocks the Pro functionality.
- This is a monthly subscription.
- The price per month is 10 USD.
- Payment will be charged to your Google Play Account at confirmation of purchase.
- The subscription automatically renews unless auto-renewal is turned off at least 24 hours before the end of the current period.
- Your account will be charged with 10 USD for renewal within 24 hours prior to the end of the current period.
- The subscription does not contain any free trial period.


Walter Maps and Walter Maps Pro contain the following basic features:
- No ads
- Supports Shape, TIFF, GeoTIFF, JPEG, WMS, WMTS, and TMS
- Record waypoints & tracks
- Easy measurements of coordinates, lengths and areas
- Supports many length and area units, e.g. m, miles, yards, sq.feet, ha, acres etc.
- Supports any map projection (projected coordinate system)
- Add and delete points, polygons & lines
- Collect 2 photos/videos per point, line or polygon feature
- View and edit attributes
- Create own symbologies (one per map layer)
- More than 670 built in symbols for points
- Use own point symbols in svg-format
- Download single or multiple symbols in svg-format
- Create and open map packages
- Copy GPS position to clipboard
- Use Dropbox for sharing and backup of data
- Download layers from http URLs
- Multi lingual-support, i.e. create your own language files. Default languages: English and Swedish.
- Fully described JSON based map document and map package format.

Walter Maps Pro contains the following additional professional features:
- Merge polygon features
- Multi part features to single part features
- Split polygons by drawn lines or other line layer
- Clean polygons
- Single step undo of geometry edits
- Create new shape files
- Add new attribute fields to shape files
- Use custom built rules (single or multiple) for creating data collection forms
- Tools for assigning date, time, polygon area, line length or polygon perimeter, centroid, UUID, GPS position, cursor position and altitude, compass direction, device pitch and roll to field attributes
- Collect any number of photos/videos per feature
- Select photos from device album
- Import points from text files
- Export vector layers to text files or MS Excel (*.xls)
- Download layers from pw protected URLs
- Email complete map or selected layer
- Launch websites based on feature attribute values
- Save WMS, WMTS, and TMS layers to offline layers
- Use cached WMS, WMTS, and TMS in online mode
- Cut and resample raster layers
- Export present map view to jpg image
- Any number of conditional symbologies, i.e. symbology by field based SQL-queries
- Pan to projected or geographic coordinate (x,y or lat,long)
- Display distance circles around current GPS position
- Display distance circles around cursor position
- Display proximity circles around current GPS position and around cursor position
- Measure raster values
- Copy coordinate for cursor position to clip board
- Quickly alternate layers in the map
- Local backup of vector data
- Energy save mode
- Toolbox functions:
Distribute sample plots within polygons and along lines


The in app purchase "Unlock Walter Maps Pro" terms of use can be found at: http://waltermaps.com/walter_maps_ppm_terms_of_use/
Kartor Walter är ett professionellt verktyg för online och helt offline geodata insamling och redigering. Du kan använda den fristående eller som en färdig att använda fält datainsamling verktyg i din befintliga geodata miljö.

Appen finns i två smaker, Walter Kartor och Walter Maps Pro. Kartor Walter innehåller en del redigeringsfunktioner och kan betraktas som en läsare app för geodata och kartor som produceras av Walter Maps Pro. Målgruppen för Maps Walter Pro är professionella användare samla geodata och producerar kartor.

I den här versionen, Maps Walter, kan du när du vill låsa upp Maps Walter Pro-funktioner varje månad, det vill säga du bara betalar för Pro funktionalitet när du behöver det!

Viktig information om Pro låsa abonnemang:
- Tecknings låser Pro funktionalitet.
- Det här är ett månadsabonnemang.
- Priset per månad är 10 USD.
- Betalning kommer att debiteras ditt Google Play-konto vid bekräftelse på köpet.
- Tecknings förnyar automatiskt om automatisk förnyelse är avstängd minst 24 timmar före utgången av den aktuella perioden.
- Ditt konto kommer att debiteras med 10 USD för förnyelse inom 24 timmar före slutet av den aktuella perioden.
- Tecknings inte innehåller någon gratis provperiod.


Walter Maps och kartor Walter Pro innehåller följande grundläggande egenskaper:
- Inga annonser
- Stöder Shape, TIFF, GeoTIFF, JPEG, WMS, WMTS och TMS
- Spela in waypoints och spår
- Lätt mätningar av koordinater, längder och områden
- Stöder många längd och områdesenheter, t.ex. m, miles, gårdar, kvm fötter, ha, tunnland etc.
- Stöder någon kartprojektion (projicerade koordinatsystem)
- Lägg till och ta bort punkter, polygoner och linjer
- Samla 2 bilder / videoklipp per punkt, linje eller polygon funktion
- Visa och redigera attribut
- Skapa egna symbologier (en per karta skikt)
- Mer än 670 inbyggda symboler för poäng
- Använd egna punktsymboler i SVG-format
- Hämta en eller flera symboler i SVG-format
- Skapa och öppna kart paket
- Kopiera GPS-position till Windows urklipp
- Användning Dropbox för att dela och säkerhetskopiera data
- Ladda ner lager från http webbadresser
- Multi lingual-stöd, det vill säga skapa egna språkfiler. Standardspråk: engelska och svenska.
- Fullt beskrivs JSON baserade kartdokument och kartpaketformat.

Kartor Walter Pro innehåller följande ytterligare professionella funktioner:
- Merge polygon funktioner
- Multi del funktioner till enstaka del funktioner
- Sträck polygoner från dragna linjer eller andra linjeskiktet
- Rena polygoner
- Single steg ångra av geometriredigeringar
- Skapa nya shape-filer
- Lägg till nya attributfält för att forma filer
- Använd egenbyggda regler (en eller flera) för att skapa datainsamlingsformer
- Verktyg för att tilldela datum, tid, polygonarean, linjelängd eller polygon omkrets, centroid, UUID, GPS-position, markörens position och höjd, kompassriktning, anordningen tipp och roll till fält attribut
- Samla obegränsat antal bilder / videoklipp per funktion
- Välj foton från enhet album
- Importera poäng från textfiler
- Export vektorlager till textfiler eller MS Excel (* .xls)
- Ladda ner lager från pw skyddade webbadresser
- E-post komplett karta eller markerat lager
- Starta webbplatser baserade på funktionen attributvärden
- Spara WMS, WMTS och TMS lager till offline lager
- Använd cachade WMS, WMTS och TMS i online-läge
- Cut och sampla rasterskikten
- Export föreliggande kartvyn till jpg bild
- Valfritt antal villkor symbologier, dvs symbolik genom fältbaserad SQL-frågor
- Pan till projiceras eller geografiska koordinat (x, y eller lat, long)
- Display distans cirklar runt nuvarande GPS-position
- Display distans cirklar runt markören
- Display närhets cirklar runt nuvarande GPS-position och runt markören
- Mät rastervärden
- Kopiera koordinat för markören till klippbord
- snabbt alternerande skikt i kartan
- Lokal säkerhetskopiering av vektordata
- Energisparläge
- Toolbox funktioner:
  Distribuera provytor inom polygoner och längs linjer


In App köp "Lås Maps Walter Pro" användarvillkor kan hittas på: http://waltermaps.com/walter_maps_ppm_terms_of_use/
Läs mer
Komprimera
Läser in …

Nyheter

- Removed bug preventing Walter Maps to verify *.wm_layer.zip and *.wm_map.zip packages in some special cases
- Removed bug preventing creation of shape files using user defined templates (Walter Maps Pro only)
- Removed bug preventing creation of sample plots using user defined templates (Walter Maps Pro only)
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
21 maj 2018
Storlek
27M
Installationer
500+
Aktuell version
1.3.7
Kräver Android
2.3 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Produkter i appar
9,99 US$–24,99 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Dianthus AB
Utvecklare
Dianthus AB Färgaregatan 5 961 35 Boden Sweden
©2022 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenIntegritetUtvecklareOm Google Play|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och integritetspolicy.